Hovedtall konsern

Resultat          
(Beløp i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital)      
 3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
 Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%Mill. kroner%
Netto renteinntekter3981,873201,581 0851,729311,541 2661,56
Netto provisjons- og andre driftsinntekter650,30560,281790,281570,262180,27
Netto resultat fra finansielle instrumenter-30-0,14130,06-42-0,07590,10430,05
Sum inntekter4332,033891,921 2221,931 1471,901 5271,88
Sum driftskostnader1790,841580,775310,844710,786450,80
Resultat før tap2541,192311,156911,096761,128821,08
Tap på utlån, garantier m.v20,0120,01-6-0,01440,07490,06
Resultat før skatt2521,182291,146971,106321,058331,02
Skattekostnad630,29530,271620,251430,241910,24
Resultat for perioden1890,891760,875350,854890,816420,78
Balanse     
(Mill. kroner)30.09.2022Endring hittil i 2022 i %31.12.2021Endring siste 12 mnd. i %30.09.2021
Forvaltningskapital 4)87 6345,882 7974,084 262
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 4)84 2784,180 9424,980 329
Utlån til kunder73 6895,469 9256,169 423
Brutto utlån til personkunder49 7994,747 5575,847 068
Brutto utlån til næringsliv og offentlig sektor24 2096,722 6976,822 670
Innskudd fra kunder44 6866,841 8539,640 780
Innskudd fra personkunder26 0515,624 6676,324 515
Innskudd fra næringsliv og offentlig sektor18 6358,417 18614,616 265
Nøkkeltall og alternative resultatmål (APM)     
 3. kv. 20223. kv. 202130.09.202230.09.20212021
Egenkapitalavkastning (annualisert) 3) 4)10,510,510,19,79,5
Kostnader i prosent av inntekter 4)41,440,443,541,042,2
Tap i % av utlån og garantier (annualisert) 4)0,010,01-0,010,090,07
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,031,571,031,571,52
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser0,731,220,731,221,16
Innskuddsdekning i % 4)60,458,560,458,559,6
Likviditetsindikator (Liquidity Coverage Ratio - LCR)152147152147122
NSFR (Net Stable Funding Ratio)125109125109111
Utlånsvekst i % 4)1,90,46,16,24,6
Innskuddsvekst i % 4)-0,6-1,79,63,77,3
Ansvarlig kapital 1)22,520,822,520,820,9
Kjernekapital (T1) i % 1)20,118,820,118,818,9
Ren kjernekapital (CET1) i % 1)18,217,118,217,117,2
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio - LR) 1)7,67,67,67,67,7
Årsverk380361380361364
Egenkapitalbevis (EKB)      
 30.09.202230.09.20212021202020192018
Resultat pr egenkapitalbevis (konsern) (kroner) 2)5,1723,7131,1027,1034,5029,60
Resultat pr egenkapitalbevis (morbank) (kroner) 2)6,3125,9930,9826,8332,0028,35
Antall egenkapitalbevis49 434 7709 886 9549 886 9549 886 9549 886 9549 886 954
Pålydende pr egenkapitalbevis (kroner)20,00100,00100,00100,00100,00100,00
Egenkapitalbevisbrøken i % 1.1 (morbank)49,749,649,749,649,649,6
Egenkapitalbeviskapital (mill. kroner)988,70988,70988,70988,70988,70988,70
Kurs på Oslo Børs (kroner)70,00396444296317283
Børsverdi (mill. kroner)3 4603 9154 3902 9273 1342 798
Egenkapital pr EKB (konsern) (kroner) 4)72350350332320303
Utbytte pr EKB (kroner) 5)16,004,5016,0013,5014,0015,50
Pris/Resultat pr EKB (konsern, annualisert)10,212,514,310,99,29,6
Pris/Bokført verdi (P/B) (konsern) 2) 4)0,971,131,270,890,990,93
1) Inkl. 50 % av periodens totalresultat
2) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,7 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
3) Beregnet med utgangspunkt i andel av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne
4) Definert som alternativt resultatmål (APM), se vedlegg til kvartalsrapport
5) EKB ble splittet 1:5 i april 2022. Omarbeidet utbytte pr EKB vil dermed være kr 3,20