Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost3932601 1317731 065
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi1282216574103
Rentekostnader18958418190261
Netto renteinntekter332224878657907
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester6357179165226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester99252734
Andre driftsinntekter1113333445
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6561187172237
Utbytte02242240240
Netto verdiendring på finansielle instrumenter-275-395144
Netto resultat fra finansielle instrumenter-277203291284
Sum andre inntekter3868390463521
Sum inntekter3702921 2681 1201 428
Lønn m.v.9883292249340
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler1313393850
Andre driftskostnader6154178161225
Sum driftskostnader172150509448615
Resultat før tap198142759672813
Tap på utlån, garantier m.v.-12-154850
Resultat før skatt199140774624763
Skattekostnad513312689124
Resultat for perioden148107648535639
Tilordnet egenkapitaleiere141101628518616
Tilordnet fondsobligasjonseiere76201723
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *1,415,006,3125,9930,98
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) *1,415,006,3125,9930,98
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0016,004,5013,50
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770.
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
Resultat for perioden148107648535639
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-3
Totalresultat for perioden148107648535648
Tilordnet egenkapitaleiere141101628518625
Tilordnet fondsobligasjonseiere76201723
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.