Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 6164001 5821 1781 583
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 862821597140
Rentekostnader 304108712344457
Netto renteinntekter3 3983201 0859311 266
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 6458180166226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 89252834
Andre driftsinntekter 97241926
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 6556179157218
Utbytte 01123
Netto verdiendring på finansielle instrumenter -3012-435740
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 -3013-425943
Sum andre inntekter7 3569137216261
Sum inntekter 4333891 2221 1471 527
Lønn m.v. 10388308263360
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 1211343445
Andre driftskostnader 6459189174240
Sum driftskostnader8 179158531471645
Resultat før tap 254231691676882
Tap på utlån, garantier m.v.5 22-64449
Resultat før skatt 252229697632833
Skattekostnad 6353162143191
Resultat for perioden 189176535489642
Tilordnet egenkapitaleiere 182170515472619
Tilordnet fondsobligasjonseiere 76201723
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 1,828,605,1723,7131,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) * 1,828,605,1723,7131,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0016,004,5013,50
* Tallene for 2022 er beregnet basert på gjennomført splitt hvor antall egenkapitalbevis økte fra 9.886.954 til 49.434.770.
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
Resultat for perioden 189176535489642
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader 26658-53
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -6-1-131-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-3
Totalresultat for perioden 209181580485653
Tilordnet egenkapitaleiere 202175560468630
Tilordnet fondsobligasjonseiere 76201723
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.