Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 1 1376163 0141 5822 386
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 18486491215344
Rentekostnader 8343042 1117121 213
Netto renteinntekter3 4873981 3941 0851 517
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6864186180248
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 128312534
Andre driftsinntekter 99252432
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 6565180179246
Utbytte 001111
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 23-3043-43-18
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 23-3044-42-7
Sum andre inntekter7 8835224137239
Sum inntekter 5754331 6181 2221 756
Lønn m.v. 120103347308430
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 1312373446
Andre driftskostnader 7564233189271
Sum driftskostnader8 208179617531747
Resultat før tap 3672541 0016911 009
Tap på utlån, garantier m.v.5 34264-6-4
Resultat før skatt 3332529376971 013
Skattekostnad 8063222162236
Resultat for perioden 253189715535777
Tilordnet egenkapitaleiere 240182680515746
Tilordnet fondsobligasjonseiere 137352031
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 2,421,826,845,177,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 2,421,826,845,177,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,004,0016,0016,00
 
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
Resultat for perioden 253189715535777
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader -1626-235830
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 4-65-13-6
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 000046
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-12
Totalresultat for perioden 241209697580835
Tilordnet egenkapitaleiere 228202662560804
Tilordnet fondsobligasjonseiere 137352031
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.