Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2023. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2022.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre søkte Finanstilsynet 21. desember 2021 om endringer i IRB-modellene og i kalibreringsrammeverket. Banken mottok svar på søknaden 22. juni 2023 hvor Finanstilsynet innvilger de omsøkte modellene for bedriftsmarkedet. Modellendringene anslås å gi en bedret ren kjernekapitaldekning på om lag 0,5 p.p. Sparebanken Møre vil innarbeide de nye modellene i løpet av andre halvår 2023. Finanstilsynet tar sikte på å fullføre behandlingen av modellendringene for utlån til massemarkedet i løpet av 2023.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 14,2 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent. Finanstilsynet har meddelt banken at de planlegger å gjennomføre SREP i 2023. Kapitalen som skal inngå i nytt Pilar 2 krav som følge av ovennevnte SREP skal bestå av minimum 56,25 prosent ren kjernekapital og 75 prosent kjernekapital.

Finansdepartementet har besluttet at systemrisikobuffer­kravet skal økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2023 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

Finanstilsynet har 15. juni 2023 godkjent en søknad om erverv av egne egenkapitalbevis. Tillatelsen er gitt under forutsetning av at tilbakekjøpene ikke reduserer ren kjernekapital med mer enn 64,9 millioner kroner. Sparebanken Møre gjør fradrag i ren kjernekapital for 64,9 millioner kroner fra det tidspunkt tillatelsen er gitt og så lenge tillatelsen varer.

Styret i Sparebanken Møre har besluttet å starte en prosess frem mot å søke Finanstilsynet om status som IRB Avansert. Tidspunktet for innsendelse av søknad er estimert til siste halvdel av 2025.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse. Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2023 til 32,4 % og minstekravet til etterstillelse til 23,5 %. Beregnet med fastsatte kapitalkrav samt kjente endringer som trer i kraft innen 1. januar 2024, styrer Sparebanken Møre etter et effektivt MREL-krav på 35,9 % og et krav til etterstillelse på 28,9 %.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 3. kvartal 2023. 

Balanseført egenkapital30.09.202330.09.202231.12.2022
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkursfond359358358
Fondsobligasjoner (AT1)650650650
Grunnfondskapital3 3353 0933 334
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 0681 8292 066
Foreslått utbytte00198
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00200
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser16016
Annen egenkapital134239169
Periodens totalresultat697580-
Sum balanseført egenkapital8 3717 8608 102
    
Kjernekapital (T1)30.09.202330.09.202231.12.2022
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-57-53-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-17-17
Fradrag overfinansiering pensjon-400-35
Fradrag resterende tillatelse for erverv av egne egenkapitalbevis-6300
Fondsobligasjoner (AT1)-650-650-650
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-372-589-518
Fradrag for foreslått utbytte00-198
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-200
Fradrag for periodens totalresultat-697-5800
Sum ren kjernekapital (CET1)6 4765 9716 428
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital650650650
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)7 1266 6217 078
    
Tilleggskapital (T2)30.09.202330.09.202231.12.2022
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital993855857
Sum tilleggskapital (T2)993855857
    
Netto ansvarlig kapital8 1197 4767 935
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.09.202330.09.202231.12.2022
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter306240296
Offentlig foretak216202203
Institusjoner207281245
Obligasjoner med fortrinnsrett538523526
Egenkapitalposisjoner348198198
Øvrige engasjement828709738
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 4432 1532 206
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode30.09.202330.09.202231.12.2022
Massemarked pant i fast eiendom11 79711 10011 307
Massemarked øvrige engasjementer320336304
Foretak19 82717 92518 874
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode31 94429 36130 485
    
Markedsrisiko (standardmetoden)158155236
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9962 9032 996
Risikovektede eiendeler37 54134 57235 923
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6891 5561 617
    
Bufferkrav:30.09.202330.09.202231.12.2022
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent939864898
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 1261 0371 078
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,5 prosent (2,0 % pr 31.12.2022 og 1,5 % pr 30.09.2022)939519718
Sum bufferkrav til ren kjernekapital3 0032 4202 694
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 7831 9952 117
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.09.202330.09.202231.12.2022
Ansvarlig kapital21,621,622,1
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet22,522,5-
Kjernekapital19,019,219,7
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet19,920,1-
Ren kjernekapital17,317,317,9
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,118,2-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.202330.09.202231.12.2022
Beregningsgrunnlag98 85591 21493 218
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,27,37,6
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,57,6-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter4870651962260
Andre driftsinntekter88-1629313311
Sum inntekter575-169422725911
Driftskostnader208-1634451369
Resultat før tap3670601821232
Tap på utlån340019150
Resultat før skatt3330601631082
Skattekostnad80     
Resultat for perioden253     
       
       
Resultat - 30.09.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 39411765486690
Andre driftsinntekter224-5076809127
Sum inntekter1 618-4925262876027
Driftskostnader617-4914311937925
Resultat før tap1 00101095093812
Tap på utlån64006040
Resultat før skatt93701094493772
Skattekostnad222     
Resultat for perioden715     
       
       
Nøkkeltall - 30.09.2023KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)80 118-1081 32825 54353 3550
Avsetning for forventet tap utlån-3790-1-282-960
Netto utlån til kunder79 739-1081 32725 26153 2590
Innskudd fra kunder 1)46 653-19694515 25130 6530
Garantiforpliktelser1 474001 47130
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser17001700
Innskuddsdekning58,2181,571,259,757,50,0
Antall årsverk39031474517520
       
       
Resultat - 3. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter398091732160
Andre driftsinntekter35-15-20263410
Sum inntekter433-15-1119925010
Driftskostnader179-632341109
Resultat før tap254-9-431651401
Tap på utlån2006-40
Resultat før skatt252-9-431591441
Skattekostnad63     
Resultat for perioden189     
       
       
Resultat - 30.09.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 0851244625980
Andre driftsinntekter137-46-10779125
Sum inntekter1 222-451453968925
Driftskostnader531-361329731523
Resultat før tap691-9-1184423742
Tap på utlån-600-1040
Resultat før skatt697-9-1184523702
Skattekostnad162     
Resultat for perioden535     
       
       
Nøkkeltall - 30.09.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)74 008-1101 23123 22449 6630
Avsetning for forventet tap utlån-31900-245-740
Netto utlån til kunder73 689-1101 23122 97949 5890
Innskudd fra kunder 1)44 686-12678316 00728 0220
Garantiforpliktelser1 587001 58430
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser31003100
Innskuddsdekning60,4114,563,668,956,40,0
Antall årsverk38001744214519
       
       
Resultat - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 5172456478230
Andre driftsinntekter239-634510711733
Sum inntekter1 756-619075494033
Driftskostnader747-6120813543332
Resultat før tap1 0090-1186195071
Tap på utlån-400-26220
Resultat før skatt1 0130-1186454851
Skattekostnad236     
Resultat for perioden777     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)76 393-2291 35224 52450 7460
Avsetning for forventet tap utlån-31500-226-890
Netto utlån til kunder76 078-2291 35224 29850 6570
Innskudd fra kunder 1)43 881-8684414 62728 4960
Garantiforpliktelser1 362001 35930
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser26002600
Innskuddsdekning57,437,662,459,656,20,0
Antall årsverk37401595714018
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapene Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3.kv. 20233.kv. 202230.09.202330.09.202231.12.2022
Netto renteinntekter5366180207263
Andre driftsinntekter-17-50-7-29
Sum inntekter3661180200234
Driftskostnader1311433851
Resultat før tap2350137162183
Tap på utlån30156
Resultat før skatt2050136157177
Skattekostnad411303539
Resultat for perioden1639106122138
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse30.09.202330.09.202231.12.2022
Utlån til kunder33 71728 20030 464
Egenkapital1 6541 7181 712
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
30.09.2023KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6520-2-253701
Fiske og fangst4 626-7-10024 611
Industri3 779-8-7-483 768
Bygg og anlegg1 373-2-5-13151 368
Varehandel og hotell1 099-2-6-3321 120
Supply/Offshore1 340-13-2-14101 184
Eiendomsdrift8 669-9-8-52138 860
Faglig/finansiell tjenesteytelse547-1-3-213554
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland4 314-3-9-41164 414
Sum næringsliv26 399-45-52-17445226 580
Personkunder50 432-13-52-432 83553 159
Sum utlån og fordringer på kunder76 831-58-104-2173 28779 739
       
       
30.09.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk60000-448644
Fiske og fangst3 909-10023 910
Industri3 101-3-3-1083 093
Bygg og anlegg1 178-3-6-261 173
Varehandel og hotell1 388-1-1-251 389
Supply/Offshore1 4670-16-15801 293
Eiendomsdrift7 736-6-16-52938 002
Faglig/finansiell tjenesteytelse791-1-1-115803
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 624-3-1-1383 657
Sum næringsliv23 794-18-44-18341523 964
Personkunder46 641-9-50-153 15849 725
Sum utlån og fordringer på kunder70 435-27-94-1983 57373 689
       
       
31.12.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6360-1-446677
Fiske og fangst4 594-3-2024 591
Industri2 671-5-8-1072 655
Bygg og anlegg1 040-3-5-161 037
Varehandel og hotell1 298-2-3-381 298
Supply/Offshore1 5180-4-12901 385
Eiendomsdrift8 764-8-8-52819 024
Faglig/finansiell tjenesteytelse936-1-2-114946
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 717-5-90373 740
Sum næringsliv25 174-27-42-15340125 353
Personkunder47 804-11-56-263 01450 725
Sum utlån og fordringer på kunder72 978-38-98-1793 41576 078
Innskudd med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, innskudd med fast rente med løpetid under ett år er målt til amortisert kost og innskudd med fast rente med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og er sikret med renteswapper.
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring30.09.202330.09.202231.12.2022
Jordbruk og skogbruk279274262
Fiske og fangst1 6821 8891 950
Industri3 2023 5643 516
Bygg og anlegg882946867
Varehandel og hotell1 1241 4091 183
Eiendomsdrift2 6432 6642 324
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 2894 6244 628
Offentlig forvaltning656751669
Andre2 4072 5142 138
Sum næringsliv/offentlig18 16418 63517 537
Personkunder28 48926 05126 344
Sum46 65344 68643 881
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
For detaljert beskrivelse av bankens tapsmodell viser vi til note 9 i årsregnskapet for 2022.

Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse K, M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

Det er gjennomført en individuell tapsvurdering med nedskrivning for kunder i risikoklasse N. I forbindelse med individuell tapsvurdering utarbeides 3 scenarier med beregning av vektet nåverdi av fremtidig kontantstrøm etter realisering av sikkerheter. I de tilfeller vektet nåverdi av kontantstrøm er positiv etter realisering av sikkerhetsstillelsen, benyttes modellbasert tapsavsetning etter ECL-modellen.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

 Det benyttes makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking. 

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget forbearance, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko
En konto migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En konto migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Konti som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Kunder som er i karantene (minst 3 eller 12 måneder) etter mislighold holdes i utgangspunktet i steg 3. Kunden kan flyttes til steg 2 ved overstyring, dersom det vurderes å være beste estimat for forventet tap.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst. For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år. Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er lik den som benyttes i kapitaldekningsregelverket.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier, samt en vurdering av makrofaktorer og vekting av scenarier. 

Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Prisveksten har steget raskt gjennom 2022 og så langt i 2023 og har vært betydelig høyere enn anslått av Norges Bank. Inflasjonen er klart over målet til Norges Bank, og det er utsikter til at den vil holde seg høy lenger enn tidligere anslått.

Det er utsikter til lavere priser på næringseiendom, men det kan være store geografiske variasjoner. Mens avkastningskravet for enkelte næringseiendommer i Oslo har vært på et rekordlavt nivå, har ikke avkastningskravet på eiendommer i Møre og Romsdal endret seg nevneverdig. Sparebanken Møre har ikke endret nedre krav til avkastning på næringseiendom i kredittpolicyen i perioden med rekordlav rente. Dette har bidratt til at næringseiendommene har en relativt solid egenkapitalandel.

Det forventes at anslag for leieprisvekst og avkastningskrav medfører at salgsprisene på næringseiendom skal falle i årene fremover.

Lave avkastningskrav gjør næringseiendomsprisene særlig sårbare for økte renter eller risikopremier. En brå økning i avkastningskravet kan føre til et markert fall i salgsprisene. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld i forhold til inntekt, og økt rente vil føre til at en større del av inntekten må brukes på å betjene gjelden.

Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon. Så langt i 2023 observeres det en moderat økning i antall søknader om betalingsutsettelser og redusert terminbeløp.

Regnskapsført ECL pr 30.09.2023 er basert på en scenariovekting med 70 % vekt på basis-scenariet (normal utvikling), 20 % vekt på worst case-scenariet og 10 % vekt på best case-scenariet. Vektingene er beholdt uendret fra 1. kvartal 2022 da vektingen for worst case -scenariet ble økt fra 10 % til 20 % mens vektingen for best case -scenariet ble redusert fra 20 % til 10 % som følge krigen i Ukraina, sterk økning i energi- og råvarepriser og utsikter til varig høyere inflasjon og rentenivå.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN3. kv. 20233. kv. 202230.09.202330.09.20222022
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)11-719-56
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)19652632
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)0-22-19
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte0636-21-47
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning50602
Inngang på tidligere konstaterte tap-1-1-4-5-6
Tap på utlån og garantier34264-6-4
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 30.09.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.202239104198341
Tilgang av nye engasjement2224248
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-19-7-34
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-1-11-1
Migrering til steg 113-280-15
Migrering til steg 2-632-224
Migrering til steg 30-286
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--2727
ECL 30.09.202359110227396
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM135243108
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL4552174271
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser161017
     
     
KONSERN - 30.09.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement834042
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-3-31
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-410-3
Migrering til steg 12-24-1-23
Migrering til steg 2-336-132
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---38-38
ECL 30.09.20222898224350
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM9501574
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL1844183245
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser142631
     
     
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement1938360
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-9-23-5-37
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert0-81-7
Migrering til steg 11-180-17
Migrering til steg 2-645039
Migrering til steg 31-2109
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---74-74
ECL 31.12.202239104198341
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM11562693
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2742153222
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser161926
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.09.2023Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)58 2544 256-62 510
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)9 6046 608-16 212
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 4762 413-3 889
PD = 100 %--817817
Sum brutto engasjement69 33413 27781783 428
- avsetning for forventet tap (ECL)-59-110-227-396
Sum netto engasjement *)69 27513 16759083 032
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering765-760-50
     
     
KONSERN - 30.09.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)60 593658-61 251
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 8143 936-12 750
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 3721 675-3 047
Kredittforringede engasjement--776776
Sum brutto engasjement70 7796 26977677 824
- avsetning for forventet tap (ECL)-28-98-224-350
Sum netto engasjement *)70 7516 17155277 474
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering-367367-0
     
     
KONSERN - 31.12.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)55 4725 630-61 102
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 2816 10622014 607
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 0281 932-2 960
PD = 100 %-4496741 123
Sum brutto engasjement64 78114 11789479 792
- avsetning for forventet tap (ECL)-39-104-198-341
Sum netto engasjement *)64 74214 01369679 451
     
Brutto engasjement med overstyrt migrering368-129-2380
     
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager). Kunder som har vært i mislighold må være i «karantene» med 100 % PD i minst tre måneder før de igjen kan scores som «friske». Disse kundene inngår i brutto kredittforringede engasjementer.
 30.09.202330.09.202231.12.2022
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager69561342348473512
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer762140622734476871 076146930
Brutto kredittforringede engasjementer831196635776816951 123181942
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager2115611741266
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer20526179213820517913166
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer226411852241520919119172
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager484173127435296
Netto øvrige kreditforringede engasjementer55711444352139482897133764
Netto kredittforringede engasjementer60515545055266486932162770
          
Brutto utlån konsern80 11853 26726 85174 00849 79924 20976 39350 81825 575
Garantier konsern1 47431 4711 58731 5841 36231 359
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,02%0,37%2,24%1,03%0,16%2,69%1,44%0,36%3,50%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,74%0,29%1,59%0,73%0,13%1,88%1,20%0,32%2,86%
          
          
Engasjementer i karantene *)30.09.202331.12.2022   
KONSERNSumPMNLSumPMNL   
Brutto engasjementer i karantene5243950859449   
Brutto engasjementer i karantene i % av brutto kredittforringede engasjementer6%22%1%45%33%48%   
          
*) Pr 30.09.2022, var ikke karantenekunder klassifisert som kredittforringede.
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)30.09.202330.09.20222022
Garantiprovisjoner203044
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)201827
Inntekter fra fondssalg/verdipapir121215
Inntekter fra aktiv forvaltning353343
Inntekter fra betalingsformidling706690
Andre gebyrer og provisjonsinntekter292129
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester186180248
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-31-25-34
Inntekter eiendomsmegling252431
Øvrige driftsinntekter001
Andre driftsinntekter252432
Netto provisjons- og andre driftsinntekter180179246
Renteforretninger (for kunder)121415
Valutaforretninger (for kunder)222742
Mottatt utbytte1111
Kursgevinst/-tap aksjer61224
Kursgevinst/-tap obligasjoner-1-93-75
Verdiendring på fastrenteutlån-50-143-121
Derivat knyttet til fastrenteutlån54146107
Verdiendring på utstedte obligasjoner-818436371
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner818-441-380
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner0-1-1
Netto resultat fra finansielle instrumenter44-42-7
Sum andre inntekter224137239

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.09.2023KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon2002000
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2001190
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1220100
Inntekter fra aktiv forvaltning35217160
Inntekter fra betalingsformidling70615490
Andre gebyrer og provisjonsinntekter29214130
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester18612671070
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-31-11-2-180
Inntekter eiendomsmegling2500025
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter2500025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1801658925
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.09.22KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3012900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)18-22180
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer123090
Inntekter fra aktiv forvaltning33216150
Inntekter fra betalingsformidling66613470
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2116140
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester18011661030
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-25-8-1-160
Inntekter eiendomsmegling24-10025
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter24-10025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1792658725
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2022KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon4404400
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2722230
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1521120
Inntekter fra aktiv forvaltning43221190
Inntekter fra betalingsformidling90918630
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2919190
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester24816951360
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-7-3-240
Inntekter eiendomsmegling3100031
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter3210031
Netto provisjons- og andre driftsinntekter246109211231
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)30.09.202330.09.20222022
Lønn251229314
Pensjonskostnader201823
Arbeidsgiveravgift og finansskatt574567
Andre personalkostnader191626
Lønn m.v.347308430
Avskrivninger373446
Driftskostnader egne og leide lokaler141115
Vedlikehold driftsmidler657
IT-kostnader123109150
Markedsføringskostnader322437
Kjøp av eksterne tjenester211725
Porto, telefon, aviser m.v.768
Reisekostnader435
Formuesskatt858
Andre driftskostnader18916
Sum andre driftskostnader233189271
Sum driftskostnader617531747
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Fastrenteinnskudd fra kunder med løpetid utover ett år er klassifisert til virkelig verdi og sikret med renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.09.2023Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 170170
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 5461 546
Utlån til og fordringer på kunder3 28776 45279 739
Sertifikater og obligasjoner11 076 11 076
Aksjer og andre verdipapirer209 209
Finansielle derivater1 325 1 325
Sum finansielle eiendeler15 89778 16894 065
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 3181 318
Innskudd fra kunder12246 53146 653
Finansielle derivater549 549
Verdipapirgjeld 35 38235 382
Ansvarlig lånekapital 993993
Sum finansielle forpliktelser67184 22484 895
    
    
KONSERN - 30.09.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 677677
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 971971
Utlån til og fordringer på kunder3 57370 11673 689
Sertifikater og obligasjoner10 546 10 546
Aksjer og andre verdipapirer221 221
Finansielle derivater1 115 1 115
Sum finansielle eiendeler15 45571 76487 219
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 836836
Innskudd fra kunder 44 68644 686
Finansielle derivater943 943
Verdipapirgjeld 31 08631 086
Ansvarlig lånekapital 855855
Sum finansielle forpliktelser94377 46378 406
    
    
KONSERN - 31.12.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 361361
Utlån til og fordringer på kunder3 41572 66376 078
Sertifikater og obligasjoner11 013 11 013
Aksjer og andre verdipapirer246 246
Finansielle derivater987 987
Sum finansielle eiendeler15 66173 41889 079
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 586586
Innskudd fra kunder4843 83343 881
Finansielle derivater752 752
Verdipapirgjeld 34 23634 236
Ansvarlig lånekapital 857857
Sum finansielle forpliktelser80079 51280 312
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.09.202330.09.202231.12.2022
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank170170677677394394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 5461 546971971361361
Utlån til og fordringer på kunder76 45276 45270 11670 11672 66372 663
Sum finansielle eiendeler78 16878 16871 76471 76473 41873 418
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 3181 318836836586586
Innskudd fra kunder46 53146 53144 68644 68643 83343 833
Verdipapirgjeld35 42935 38230 90531 08634 17534 236
Ansvarlig lånekapital978993840855848857
Sum finansielle forpliktelser84 25684 22477 26777 46379 44279 512
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 7,7 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.09.2023Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 2873 287
Sertifikater og obligasjoner8 2122 864 11 076
Aksjer og andre verdipapirer10 199209
Finansielle derivater 1 325 1 325
Sum finansielle eiendeler8 2224 1893 48615 897
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  122122
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 549 549
Sum finansielle forpliktelser-549122671
     
     
KONSERN - 30.09.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 5733 573
Sertifikater og obligasjoner7 9122 634 10 546
Aksjer og andre verdipapirer21 200221
Finansielle derivater 1 115 1 115
Sum finansielle eiendeler7 9333 7493 77315 455
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 943 943
Sum finansielle forpliktelser-943-943
     
     
KONSERN - 31.12.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 4153 415
Sertifikater og obligasjoner8 2392 774 11 013
Aksjer og andre verdipapirer39 207246
Finansielle derivater 987 987
Sum finansielle eiendeler8 2783 7613 62215 661
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  4848
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 752 752
Sum finansielle forpliktelser-75248800
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden 
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
Kjøp/økning505072
Salg/reduksjon-58300
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-50-82
Balanseført verdi pr 30.09.20233 287199122
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer 
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194 
Kjøp/økning5116 
Salg/reduksjon-7850 
Overført til Nivå 300 
Overføring ut av Nivå 300 
Gevinst/tap i perioden-1100 
Balanseført verdi pr 30.09.20223 573200 
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.20213 9571940
Kjøp/økning5462048
Salg/reduksjon-95720
Overført til Nivå 3000
Overføring ut av Nivå 3000
Gevinst/tap i perioden-131-90
Balanseført verdi pr 31.12.20223 41520748
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi i valuta 30.09.2023RenteUtstedtForfall30.09.202330.09.202231.12.2022
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 0401 0701 087
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028275262261
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0053 0043 004
XS1839386577EUR-fast EUR 0,375 %20182023-2 6052 606
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %20182028935962957
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0153 0073 010
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 7032 4932 481
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0063 0023 004
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027346326324
NO0010951544NOK5 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120265 0795 0985 094
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 5402 3552 341
XS2556223233EUR250fast EUR 3,125 %202220272 860 2 638
NO0012908617NOK4 0003M Nibor + 0.54 %202320284 028--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)28 83224 18426 807

Pr 30.09.2023 eide Sparebanken Møre 389 mill. kroner inkl. påløpte renter i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (0 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.09.2023 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.202330.09.202231.12.2022
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper954668
Mottatt utbytte fra datterselskap152241241
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS363243
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS111114
    
Balanse   
Fordring på datterselskap4 6763 2113 614
Obligasjoner med fortrinnsrett38900
Gjeld til datterselskap1 5091 2961 747
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS717976
Konsernintern sikring401115125
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS33 72828 21030 474
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.09.2023Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 905 6119,92
Spesialfondet Borea utbytte2 903 8925,87
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 338 8954,73
Wenaasgruppen AS2 100 0004,25
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 813 8053,67
MP Pensjon1 798 9053,64
Kommunal Landspensjonskasse1 548 1043,13
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 505 1203,04
Wenaas EFTF AS1 100 0002,23
Beka Holding AS750 5001,52
Lapas AS627 5001,27
Pareto Invest Norge AS565 7531,14
Forsvarets personellservice459 0000,93
Kverva Finans AS423 9950,86
BKK Pensjonskasse422 6000,85
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
Hjellegjerde Invest AS300 0000,61
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Borghild Hanna Møller201 9670,41
Sum 20 største eiere24 664 89749,89
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 2,6 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2023.

I løpet av 3. kvartal 2023 har Sparebanken Møre ikke kjøpt egne EKB.