Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.09.202130.09.202031.12.2020 
Kontanter og fordringer på Norges Bank9 10 13 480650542 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner9 10 13 2 7362 7321 166 
Utlån til og fordringer på kunder4 5 6 9 11 13 69 42365 36766 850 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer9 11 13 9 8148 5178 563 
Finansielle derivater9 11 1 1982 5071 793 
Aksjer og andre verdipapirer9 11 193191178 
Immaterielle eiendeler 505256 
Varige driftsmidler 203219224 
Andre eiendeler 165149114 
Sum eiendeler 84 26280 38479 486 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT 
(Mill. kroner)Note30.09.202130.09.202031.12.2020 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner9 10 13 1 8442 4622 209 
Innskudd fra kunder4 9 10 13 40 78039 32939 023 
Utstedte obligasjoner9 10 12 31 60828 78128 774 
Finansielle derivater9 11 327863537 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 676578 
Pensjonsforpliktelser 482957 
Betalbar skatt 138185111 
Avsetninger på garantiansvar 5015750 
Forpliktelse ved utsatt skatt 194146194 
Andre forpliktelser 916579543 
Ansvarlig lånekapital9 10 702702702 
Sum forpliktelser 76 67473 29872 278 
Egenkapitalbevis14 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-2-2 
Overkurs 357357357 
Fondsobligasjoner 599599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 9431 943 
Grunnfondskapital 2 9392 8192 939 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 6791 5601 679 
Annen egenkapital 417225522 
Totalresultat for perioden 4854140 
Opptjent egenkapital 5 6455 1435 265 
Sum egenkapital 7 5887 0867 208 
Sum forpliktelser og egenkapital 84 26280 38479 486