Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.09.2022Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831577
Endring egne egenkapitalbevis-3-11 -1 -2 
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-158      -158
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-160      -160
Utstedt fondsobligasjon400  400    
Innfridd fondsobligasjon-349  -349    
Renter på utstedt fondsobligasjon-20      -20
Totalresultat for perioden580      580
Egenkapital pr 30.09.20227 8609863586503 0931251 829819
         
         
KONSERN 30.09.2021Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679522
Endring egne egenkapitalbevis0       
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-44      -44
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-45      -45
Renter på utstedt fondsobligasjon-17      -17
Totalresultat for perioden485      485
Egenkapital pr 30.09.20217 5889873575992 9391251 679902
         
         
KONSERN 31.12.2021Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.20207 2089873575992 9391251 679522
Endring egne egenkapitalbevis0       
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-133      -133
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-135      -135
Renter på utstedt fondsobligasjon-23      -23
Egenkapital før årets resultatdisponering6 9179873575992 9391251 679231
Tilført grunnfondet150   150   
Tilført utjevningsfondet148     148 
Tilført fondsobligasjonseiere23      23
Tilført annen egenkapital3      3
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne158      158
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet160      160
Resultat for regnskapsåret6420001500148344
Verdiendring basisspreader3      3
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader-1      -1
Estimatavvik pensjoner12   6 6 
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner-3   -1 -2 
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat110005042
Totalresultat for perioden6530001550152346
Egenkapital pr 31.12.20217 5709873575993 0941251 831577