Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202130.09.202031.12.2020
Kontanter og fordringer på Norges Bank480650542
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner4 3785 3655 925
Utlån til og fordringer på kunder40 00638 76037 925
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer11 4848 4868 950
Finansielle derivater401766677
Aksjer og andre verdipapirer193191178
Eierinteresser i konsernselskaper1 5712 0712 071
Immaterielle eiendeler505256
Varige driftsmidler157179183
Andre eiendeler154143111
Sum eiendeler58 87456 66356 618
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202130.09.202031.12.2020
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 3423 3693 113
Innskudd fra kunder40 79639 35139 049
Utstedte obligasjoner5 0384 4085 286
Finansielle derivater297835521
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter656579
Pensjonsforpliktelser482957
Betalbar skatt8599109
Avsetninger på garantiansvar5015750
Forpliktelse ved utsatt skatt648165
Andre forpliktelser1 004662633
Ansvarlig lånekapital702702702
Sum forpliktelser51 49149 75849 664
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-2-2
Overkurs357357357
Fondsobligasjoner599599599
Innskutt egenkapital1 9431 9431 943
Grunnfondskapital2 9392 8192 939
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 6791 5601 679
Annen egenkapital162-21268
Totalresultat for perioden5354790
Opptjent egenkapital5 4404 9625 011
Sum egenkapital7 3836 9056 954
Sum forpliktelser og egenkapital58 87456 66356 618