Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.09.202230.09.202131.12.2021
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 8721 3641 884
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-328-214-277
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer1358594
Innbetalinger av utbytte103
Driftsutbetalinger-472-380-531
Utbetalinger av skatt-116-115-104
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-104-1 570299
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-2 806-2 073-3 037
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-944-539-90
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 8331 7562 829
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer12 7413 9156 286
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-13 512-7 133-10 013
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-700-4 904-2 657
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-23-9-17
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler14159135
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter11850118
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-411-206-268
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-144-366-1 229
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld5 1526 0956 346
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 546-962-2 150
Utbetalinger av utbytte-158-44-133
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-93292-118
Utbetaling ved innløsning av fondsobligasjon-34900
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon40000
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-20-17-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter8314 7922 425
    
Netto endring likvider249-62-114
Likviditetsbeholdning 01.01428542542
Likviditetsbeholdning 30.09/31.12677480428