Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2022. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2021.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD /CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

EUs bankpakke trådte i kraft 1. juni og innfører en rekke endringer i soliditets- og likviditetskrav samt i krisehåndteringsregelverket. Bankpakken inneholder også en utvidelse av SMB-rabatten som reduserer bankens kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter. Effekten av denne regelendringen utgjør for banken en bedring av ren kjernekapital på 1,3 prosentpoeng.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 13,2 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,5 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, samt en forventning om en kapitalkravsmargin på 1,25 prosent.

Norges Bank har besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2022, og til 2,5 prosent fra 31. mars 2023. Finansdepartementet har fastsatt at systemrisikobuffer­kravet økes fra 3,0 til 4,5 prosent med virkning fra 31. desember 2022 for banker som benytter standardmetoden og IRB grunnleggende.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning som skal utgjøre summen av Pilar 1, Pilar 2 og kapitalkravsmarginen.

MREL
Et sentralt element i krisehåndteringsregelverket er at kapitalinstrumenter og gjeld kan nedskrives og/eller konverteres til egenkapital (bail-in). Finansforetaksloven krever derfor at banken til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities) slik at banken har tilstrekkelig ansvarlig kapital og konvertibel gjeld for å kunne krisehåndteres uten bruk av offentlige midler.

MREL-kravet må dekkes av ansvarlig kapital eller gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn ordinær, usikret, uprioritert gjeld (seniorgjeld). Kravet om etterstillelse (lavere prioritet) skal i sin helhet være oppfylt innen 1. januar 2024. Fram til dette tidspunktet kan seniorgjeld med gjenværende løpetid på mer enn ett år, bidra til oppfyllelsen av kravet om etterstillelse.

Det samlede kravet til etterstillelse skal som et minimum fases lineært inn. Fra 1. januar 2022 er det effektive kravet til etterstillelse 20 prosent av justert risikovektet beregningsgrunnlag.

Sparebanken Møre har utstedt 2 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 3. kvartal 2022. 

Balanseført egenkapital30.09.202230.09.202131.12.2021
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-3-2-2
Overkursfond358357357
Fondsobligasjoner (AT1)650599599
Grunnfondskapital3 0932 9393 094
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 8291 6791 831
Foreslått utbytte00158
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00160
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt01790
Annen egenkapital239238259
Periodens resultat5804850
Sum balanseført egenkapital7 8607 5887 570
    
Kjernekapital (T1)30.09.202230.09.202131.12.2021
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-53-50-51
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-17-16-16
Fondsobligasjoner (AT1)-650-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-589-509-498
Fradrag for foreslått utbytte00-158
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-160
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt0-1790
Fradrag for periodens totalresultat-580-4850
Sum ren kjernekapital (CET1)5 9715 7506 088
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital650599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 6216 3496 687
    
Tilleggskapital (T2)30.09.202230.09.202131.12.2021
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital855702703
Sum tilleggskapital (T2)855702703
    
Netto ansvarlig kapital7 4767 0517 390
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.09.202230.09.202131.12.2021
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter240335336
Offentlig foretak202212195
Institusjoner281507434
Obligasjoner med fortrinnsrett523469486
Egenkapitalposisjoner198173173
Øvrige engasjement709687655
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 1532 3822 279
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode30.09.202230.09.202131.12.2021
Massemarked pant i fast eiendom11 10010 28910 409
Massemarked øvrige engasjementer336403359
Foretak17 92518 91419 138
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode29 36129 60529 906
    
Markedsrisiko (standardmetoden)155255225
Operasjonell risiko (basismetoden)2 9032 8402 903
Risikovektede eiendeler34 57235 08235 313
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5561 5791 589
    
Bufferkrav:30.09.202230.09.202131.12.2021
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent864877883
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0371 0521 059
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,5 prosent (1,0 % pr 30.09.2021 og 31.12.2021)519351353
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 4202 2802 295
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 9951 8912 204
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.09.202230.09.202131.12.2021
Ansvarlig kapital21,620,120,9
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet22,520,8-
Kjernekapital19,218,118,9
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet20,118,8-
Ren kjernekapital17,316,417,2
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,217,1-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.202230.09.202131.12.2021
Beregningsgrunnlag91 21486 66486 890
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,37,37,7
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,67,6-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter398091732160
Andre driftsinntekter35-15-20263410
Sum inntekter433-15-1119925010
Driftskostnader179-632341109
Resultat før tap254-9-431651401
Tap på utlån2006-40
Resultat før skatt252-9-431591441
Skattekostnad63     
Resultat for perioden189     
       
Resultat - 30.09.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 0851244625980
Andre driftsinntekter137-46-10779125
Sum inntekter1 222-451453968925
Driftskostnader531-361329731523
Resultat før tap691-9-1184423742
Tap på utlån-600-1040
Resultat før skatt697-9-1184523702
Skattekostnad162     
Resultat for perioden535     
       
Nøkkeltall - 30.09.2022KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)74 008-1101 23123 22449 6630
Avsetning for forventet tap utlån-31900-245-740
Netto utlån til kunder73 689-1101 23122 97949 5890
Innskudd fra kunder 1)44 686-12678316 00728 0220
Garantiforpliktelser1 587001 58430
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser31003100
Innskuddsdekning60,4114,563,668,956,40,0
Antall årsverk38001744214519
       
       
Resultat - 3. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3200-101331970
Andre driftsinntekter69-142324297
Sum inntekter389-14131572267
Driftskostnader158-1517441057
Resultat før tap2311-41131210
Tap på utlån2009-70
Resultat før skatt2291-41041280
Skattekostnad53     
Resultat for perioden176     
       
Resultat - 30.09.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter9311-173855620
Andre driftsinntekter216-4589737920
Sum inntekter1 147-447245864120
Driftskostnader471-461029130420
Resultat før tap6762-303673370
Tap på utlån44004400
Resultat før skatt6322-303233370
Skattekostnad143     
Resultat for perioden489     
       
Nøkkeltall - 30.09.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)69 738-1131 17721 98146 6930
Avsetning for forventet tap utlån-31500-252-630
Netto utlån til kunder69 423-1131 17721 72946 6300
Innskudd fra kunder 1)40 780-1660414 10326 0890
Garantiforpliktelser1 57900041 575
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning58,514,251,364,255,90,0
Antall årsverk36101634413717
       
       
Resultat - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2662-245267620
Andre driftsinntekter261-64979810327
Sum inntekter1 527-627362486527
Driftskostnader645-6214912340827
Resultat før tap8820-765014570
Tap på utlån49004540
Resultat før skatt8330-764564530
Skattekostnad191     
Resultat for perioden642     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)70 254-1131 22121 93947 2070
Avsetning for forventet tap utlån-32900-262-670
Netto utlån til kunder69 925-1131 22121 67747 1400
Innskudd fra kunder 1)41 853-1761114 95726 3020
Garantiforpliktelser1 732001 72840
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser39003900
Innskuddsdekning59,615,050,068,255,70,0
Antall årsverk36401754013217
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3.kv. 20223.kv. 202130.09.202230.09.202131.12.2021
Netto renteinntekter6696207274360
Andre driftsinntekter-55-79-3
Sum inntekter61101200283357
Driftskostnader1112383951
Resultat før tap5089162244306
Tap på utlån00500
Resultat før skatt5089157244306
Skattekostnad1120355467
Resultat for perioden3969122190239
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse30.09.202230.09.202131.12.2021
Utlån til kunder28 20029 53128 971
Egenkapital1 7181 7361 791
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
30.09.2022KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk60000-448644
Fiske og fangst3 909-10023 910
Industri3 101-3-3-1083 093
Bygg og anlegg1 178-3-6-261 173
Varehandel og hotell1 388-1-1-251 389
Supply/Offshore1 4670-16-15801 293
Eiendomsdrift7 736-6-16-52938 002
Faglig/finansiell tjenesteytelse791-1-1-115803
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 624-3-1-1383 657
Sum næringsliv23 794-18-44-18341523 964
Personkunder46 641-9-50-153 15849 725
Sum utlån og fordringer på kunder70 435-27-94-1983 57373 689
       
       
30.09.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5900-2-154641
Fiske og fangst3 577-1-1-123 576
Industri3 376-9-5-1393 358
Bygg og anlegg951-4-2-48949
Varehandel og hotell1 047-2-2-261 047
Supply/Offshore1 289-1-20-15501 113
Eiendomsdrift7 851-6-4-42008 037
Faglig/finansiell tjenesteytelse442-1-1016456
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 199-5-3-3533 241
Sum næringsliv22 322-29-40-18334822 418
Personkunder43 321-7-36-203 74747 005
Sum utlån og fordringer på kunder65 643-36-76-2034 09569 423
       
       
31.12.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk6230-2-353671
Fiske og fangst3 480-4-2-123 475
Industri3 142-6-2-12103 132
Bygg og anlegg1 006-2-1-351 005
Varehandel og hotell1 065-10-151 068
Supply/Offshore1 258-1-10-18101 066
Eiendomsdrift7 694-5-2-41977 880
Faglig/finansiell tjenesteytelse785-1-1016799
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 319-5-9-3373 339
Sum næringsliv22 372-25-29-20832522 435
Personkunder43 925-7-39-213 63247 490
Sum utlån og fordringer på kunder66 297-32-68-2293 95769 925
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost. 
    
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring30.09.202230.09.202131.12.2021
Jordbruk og skogbruk274237234
Fiske og fangst1 8891 1701 679
Industri3 5642 5422 600
Bygg og anlegg946872836
Varehandel og hotell1 4091 7311 682
Eiendomsdrift2 6642 1992 306
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 6244 0134 400
Offentlig forvaltning751935946
Andre2 5142 5662 503
Sum næringsliv/offentlig18 63516 26517 186
Personkunder26 05124 51524 667
Sum44 68640 78041 853
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling. Dersom kunden har en avtale i steg 3 (risikoklasse M og N), vil det føre til at samtlige avtaler migrerer til steg 3.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng (dersom PD var < 1 % da konto var ny), eller
  • PD har økt med 100 % eller mer eller økningen i PD er større enn  2,0 prosentpoeng (dersom PD var >/= 1 % da konto var ny)

 Det benyttes vektet, makrojustert PD i år 1 for sammenligning mot PD ved første gangs innregning for å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager
  • Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding
En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kontier som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Scenarier
Det utvikles tre scenarier; Best, Basis og Worst. For hvert av scenariene angis forventede verdier av ulike parametere for hvert av de nærmeste fem år. Det angis også en forventet sannsynlighet for at hvert av de tre scenariene skal inntreffe. Etter fem år forventes det at scenariene konvergerer til et langsiktig stabilt nivå.

Endringer i PD som følge av scenarier vil også kunne påvirke stegtildelingen.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance). Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap.

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD og LGD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier, samt en vurdering av makrofaktorer og vekting av scenarier. 

Konsekvenser av økt makroøkonomisk usikkerhet og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn anslått av Norges Bank. Inflasjonen er klart over målet til Norges Bank, og det er utsikter til at den vil holde seg høy lenger enn tidligere anslått. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er tydelige tegn til et omslag i norsk økonomi. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til å dempe prisveksten. Kapasitetsproblemer i produksjonen som følge av gjenåpning av økonomien i kombinasjon med økte energipriser og råvarepriser har ført til en stigende inflasjon. Økt usikkerheten om den økonomiske utviklingen og rentehevinger har ført til en sterk oppgang i markedsrentene internasjonalt.

Det er utsikter til lavere priser på næringseiendom, men det kan være store geografiske variasjoner. Mens avkastningskravet for enkelte næringseiendommer i Oslo har vært på et rekordlavt nivå, har ikke avkastningskravet på eiendommer i Møre og Romsdal endret seg nevneverdig. Sparebanken Møre har ikke endret nedre krav til avkastning på næringseiendom i kredittpolicyen i perioden med rekordlav rente. Dette har bidratt til at næringseiendommene har en relativt solid egenkapitalandel.

Det forventes at anslag for leieprisvekst og avkastningskrav medfører at salgsprisene på næringseiendom skal falle i årene fremover.

Lave avkastningskrav gjør næringseiendomsprisene særlig sårbare for økte renter eller risikopremier. En brå økning i avkastningskravet kan føre til et markert fall i salgsprisene. Mange næringseiendomsforetak har høy gjeld i forhold til inntekt, og økt rente vil føre til at en større del av inntekten må brukes på å betjene gjelden. I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger i 2022. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er økt fra 10 prosent til 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er redusert fra 20 prosent til 10 prosent.

I kvartalet er det en økning i modellbaserte avsetninger, som tilskrives økt usikkerhet i privatmarkedet på grunn av økte energipriser, rentekostnader og generell prisstigning i samfunnet. Samlet sett vil dette øke husholdningenes utgifter, redusere kjøpekraften og potensielt øke misligholdet noe frem i tid. Nivået på modellavsetningene vurderes samlet sett som robust.

Foreløpig er det ikke observert noen vesentlig økning i restanse og betalingsmislighold som følge av økte rentekostnader og høyere inflasjon.

Nedgangen i de individuelle tapsavsetningene i steg 3 i 2022 tilskrives primært positiv risikoutvikling på engasjement innenfor offshore/supply sektoren.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
Endring i ECL Steg 1 (modellberegnet)-72-540
Endring i ECL Steg 2 (modellberegnet)6-626-4-12
Endring i ECL Steg 3 (modellberegnet)-20-1-1-1
Endring i tapsavsetninger - individuelt vurderte65-214764
Konstaterte tap ikke dekket av tidligere individuell tapsavsetning03057
Inngang på tidligere konstaterte tap-1-2-5-7-9
Tap på utlån og garantier22-64449
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 30.09.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20213372263368
Tilgang av nye engasjement834042
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-3-31
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-410-3
Migrering til steg 12-24-1-23
Migrering til steg 2-336-132
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---38-38
ECL 30.09.20222898224350
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM9501574
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL1844183245
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser142631
     
     
KONSERN - 30.09.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement113014
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-6-14-3-23
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert1-210
Migrering til steg 11-13-1-13
Migrering til steg 2-324-219
Migrering til steg 30-242
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--4040
ECL 30.09.20213780248365
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7362063
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2940183252
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser144550
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement1312025
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-8-20-4-32
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-5-5-1-11
Migrering til steg 11-18-2-19
Migrering til steg 2-122021
Migrering til steg 30-363
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--5555
ECL 31.12.20213372263368
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7392167
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2529208262
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser143439
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.09.2022Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)60 593658-61 251
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)8 8143 936-12 750
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 3721 675-3 047
Kredittforringede engasjement--776776
Sum brutto engasjement70 7796 26977677 824
- avsetning for forventet tap (ECL)-28-98-224-350
Sum netto engasjement *)70 7516 17155277 474
     
     
KONSERN - 30.09.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)53 710468-54 178
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 8172 788-10 605
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 4031 181-2 584
Kredittforringede engasjement--1 1191 119
Sum brutto engasjement62 9304 4371 11968 486
- avsetning for forventet tap (ECL)-37-80-248-365
Sum netto engasjement *)62 8934 35787168 121
     
     
KONSERN - 31.12.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)57 093339-57 432
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)10 1862 024-12 210
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 9741 261-3 235
Kredittforringede engasjement--1 0961 096
Sum brutto engasjement69 2533 6241 09673 973
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-72-263-368
Sum netto engasjement *)69 2203 55283373 605
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).   
          
 30.09.202230.09.202131.12.2021
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager4234878681046415
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer734476871 041499921 05051999
Brutto kredittforringede engasjementer776816951 1191171 0021 096921 004
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager11741711615114
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer2138205231922224810238
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer224152092482022826321242
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager312746157431301
Netto øvrige kreditforringede engasjementer521394828104077080241761
Netto kredittforringede engasjementer552664868719777483371762
          
Brutto utlån konsern74 00849 79924 20969 73847 06822 67070 25447 55722 697
Garantier konsern1 58731 5841 57941 5751 73241 728
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,03%0,16%2,69%1,57%0,25%4,13%1,52%0,19%4,11%
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,73%0,13%1,88%1,22%0,20%3,19%1,16%0,15%3,12%
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)30.09.202230.09.20212021
Garantiprovisjoner302939
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)181826
Inntekter fra fondssalg/verdipapir121115
Inntekter fra aktiv forvaltning333142
Inntekter fra betalingsformidling665979
Andre gebyrer og provisjonsinntekter211825
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester180166226
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-25-28-34
Inntekter eiendomsmegling241825
Øvrige driftsinntekter011
Andre driftsinntekter241926
Netto provisjons- og andre driftsinntekter179157218
Renteforretninger (for kunder)14912
Valutaforretninger (for kunder)272635
Mottatt utbytte123
Kursgevinst/-tap aksjer121118
Kursgevinst/-tap obligasjoner-930-23
Verdiendring på fastrenteutlån-143-85-107
Derivat knyttet til fastrenteutlån14697113
Verdiendring på utstedte obligasjoner436446771
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-441-446-777
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-1-1-2
Netto resultat fra finansielle instrumenter-425943
Sum andre inntekter137216261

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

 

Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.09.22KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3012900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)18-22180
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer123090
Inntekter fra aktiv forvaltning33216150
Inntekter fra betalingsformidling66613470
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2116140
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester18011661030
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-25-8-1-160
Inntekter eiendomsmegling24-10025
Øvrige driftsinntekter00000
Andre driftsinntekter24-10025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter1792658725
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 30.09.21KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon2902900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)1821150
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer113080
Inntekter fra aktiv forvaltning31121090
Inntekter fra betalingsformidling59713390
Andre gebyrer og provisjonsinntekter18-2521220
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester166-174930
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-28-13-1-140
Inntekter eiendomsmegling1800018
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter1910018
Netto provisjons- og andre driftsinntekter157-13737918
      
      
Netto provisjons - og andre driftsinntekter - 2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon3933600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2642200
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer1541100
Inntekter fra aktiv forvaltning42221190
Inntekter fra betalingsformidling79918520
Andre gebyrer og provisjonsinntekter25-18180
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester22621861190
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-34-9-2-230
Inntekter eiendomsmegling2500025
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter2610025
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21813849625
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)30.09.202230.09.20212021
Lønn229191262
Pensjonskostnader181621
Arbeidsgiveravgift og finansskatt453957
Andre personalkostnader161720
Lønn m.v.308263360
Avskrivninger343445
Driftskostnader egne og leide lokaler111219
Vedlikehold driftsmidler567
IT-kostnader10998128
Markedsføringskostnader242128
Kjøp av eksterne tjenester171722
Porto, telefon, aviser m.v.657
Reisekostnader302
Formuesskatt545
Andre driftskostnader91122
Sum andre driftskostnader189174240
Sum driftskostnader531471645
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.09.2022Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 677677
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 971971
Utlån til og fordringer på kunder3 57370 11673 689
Sertifikater og obligasjoner10 546 10 546
Aksjer og andre verdipapirer221 221
Finansielle derivater1 115 1 115
Sum finansielle eiendeler15 45571 76487 219
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 836836
Innskudd fra kunder 44 68644 686
Finansielle derivater943 943
Verdipapirgjeld 31 08631 086
Ansvarlig lånekapital 855855
Sum finansielle forpliktelser94377 46378 406
    
    
KONSERN - 30.09.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 480480
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 7362 736
Utlån til og fordringer på kunder4 09565 32869 423
Sertifikater og obligasjoner9 814 9 814
Aksjer og andre verdipapirer193 193
Finansielle derivater1 198 1 198
Sum finansielle eiendeler15 30068 54483 844
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 8441 844
Innskudd fra kunder 40 78040 780
Finansielle derivater327 327
Verdipapirgjeld 31 60831 608
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser32774 93475 261
    
    
KONSERN - 31.12.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 867867
Utlån til og fordringer på kunder3 95765 96869 925
Sertifikater og obligasjoner10 185 10 185
Aksjer og andre verdipapirer204 204
Finansielle derivater810 810
Sum finansielle eiendeler15 15667 26382 419
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 980980
Innskudd fra kunder 41 85341 853
Finansielle derivater336 336
Verdipapirgjeld 30 26330 263
Ansvarlig lånekapital 703703
Sum finansielle forpliktelser33673 79974 135
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.09.202230.09.202131.12.2021
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank677677480480428428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9719712 7362 736867867
Utlån til og fordringer på kunder70 11670 11665 32865 32865 96865 968
Sum finansielle eiendeler71 76471 76468 54468 54467 26367 263
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner8368361 8441 844980980
Innskudd fra kunder44 68644 68640 78040 78041 85341 853
Verdipapirgjeld30 90531 08631 77531 60830 38730 263
Ansvarlig lånekapital840855713702710703
Sum finansielle forpliktelser77 26777 46375 11274 93473 93073 799
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 10 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.09.2022Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 5733 573
Sertifikater og obligasjoner7 9122 634 10 546
Aksjer og andre verdipapirer21 200221
Finansielle derivater 1 115 1 115
Sum finansielle eiendeler7 9333 7493 77315 455
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 943 943
Sum finansielle forpliktelser-943-943
     
     
KONSERN - 30.09.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 0954 095
Sertifikater og obligasjoner6 8942 920 9 814
Aksjer og andre verdipapirer10 183193
Finansielle derivater 1 198 1 198
Sum finansielle eiendeler6 9044 1184 27815 300
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 327 327
Sum finansielle forpliktelser-327-327
     
     
KONSERN - 31.12.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9573 957
Sertifikater og obligasjoner7 0823 103 10 185
Aksjer og andre verdipapirer10 194204
Finansielle derivater 810 810
Sum finansielle eiendeler7 0923 9134 15115 156
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 336 336
Sum finansielle forpliktelser-336-336
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
Kjøp/økning5116
Salg/reduksjon-7850
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-1100
Balanseført verdi pr 30.09.20223 573200
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning5106
Salg/reduksjon-821-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden3421
Balanseført verdi pr 30.09.20214 095183
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning6489
Salg/reduksjon-1 170-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden10729
Balanseført verdi pr 31.12.20213 957194
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.09.2022RenteUtstedtForfall30.09.202230.09.202131.12.2021
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 0701 1531 153
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028262307297
NO0010730187NOK fast NOK 1,50 %20152022-1 0111 014
NO0010777584NOK 3 mnd Nibor + 0,58 %20162021-3 004-
XS1626109968EUR fast EUR 0,125 %20172022-2 5622 503
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0043 0023 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 6052 5882 526
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820289621 0561 028
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920253 0072 9993 001
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 4932 5782 505
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020253 0022 9992 999
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027326317309
NO0010951544NOK5 0003 mnd Nibor + 0,75 %202120265 0982 7692 766
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 3552 5812 500
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)24 18428 92625 603

Pr 30.09.2022 eide Sparebanken Møre 0 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (2.356 mill. kroner, inkl. påløpte renter). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.09.2022 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.202230.09.202131.12.2021
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper462432
Mottatt utbytte fra datterselskap241237237
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS323344
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS111014
    
Balanse   
Fordring på datterselskap3 2111 7553 514
Obligasjoner med fortrinnsrett02 356514
Gjeld til datterselskap1 2961 7551 061
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS og Storgata 41-45 Molde AS798885
Konsernintern sikring11538
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS28 21029 53528 975
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.09.2022Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll4 983 27110,08
Cape Invest AS4 913 7069,94
Spesialfondet Borea utbytte2 447 2054,95
Verdipapirfondet Eika egenkapital2 182 7514,42
Wenaasgruppen AS1 900 0003,84
MP Pensjon1 698 9053,44
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge1 354 5682,74
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi1 265 0602,56
Kommunal Landspensjonskasse1 148 1042,32
Wenaas EFTF AS1 000 0002,02
Beka Holding AS750 5001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)617 5001,25
Pareto Invest Norge AS565 7531,14
Forsvarets personellservice459 0000,93
Stiftelsen Kjell Holm419 7500,85
BKK Pensjonskasse378 3500,77
U Aandahls Eftf AS250 0000,51
PIBCO AS229 5000,46
Morgan Stanley & Co. International204 1980,41
Borghild Hanna Møller201 2200,41
Sum 20 største eiere26 969 34154,56
Totalt antall EKB49 434 770100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 2,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2022.

I løpet av 3. kvartal 2022 har Sparebanken Møre kjøpt 10.000 egne EKB.