Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.09.202330.09.202231.12.2022 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 170677394 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 1 546971361 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 79 73973 68976 078 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 11 07610 54611 013 
Finansielle derivater9 11 1 3251 115987 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 209221246 
Immaterielle eiendeler 575356 
Varige driftsmidler 213204202 
Overfinansiering ytelsespensjonsordning 53047 
Andre eiendeler 287158117 
Sum eiendeler 94 67587 63489 501 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note30.09.202330.09.202231.12.2022 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 1 318836586 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 46 65344 68643 881 
Utstedte obligasjoner9 10 12 35 38231 08634 236 
Finansielle derivater9 11 549943752 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 898690 
Pensjonsforpliktelser 262926 
Betalbar skatt 207392210 
Avsetninger på garantiansvar 173126 
Forpliktelse ved utsatt skatt 10661106 
Andre forpliktelser 964769629 
Ansvarlig lånekapital9 10 993855857 
Sum forpliktelser 86 30479 77481 399 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-3-3 
Overkurs 359358358 
Fondsobligasjoner 650650650 
Innskutt egenkapital 1 9961 9941 994 
Grunnfondskapital 3 3353 0933 334 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 2 0681 8292 066 
Kredittrisikoreserve finansielle forpliktelser 16-816 
Annen egenkapital 134247567 
Totalresultat for perioden 697580- 
Opptjent egenkapital 6 3755 8666 108 
Sum egenkapital 8 3717 8608 102 
Sum forpliktelser og egenkapital 94 67587 63489 501