Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202230.09.202131.12.2021
Kontanter og fordringer på Norges Bank677480428
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner4 2324 3784 268
Utlån til og fordringer på kunder45 59940 00641 067
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer10 42511 48410 030
Finansielle derivater755401278
Aksjer og andre verdipapirer221193204
Eierinteresser i konsernselskaper1 5711 5711 571
Utsatt skattefordel909
Immaterielle eiendeler525051
Varige driftsmidler156157156
Andre eiendeler157154117
Sum eiendeler63 85458 87458 179
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202230.09.202131.12.2021
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 7053 3421 877
Innskudd fra kunder44 81340 79641 870
Utstedte obligasjoner6 9035 0385 174
Finansielle derivater804297264
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter836580
Pensjonsforpliktelser294835
Betalbar skatt21285200
Avsetninger på garantiansvar315039
Forpliktelse ved utsatt skatt0640
Andre forpliktelser7501 004626
Ansvarlig lånekapital855702703
Sum forpliktelser56 18551 49150 868
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-2-2
Overkurs358357357
Fondsobligasjoner650599599
Innskutt egenkapital1 9941 9431 943
Grunnfondskapital3 0932 9393 094
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 8291 6791 831
Annen egenkapital-20162318
Totalresultat for perioden6485350
Opptjent egenkapital5 6755 4405 368
Sum egenkapital7 6697 3837 311
Sum forpliktelser og egenkapital63 85458 87458 179