Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.09.2023Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20228 1029863586503 3341252 06616567
Endring egne egenkapitalbevis511 1 2  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-198       -198
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-200       -200
Renter på utstedt fondsobligasjon-35       -35
Totalresultat for perioden697       697
Egenkapital pr 30.09.20238 3719873596503 3351252 06816831
          
          
          
          
KONSERN 30.09.2022Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831-8585
Endring egne egenkapitalbevis-3-11 -1 -2  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-158       -158
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-160       -160
Utstedt fondsobligasjon400  400     
Innfridd fondsobligasjon-349  -349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-20       -20
Totalresultat for perioden580       580
Egenkapital pr 30.09.20227 8609863586503 0931251 829-8827
          
          
KONSERN 31.12.2022Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondKredittrisiko-reserve finansielle forpliktelserAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831-8585
Endring egne egenkapitalbevis-5-11 -2 -3  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-158       -158
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-160       -160
Utstedt fondsobligasjon400  400     
Innfridd fondsobligasjon-349  -349     
Renter på utstedt fondsobligasjon-31       -31
Egenkapital før årets resultatdisponering7 2679863586503 0921251 828-8236
Tilført grunnfondet225   225    
Tilført utjevningsfondet221     221  
Tilført fondsobligasjonseiere31       31
Tilført annen egenkapital-98       -98
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne198       198
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet200       200
Resultat for regnskapsåret77700022502210331
Verdiendring basisspreader30      30 
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-6      -6 
Estimatavvik pensjoner46   23 23  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-12   -6 -6  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat5800017017240
Totalresultat for perioden835000242023824331
Egenkapital pr 31.12.20228 1029863586503 3341252 06616567