Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 3993891 1771 3741 762
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 293498162192
Rentekostnader 108117343622726
Netto renteinntekter3 3203069329141 228
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5852166156210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 76221926
Andre driftsinntekter 77192027
Netto provisjons- og andre driftsinntekter7 5853163157211
Utbytte 102622
Netto verdiendring på finansielle instrumenter 1224575052
Netto resultat fra finansielle instrumenter7 1324595674
Sum andre inntekter7 7177222213285
Sum inntekter 3913831 1541 1271 513
Lønn m.v. 8781257251332
Av- og nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler 1111343546
Andre driftskostnader 6257187187252
Sum driftskostnader8 160149478473630
Resultat før tap 231234676654883
Tap på utlån, garantier m.v.5 23644114149
Resultat før skatt 229198632540734
Skattekostnad 5345143120167
Resultat for perioden 176153489420567
Tilordnet egenkapitaleiere 170148472399540
Tilordnet fondsobligasjonseiere 65172127
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,607,3823,7120,0027,10
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,607,3823,7120,0027,10
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,004,5014,0014,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
Resultat for perioden 176153489420567
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader 6-7-5-73
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader -1111-1
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-36
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00009
Totalresultat for perioden 181147485414542
Tilordnet egenkapitaleiere 175142468393515
Tilordnet fondsobligasjonseiere 65172127
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.