Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost7903932 1011 1311 703
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi149128388165267
Rentekostnader5051891 273418715
Netto renteinntekter4343321 2168781 255
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester6763185179247
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester129312534
Andre driftsinntekter1311373345
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6865191187258
Utbytte10154242252
Netto verdiendring på finansielle instrumenter35-2736-393
Netto resultat fra finansielle instrumenter36-27190203255
Sum andre inntekter10438381390513
Sum inntekter5383701 5971 2681 768
Lønn m.v.11398330292406
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler1513443953
Andre driftskostnader7161218178257
Sum driftskostnader199172592509716
Resultat før tap3391981 0057591 052
Tap på utlån, garantier m.v.28-157-15-18
Resultat før skatt3111999487741 070
Skattekostnad7551190126195
Resultat for perioden236148758648875
Tilordnet egenkapitaleiere223141723628844
Tilordnet fondsobligasjonseiere137352031
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)2,251,417,276,318,48
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)2,251,417,276,318,48
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,004,0016,0016,00
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
Resultat for perioden236148758648875
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon000046
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-12
Totalresultat for perioden236148758648909
Tilordnet egenkapitaleiere223141723628878
Tilordnet fondsobligasjonseiere137352031
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.