Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.09.202230.09.202131.12.2021 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 677480428 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 9712 736867 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 73 68969 42369 925 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 10 5469 81410 185 
Finansielle derivater9 11 1 1151 198810 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 221193204 
Immaterielle eiendeler 535051 
Varige driftsmidler 204203204 
Andre eiendeler 158165123 
Sum eiendeler 87 63484 26282 797 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note30.09.202230.09.202131.12.2021 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 8361 844980 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 44 68640 78041 853 
Utstedte obligasjoner9 10 12 31 08631 60830 263 
Finansielle derivater9 11 943327336 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 866780 
Pensjonsforpliktelser 294835 
Betalbar skatt 392138334 
Avsetninger på garantiansvar 315039 
Forpliktelse ved utsatt skatt 6119461 
Andre forpliktelser 769916543 
Ansvarlig lånekapital9 10 855702703 
Sum forpliktelser 79 77476 67475 227 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-2-2 
Overkurs 358357357 
Fondsobligasjoner 650599599 
Innskutt egenkapital 1 9941 9431 943 
Grunnfondskapital 3 0932 9393 094 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 8291 6791 831 
Annen egenkapital 239417577 
Totalresultat for perioden 5804850 
Opptjent egenkapital 5 8665 6455 627 
Sum egenkapital 7 8607 5887 570 
Sum forpliktelser og egenkapital 87 63484 26282 797