Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2021. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2020.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

 

Note 2

Kapitaldekning

Kapitaldekningen er beregnet og rapportert i henhold til EUs kapitalkrav for banker og verdipapirforetak – CRD IV / CRR. Sparebanken Møre har tillatelse fra Finanstilsynet til å benytte interne målemetoder, IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Sparebanken Møre har et samlet krav for ren kjernekapitaldekning på 12,7 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank. Motsyklisk kapitalbuffer kan økes med tolv måneders varsel. Finansdepartementet varslet 17. juni 2021 om at det motsykliske kapitalbufferkravet skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2022.

Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 prosent.

Rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2020 var basert på et foreslått kontantutbytte på kr 4,50 per egenkapitalbevis, totalt 44 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 45 mill. kroner.

Generalforsamlingen fattet 23. mars 2021 vedtak om å gi styret fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på inntil kr 9,00 per egenkapitalbevis og inntil 91 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Midlene som kan deles ut i henhold til styrefullmakten er overført til annen egenkapital i påvente av eventuell utdeling, istedenfor til utjevningsfondet og grunnfondskapitalen som opprinnelig foreslått. Midlene som er overført til annen egenkapital skal ikke inngå i beregningen av ren kjernekapital, noe som medførte en reduksjon i ren kjernekapitaldekning pr. 31.12.2020 fra 17,5 % til 17,0 %. Tilsvarende ble kjernekapitaldekningen redusert fra 19,2 % til 18,7 %, og ansvarlig kapital ble redusert fra 21,3 % til 20,8 %.

Tallene for 31.12.2020 i kvartalsrapporten er omarbeidet i forhold til rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2020, og reflekterer dermed Generalforsamlingens vedtak av 23. mars 2021.

Balanseført egenkapital30.09.202130.09.202031.12.2020
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkursfond357357357
Fondsobligasjoner (AT1)599599599
Grunnfondskapital2 9392 8192 939
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 6781 5601 679
Foreslått utbytte0044
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet0045
Egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt1790179
Annen egenkapital238225254
Periodens totalresultat485414-
Sum balanseført egenkapital7 5877 0867 208
    
Kjernekapital (T1)30.09.202130.09.202031.12.2020
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-50-52-56
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-16-17-16
Fradrag overfinansiering pensjonsforpliktelser0-30
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-509-381-480
Fradrag for foreslått utbytte00-44
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-45
Fradrag for egenkapital som kan deles ut iht. styrefullmakt-1790-179
Fradrag for periodens totalresultat-485-414-
Sum ren kjernekapital (CET1)5 7495 6205 788
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 3486 2196 387
    
Tilleggskapital (T2)30.09.202130.09.202031.12.2020
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702702702
Sum tilleggskapital (T2)702702702
    
Netto ansvarlig kapital7 0506 9217 089
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.09.202130.09.202031.12.2020
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter335240248
Offentlig foretak2128199
Institusjoner507597538
Obligasjoner med fortrinnsrett469450454
Egenkapitalposisjoner173173173
Øvrige engasjement687695640
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 3822 2362 152
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode30.09.202130.09.202031.12.2020
Massemarked pant i fast eiendom10 2899 3909 932
Massemarked øvrige engasjementer403457411
Foretak18 91417 89518 419
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode29 60527 74228 762
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko255528396
Operasjonell risiko (basismetoden)2 8402 7352 840
Risikovektede eiendeler35 08233 24134 150
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5791 4961 537
    
Bufferkrav:30.09.202130.09.202031.12.2020
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent877831854
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0529971 025
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 prosent351332342
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 2802 1612 220
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 8901 9632 032
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.09.202130.09.202031.12.2020
Ansvarlig kapital20,120,820,8
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet20,821,4-
Kjernekapital18,118,718,7
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet18,819,3-
Ren kjernekapital16,416,917,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,117,5-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.202130.09.202031.12.2020
Beregningsgrunnlag86 66481 84382 643
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,37,67,7
Uvektet kjernekapitalandel prosent inkl. 50 % av resultatet7,67,9-
 

Note 3

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3200-101331970
Andre driftsinntekter71-142524297
Sum inntekter391-14151572267
Driftskostnader160-1519441057
Resultat før tap2311-41131210
Tap på utlån2009-70
Resultat før skatt2291-41041280
Skattekostnad53     
Resultat for perioden176     
       
       
Resultat - 30.09.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter9321-163855620
Andre driftsinntekter222-4595737920
Sum inntekter1 154-447945864120
Driftskostnader478-461099130420
Resultat før tap6762-303673370
Tap på utlån44004400
Resultat før skatt6322-303233370
Skattekostnad143     
Resultat for perioden489     
       
       
Nøkkeltall - 30.09.2021KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)69 738-1131 17721 98146 6930
Avsetning for forventet tap utlån-31500-252-630
Netto utlån til kunder69 423-1131 17721 72946 6300
Innskudd fra kunder 1)40 780-1660414 10326 0890
Garantiforpliktelser1 57900041 575
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning58,514,251,364,255,90,0
Antall årsverk36101634413717
       
       
Resultat - 3. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3061-21131940
Andre driftsinntekter77-133423267
Sum inntekter383-12321362207
Driftskostnader149-1325311015
Resultat før tap234171051192
Tap på utlån360045-90
Resultat før skatt19817601282
Skattekostnad45     
Resultat for perioden153     
       
       
Resultat - 30.09.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter9142303535290
Andre driftsinntekter213-4181768017
Sum inntekter1 127-3911142960917
Driftskostnader473-401119629214
Resultat før tap654103333173
Tap på utlån1140010590
Resultat før skatt540102283083
Skattekostnad120     
Resultat for perioden420     
       
       
Nøkkeltall - 30.09.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)65 691-1171 33719 93044 5410
Avsetning for forventet tap utlån-32400-255-690
Netto utlån til kunder65 367-1171 33719 67544 4720
Innskudd fra kunder 1)39 329-2272313 98524 6430
Garantiforpliktelser1 9000051 8950
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser1570015700
Innskuddsdekning59,918,854,170,255,30
Antall årsverk35301564913414
       
       
Resultat - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 2282154857260
Andre driftsinntekter285-5611510110223
Sum inntekter1 513-5413058682823
Driftskostnader630-5513912839622
Resultat før tap8831-94584321
Tap på utlån1490014900
Resultat før skatt7341-93094321
Skattekostnad167     
Resultat for perioden567     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Brutto utlån til kunder 1)67 126-1161 31220 90645 0240
Avsetning for forventet tap utlån-27600-216-600
Netto utlån til kunder66 850-1161 31220 69044 9640
Innskudd fra kunder 1)39 023-2665113 66524 7330
Garantiforpliktelser1 530001 52550
Avsetning for forventet tap garantiforpliktelser50005000
Innskuddsdekning58,10,049,665,454,90,0
Antall årsverk34601564913011
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3.kv. 20213.kv. 202030.09.202130.09.202031.12.2020
Netto renteinntekter96100274250345
Andre driftsinntekter509-1-1
Sum inntekter101100283249344
Driftskostnader1211393749
Resultat før tap8989244212295
Tap på utlån0-1021
Resultat før skatt8990244210294
Skattekostnad2020544664
Resultat for perioden6970190164230
MØRE BOLIGKREDITT AS   
Balanse30.09.202130.09.202031.12.2020
Utlån til kunder29 53126 72429 041
Egenkapital1 7362 2082 282
 

Note 4

Utlån og innskudd etter sektor og næring

Utlånsporteføljen med avtalt flytende rente er målt til amortisert kost, mens utlånsporteføljen med fast rente er målt til virkelig verdi.
       
30.09.2021KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5900-2-154641
Fiske og fangst3 577-1-1-123 576
Industri3 376-9-5-1393 358
Bygg og anlegg951-4-2-48949
Varehandel og hotell1 047-2-2-261 047
Supply/Offshore1 289-1-20-15501 113
Eiendomsdrift7 851-6-4-42008 037
Faglig/finansiell tjenesteytelse442-1-1016456
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland3 199-5-3-3533 241
Sum næringsliv22 322-29-40-18334822 418
Personkunder43 321-7-36-203 74747 005
Sum utlån og fordringer på kunder65 643-36-76-2034 09569 423
       
       
30.09.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5410-1-151590
Fiske og fangst3 441-20033 442
Industri2 627-11-8-7112 612
Bygg og anlegg955-3-4-12949
Varehandel og hotell680-1-5-36677
Supply/Offshore1 1050-20-1440941
Eiendomsdrift7 463-6-12-91877 623
Faglig/finansiell tjenesteytelse919-1-1024941
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 510-2-6-4302 528
Sum næringsliv20 241-26-57-16931420 303
Personkunder41 115-7-47-184 02145 064
Sum utlån og fordringer på kunder61 356-33-104-1874 33565 367
       
       
31.12.2020KONSERN
Sektor/næringBrutto utlån til amortisert kostECL Steg 1ECL Steg 2ECL Steg 3Utlån til virkelig verdiNetto utlån
Jordbruk og skogbruk5690-2-153619
Fiske og fangst3 449-2-2033 448
Industri2 690-8-6-7132 682
Bygg og anlegg965-3-6-16961
Varehandel og hotell686-1-2-26687
Supply/Offshore1 488-3-16-12201 347
Eiendomsdrift7 516-7-5-81867 682
Faglig/finansiell tjenesteytelse909-1-1024931
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse/utland2 941-2-3-5302 961
Sum næringsliv21 213-27-43-14632121 318
Personkunder41 541-6-34-204 05145 532
Sum utlån og fordringer på kunder62 754-33-77-1664 37266 850
Innskudd med avtalt flytende rente og fast rente er målt til amortisert kost.
    
INNSKUDD FRA KUNDERKonsern
Sektor/næring30.09.202130.09.202031.12.2020
Jordbruk og skogbruk237217196
Fiske og fangst1 1701 3391 446
Industri2 5422 7902 321
Bygg og anlegg872858909
Varehandel og hotell1 7319911 082
Eiendomsdrift2 1991 8771 802
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 0134 7974 773
Offentlig forvaltning935900822
Andre2 5662 2872 306
Sum næringsliv/offentlig16 26516 05615 657
Personkunder24 51523 27323 366
Sum40 78039 32939 023
 

Note 5

Tap på utlån og garantier

Metodikk for måling av forventet tap (ECL) i henhold til IFRS 9
Sparebanken Møre har utviklet en ECL-modell med utgangspunkt i konsernets IRB parametere og fordeler engasjementene i 3 steg ved beregning av forventet tap (ECL) på utlån og garantier som omfattes av nedskrivningsreglene i IFRS 9:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet. I motsetning til steg 1 og 2 blir effektiv rente i steg 3 beregnet på netto nedskrevet engasjement (brutto engasjement redusert for forventet tap) istedenfor brutto engasjement.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

En økning i kredittrisiko reflekterer både kundespesifikke omstendigheter og utvikling i relevante makrofaktorer for det aktuelle kundesegmentet. Vurderingen av hva som betraktes for å være en vesentlig økning i kredittrisiko er basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer, samt «backstops» (se eget avsnitt for «backstops»).

Kvantitative kriterier
Om en økning i kredittrisiko er å anse som vesentlig bestemmes ved å sammenligne PD på rapporteringstidspunktet med PD ved første gangs innregning. Dersom PD har økt gjøres det en vurdering av om økningen er vesentlig.

Vesentlig økning i kredittrisiko etter første gangs innregning anses å ha inntrådt når enten

  • PD har økt med 100 % eller mer og økningen i PD er på mer enn 0,5 prosentpoeng, eller
  • PD har økt med mer enn 2,0 prosentpoeng

Det benyttes 12-måneders PD til å avgjøre om risiko har økt vesentlig. 

Kvalitative kriterier
I tillegg til den kvantitative vurderingen av endring i PD gjøres det en kvalitativ vurdering av hvorvidt engasjementet har vesentlig økt kredittrisiko, for eksempel dersom engasjementet er gjenstand for særskilt overvåking.

«Backstops»
Kredittrisiko anses alltid for å ha økt vesentlig dersom følgende hendelser, «backstops», har inntruffet:

  • Kundens avtalte betalinger er forfalt med mer enn 30 dager

Kunden har fått innvilget betalingslettelser som følge av betalingsvansker, selv om denne hendelsen ikke medfører individuell tapsvurdering i steg 3.

Vesentlig reduksjon i kredittrisiko - friskmelding

En kunde migrerer fra steg 2 til 1 hvis:

  • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og
  • Dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder)

En kunde migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

  • Kunden migrerer til steg 2 ved flere enn 30 dager med restanse/overtrekk.
  • Ellers migrerer kunden til steg 1.

Kunder som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Definisjon av mislighold, kredittforringet (credit-impaired) og forbearance
Misligholdsdefinisjonen er endret fra 1.1.2021 og er utvidet til å kunne omfatte brudd på særskilte engasjementsvilkår (covenants) og avtalte betalingslettelser (forbearance).  Den nye misligholdsdefinisjonen har ikke endret konsernets vurdering av kredittrisikoen knyttet til de enkelte eksponeringene, og det er derfor ingen effekt av betydning i konsernets tap i tredje kvartal.

Et engasjement defineres som misligholdt og credit-impaired (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger det høyeste av 1 % av balanseført eksponering (lån og uttrukket kreditt) og 1 000 kroner for massemarked og 2 000 kr for foretak. Brudd på covenants kan også utløse mislighold.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forbearance vil ligge i steg 3.

I forbindelse med innvilgelse av en betalingslettelse gjennomføres det en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og om lånet dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing) i konsernets ECL-modell.

Overstyring
Det gjennomføres kvartalsvis ECL-kvalitetssikringsmøter som gjennomgår grunnlag for bokføring av forventet tap. Dersom det foreligger vesentlige hendelser eller andre svakheter i modellen som vil påvirke et forventingsrett tap og som modellen ikke har hensyntatt, blir det foretatt en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen. Det foretas en vurdering av nivået på langsiktig PD i steg 2 og steg 3 under ulike scenarier. 

Konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier
Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt.

Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Selv om vi er tilbake til en normal hverdag (med økt beredskap), er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til forventet utvikling både i Norge og i verdensøkonomien, og bildet endres kontinuerlig. Det er en del bransjer som har endret seg fundamentalt på grunn av den raske digitaliseringen som er skjedd under Covid-19. Og det vil komme endringer i økonomien på grunn av klimaspørsmålet og fokuset på bærekraft. Dette gjør at det er større usikkerhet omkring kritiske estimater.

I konsernets beregninger av forventet tap (ECL) har endringer i økonomiske forhold fått konsekvenser for makroøkonomiske scenarier og vektinger gjennom 2020 og 2021.

I løpet av andre halvår 2021 er utsiktene blitt mer positive og oversiktlige. Det er forbedringer i de makroøkonomiske forholdene. Det er fortsatt svært få konkurser og misligholdet er relativt lavt. Det er forventet økt tvangsavvikling av selskaper og økning i antall konkurser når utsatt offentlig gjeld forfaller til betaling.

Det er ikke foretatt endringer i scenariovekting eller andre forutsetninger i konsernets tapsmodell. Sannsynligheten for pessimistisk scenario er 20 prosent, basis scenariet er 70 prosent og beste scenario er 10 prosent.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN3. kv. 20213. kv. 202030.09.202130.09.20202020
Endring i ECL Steg 12-14-2-3
Endring i ECL Steg 2-6-2-414-15
Endring i ECL Steg 30-3-1-1-3
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)410384425
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)2341465113
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)2379161
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-3-5-12-15-165
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering325544
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-7-5-8
Tap på utlån og garantier23644114149
Endring i avsetning for forventet tap/ECL i perioden    
KONSERN - 30.09.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20203384209326
Tilgang av nye engasjement113014
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-6-14-3-23
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert1-210
Migrering til steg 11-13-1-13
Migrering til steg 2-324-219
Migrering til steg 30-242
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--4040
ECL 30.09.20213780248365
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM7362063
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2940183252
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser144550
     
     
KONSERN - 30.09.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1221134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-11-13-4-28
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-140-16
Migrering til steg 14-20-1-17
Migrering til steg 2-541-135
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--9595
ECL 30.09.202034113334481
- herav forventet tap på utlån PM7471872
- herav forventet tap på utlån NL2657169252
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser19147157
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1320134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-12-17-6-35
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-22-2-27
Migrering til steg 13-220-19
Migrering til steg 2-427-122
Migrering til steg 30-154
Endring steg 3 (individuelt vurdert)---28-28
ECL 31.12.20203384209326
- herav avsetning for forventet tap på utlån PM6342060
- herav avsetning for forventet tap på utlån NL2743146216
- herav avsetning for forventet tap på garantiforpliktelser074350
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.09.2021Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)53 710468-54 178
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 8172 788-10 605
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 4031 181-2 584
Kredittforringede engasjement--1 1191 119
Sum brutto engasjement62 9304 4371 11968 486
- avsetning for forventet tap (ECL)-37-80-248-365
Sum netto engasjement *)62 8934 35787168 121
     
     
KONSERN - 30.09.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)51 666752-52 418
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 8272 245-10 072
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)6291 144-1 773
Kredittforringede engasjement--1 2131 213
Sum brutto engasjement60 1224 1411 21365 476
- avsetning for forventet tap (ECL)-34-113-334-481
Sum netto engasjement *)60 0884 02887964 995
     
     
KONSERN - 31.12.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)52 268569-52 837
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 5322 239-9 771
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)7561 112-1 868
Kredittforringede engasjement--1 0501 050
Sum brutto engasjement60 5563 9201 05065 526
- avsetning for forventet tap (ECL)-33-84-209-326
Sum netto engasjement *)60 5233 83684165 200
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantiforpliktelser) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 6

Kredittforringede engasjementer

Tabellen viser summen av engasjementer med mislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjementer (uten mislighold over 90 dager).
          
 30.09.202130.09.202031.12.2020
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjementer med mislighold over 90 dager7868101047628837211
Brutto øvrige kredittforringede engasjementer1 041499921 109291 08096739928
Brutto kredittforringede engasjementer1 1191171 0021 2131051 1081 050111939
          
Avsetning for forventet tap på engasjementer med mislighold over 90 dager1812622121018126
Avsetning for forventet tap på øvrige kredittforringede engasjementer231922231273051918183
Avsetning for forventet tap knyttet til kredittforringede engasjementer249212283341931520920189
          
Netto engasjementer med mislighold over 90 dager6056482641865605
Netto øvrige kreditforringede engasjementer810407707972277577631745
Netto kredittforringede engasjementer870967748798679384191750
          
Brutto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,570,254,131,800,234,941,530,244,09
Netto kredittforringede engasjementer i % av utlån/garantiforpliktelser1,220,203,191,310,193,531,220,203,27
 

Note 7

Andre inntekter

(Mill.kroner)30.09.202130.09.20202020
Garantiprovisjoner292736
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)181723
Inntekter fra fondssalg/verdipapir11911
Inntekter fra aktiv forvaltning312736
Inntekter fra betalingsformidling595881
Andre gebyrer og provisjonsinntekter181823
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester166156210
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-22-19-26
Inntekter eiendomsmegling181723
Øvrige driftsinntekter134
Andre driftsinntekter192027
Netto provisjons- og andre driftsinntekter163157211
Renteforretninger (for kunder)91415
Valutaforretninger (for kunder)264452
Mottatt utbytte2622
Kursgevinst/-tap aksjer116-3
Kursgevinst/-tap obligasjoner0-6-4
Verdiendring på fastrenteutlån-8512278
Derivat knyttet til fastrenteutlån97-125-77
Verdiendring på utstedte obligasjoner446-1255-600
Derivat knyttet til utstedte obligasjoner-4461251596
Resultateffekt ved tilbakekjøp av utstedte obligasjoner-1-1-3
Netto resultat fra finansielle instrumenter595674
Sum andre inntekter222213285

Tabellen nedenfor viser provisjonsinntekter og -kostnader omfattet av IFRS 15 brutt ned på de største hovedpostene og fordelt pr segment.

Resultat - 30.09.2021KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjon2902900
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)1821150
Inntekter fra fondssalg/verdipapirer113080
Inntekter fra aktiv forvaltning31121090
Inntekter fra betalingsformidling59713390
Andre gebyrer og provisjonsinntekter18-2521220
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester166-174930
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-22-7-1-140
Inntekter eiendomsmegling1800018
Øvrige driftsinntekter11000
Andre driftsinntekter1910018
Netto provisjons- og andre driftsinntekter163-7737918
      
      
Resultat - 30.09.2020KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjoner2702700
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)1711150
Inntekter fra fondssalg/verdipapir93060
Inntekter fra aktiv forvaltning27213120
Inntekter fra betalingsformidling58712390
Andre gebyrer og provisjonsinntekter18-2623210
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester156-1376930
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-19-5-1-130
Inntekter eiendomsmegling1700017
Øvrige driftsinntekter32100
Andre driftsinntekter2021017
Netto provisjons- og andre driftsinntekter157-16768017
      
      
Resultat - 2020KonsernAnnetNæringslivPersonmarkedEiendomsmegling
Garantiprovisjoner3603600
Inntekter fra forsikringssalg (skade/person)2302210
Inntekter fra fondssalg/verdipapir1100110
Inntekter fra aktiv forvaltning36418140
Inntekter fra betalingsformidling811317510
Andre gebyrer og provisjonsinntekter2347120
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester21021801090
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester-26-8-1-170
Inntekter eiendomsmegling2300023
Øvrige driftsinntekter43100
Andre driftsinntekter2731023
Netto provisjons- og andre driftsinntekter21116809223
 

Note 8

Driftskostnader

(Mill.kroner)30.09.202130.09.20202020
Lønn191192250
Pensjonskostnader161420
Arbeidsgiveravgift og finansskatt393953
Andre personalkostnader1169
Lønn m.v.257251332
Avskrivninger343546
Driftskostnader egne og leide lokaler121219
Vedlikehold driftsmidler679
IT-kostnader9590117
Markedsføringskostnader201826
Kjøp av eksterne tjenester171727
Porto, telefon, aviser m.v.5710
Reisekostnader024
Formuesskatt445
Andre driftskostnader283034
Sum andre driftskostnader187187252
Sum driftskostnader478473630
 

Note 9

Klassifikasjon av finansielle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier: 

• amortisert kost

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko konsernet har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.

KONSERN - 30.09.2021Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 480480
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 7362 736
Utlån til og fordringer på kunder4 09565 32869 423
Sertifikater og obligasjoner9 814 9 814
Aksjer og andre verdipapirer193 193
Finansielle derivater1 198 1 198
Sum finansielle eiendeler15 30068 54483 844
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 1 8441 844
Innskudd fra kunder 40 78040 780
Finansielle derivater327 327
Verdipapirgjeld 31 60831 608
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser32774 93475 261
    
    
KONSERN - 30.09.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 650650
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 7322 732
Utlån til og fordringer på kunder4 33561 03265 367
Sertifikater og obligasjoner8 517 8 517
Aksjer og andre verdipapirer191 191
Finansielle derivater2 507 2 507
Sum finansielle eiendeler15 55064 41479 964
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 4622 462
Innskudd fra kunder 39 32939 329
Finansielle derivater863 863
Verdipapirgjeld 28 78128 781
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser86371 27472 137
    
    
KONSERN - 31.12.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder4 37262 47866 850
Sertifikater og obligasjoner8 563 8 563
Aksjer og andre verdipapirer178 178
Finansielle derivater1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler14 90664 18679 092
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 2092 209
Innskudd fra kunder 39 02339 023
Finansielle derivater537 537
Verdipapirgjeld 28 77428 774
Ansvarlig lånekapital 702702
Sum finansielle forpliktelser53770 70871 245
 

Note 10

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.09.202130.09.202031.12.2020
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank480480650650542542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 7362 7362 7322 7321 1661 166
Utlån til og fordringer på kunder65 32865 32861 03261 03262 47862 478
Sum finansielle eiendeler68 54468 54464 41464 41464 18664 186
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 8441 8442 4622 4622 2092 209
Innskudd fra kunder40 78040 78039 32939 32939 02339 023
Verdipapirgjeld31 77531 60828 89828 78128 90728 774
Ansvarlig lånekapital713702712702714702
Sum finansielle forpliktelser75 11274 93471 40171 27470 85370 708
 

Note 11

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 11 mill. kroner på fastrenteutlånene.


KONSERN - 30.09.2021Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 0954 095
Sertifikater og obligasjoner6 8942 920 9 814
Aksjer og andre verdipapirer10 183193
Finansielle derivater 1 198 1 198
Sum finansielle eiendeler6 9044 1184 27815 300
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 327 327
Sum finansielle forpliktelser-327-327
     
     
KONSERN - 30.09.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3354 335
Sertifikater og obligasjoner6 1462 371 8 517
Aksjer og andre verdipapirer5 186191
Finansielle derivater 2 507 2 507
Sum finansielle eiendeler6 1514 8784 52115 550
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 863 863
Sum finansielle forpliktelser-863-863
     
     
KONSERN - 31.12.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3724 372
Sertifikater og obligasjoner6 1212 442 8 563
Aksjer og andre verdipapirer14 164178
Finansielle derivater 1 793 1 793
Sum finansielle eiendeler6 1354 2354 53614 906
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivater 537 537
Sum finansielle forpliktelser-537-537
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
Kjøp/økning5106
Salg/reduksjon-821-8
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden3421
Balanseført verdi pr 30.09.20214 095183
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning9730
Salg/reduksjon-876-10
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden418
Balanseført verdi pr 30.09.20204 335186
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.20194 197188
Kjøp/økning1 2044
Salg/reduksjon-1 058-17
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden29-11
Balanseført verdi pr 31.12.20204 372164
 

Note 12

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.09.2021RenteUtstedtForfall30.09.202130.09.202031.12.2020
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 1531 2341 221
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028307348330
XS0984191873EUR 6 mnd Euribor + 0,20 %20132020-332-
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 0111 0211 022
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0043 0053 006
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 5622 7952 647
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 0023 002
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5882 8342 684
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 0561 1401 086
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 9992 9982 998
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 5782 8192 670
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 9992 9982 998
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027317345327
NO0010951544NOK2 7003 mnd Nibor + 0,75 %202120262 769--
XS2389402905EUR250fast EUR 0,01 %202120262 581--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)28 92624 87123 991

Pr 30.09.2021 eide Sparebanken Møre 2.356 mill. kroner i OMF (inkl. påløpte renter) utstedt av Møre Boligkreditt AS (498 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.09.2021 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 13

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser. 
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger: 
MORBANK30.09.202130.09.202031.12.2020
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper241824
Mottatt utbytte fra datterselskap237227227
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS333041
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS101014
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 7552 7514 876
Obligasjoner med fortrinnsrett2 356498503
Gjeld til datterselskap1 7551 8211 475
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS889996
Konsernintern sikring37660
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS29 53526 73029 045
 

Note 14

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.09.2021Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll958 3009,69
Cape Invest AS950 4699,61
Wenaasgruppen AS380 0003,84
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi366 0753,70
Verdipapirfondet Eika egenkapital342 2993,46
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS301 8153,05
Spesialfondet Borea utbytte256 0972,59
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge246 2142,49
Wenaas EFTF AS200 0002,02
FLPS - Princ All Sec199 4732,02
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Forsvarets personellservice84 1600,85
Stiftelsen Kjell Holm80 7500,82
BKK Pensjonskasse61 5200,62
U Aandahls Eftf AS50 0000,51
PIBCO AS45 0000,46
Borghild Hanna Møller40 2440,41
Morgan Stanley & Co. International38 4230,39
Sum 20 største eiere5 214 22052,74
Totalt antall EKB9 886 954100,00

Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 5,1 prosent ved utgangen av kvartalet.

 

Note 15

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen 30.09.2021, som vil påvirke presenterte tall vesentlig.

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til Covid-19 situasjonen. Denne usikkerheten er tatt hensyn til i beregning av forventet tap. Det vises til styrets beretning og informasjon i note 5.

Styret har i sitt møte 25. oktober benyttet sin styrefullmakt og vedtatt å dele ut et tilleggsutbytte på 9,00 kroner pr. egenkapitalbevis, samt utdeling av utbyttemidler til lokalsamfunnet på 90 mill. kroner. Utdelingen ble tatt høyde for ved kapitalberegningen pr 31.12.2020 og vil dermed ikke påvirke bankens rene kjernekapitaldekning nå.