Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202330.09.202231.12.2022
Kontanter og fordringer på Norges Bank170677394
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner6 1144 2323 865
Utlån til og fordringer på kunder46 12945 59945 723
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer11 31210 42510 892
Finansielle derivater1 054755643
Aksjer og andre verdipapirer209221246
Eierinteresser i konsernselskaper1 5711 5711 571
Utsatt skattefordel090
Immaterielle eiendeler565255
Varige driftsmidler159156151
Overfinansiering ytelsespensjonsordning53047
Andre eiendeler286157117
Sum eiendeler67 11363 85463 704
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202330.09.202231.12.2022
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 0421 7051 969
Innskudd fra kunder46 84944 81343 967
Utstedte obligasjoner6 9386 9037 429
Finansielle derivater850804579
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter868386
Pensjonsforpliktelser262926
Betalbar skatt181212180
Avsetninger på garantiansvar173126
Forpliktelse ved utsatt skatt17017
Andre forpliktelser867750651
Ansvarlig lånekapital993855857
Sum forpliktelser58 86656 18555 787
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkurs359358358
Fondsobligasjoner650650650
Innskutt egenkapital1 9961 9941 994
Grunnfondskapital3 3353 0933 334
Gavefond125125125
Utjevningsfond2 0681 8292 066
Annen egenkapital-35-20398
Totalresultat for perioden758648-
Opptjent egenkapital6 2515 6755 923
Sum egenkapital8 2477 6697 917
Sum forpliktelser og egenkapital67 11363 85463 704