Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2602517738821 140
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi222674148169
Rentekostnader5872189366426
Netto renteinntekter224205658664883
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5751165155209
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester76211926
Andre driftsinntekter1311343344
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6356178169227
Utbytte21240234249
Netto verdiendring på finansielle instrumenter525515054
Netto resultat fra finansielle instrumenter726291284303
Sum andre inntekter7082469453530
Sum inntekter2942871 1271 1171 413
Lønn m.v.8278243242317
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler1313383951
Andre driftskostnader5753174173234
Sum driftskostnader152144455454602
Resultat før tap142143672663811
Tap på utlån, garantier m.v.23848111148
Resultat før skatt140105624552663
Skattekostnad33258973102
Resultat for perioden10780535479561
Tilordnet egenkapitaleiere10175518458534
Tilordnet fondsobligasjonseiere65172127
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)5,003,7225,9922,9526,83
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)5,003,7225,9922,9526,83
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,004,5014,0014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
Resultat for perioden10780535479561
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00009
Totalresultat for perioden10780535479534
Tilordnet egenkapitaleiere10175518458507
Tilordnet fondsobligasjonseiere65172127
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.