Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.09.202330.09.202231.12.2022
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer3 4041 8722 807
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-1 069-328-580
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer312135213
Innbetalinger av utbytte1111
Driftsutbetalinger-549-472-630
Utbetalinger av skatt-220-116-334
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 185-104506
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-3 311-2 806-5 169
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-414-944-966
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 7722 8332 028
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer10 36312 74113 502
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-10 821-13 512-14 687
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-717-700-3 299
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-30-23-35
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-10214186
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-13211851
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-1 186-411-702
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner732-144-394
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld5 9945 1528 224
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-5 264-3 546-3 546
Utbetalinger av utbytte-198-158-158
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld582-93-230
Utbetaling ved innløsning av fondsobligasjon0-349-349
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon-35400400
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon0-20-31
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter6258313 214
    
Netto endring likvider-224249-34
Likviditetsbeholdning 01.01394428428
Likviditetsbeholdning 30.09/31.12170677394