Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2021
Sparebanken Møres resultat før skatt for de tre første kvartalene av 2021 ble 632 mill. kroner mot 540 mill. kroner for samme periode i 2020.

Sum inntekter var 27 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2020. Rentenettoen er økt med 18 mill. kroner og andre inntekter er økt med 9 mill. kroner. Det var ingen resultatført verdiendring knyttet til obligasjonsbeholdningen pr 30.09.2021, mot et kurstap på 6 mill. kroner etter de tre første kvartalene av 2020. Kursgevinst på aksjer utgjør 11 mill. kroner mot 6 mill. kroner pr 3. kvartal 2020. Inntekter fra øvrige finansielle instrumenter viser en reduksjon på 8 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2020.

Kostnadene er 5 mill. kroner høyere i de tre første kvartalene av 2021 enn i 2020. Personalkostnadene er 6 mill. kroner høyere enn i fjor, mens øvrige kostnader viser en reduksjon på 1 mill. kroner i samme periode.

Tap på utlån og garantier utgjør 44 mill. kroner og er 70 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter tredje kvartal i år 41,4 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2020 med 0,6 p.e.

Resultat etter skatt på 489 mill. kroner er 69 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2020. Resultat pr 3. kvartal gir en egenkapitalavkastning på 9,8 % omregnet til årsbasis, mot 8,6 % etter de tre første kvartalene av 2020.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 23,71 (20,00) for konsernet og kroner 25,99 (22,95) for morbanken.

RESULTAT I 3. KVARTAL 2021 
Resultat etter skatt i 3. kvartal 2021 utgjorde 176 mill. kroner, 0,86 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 153 mill. kroner og 0,78 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalavkastningen i 3. kvartal 2021 ble 10,5 %, mot 9,4 % i 3. kvartal 2020 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 40,9 % mot 39,0 % i 3. kvartal 2020.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 8,60 (7,38) for konsernet og kroner 5,00 (3,72) for morbanken. 

Rentenetto
Netto renteinntekter på 320 mill. kroner er 14 mill. kroner og 4,6 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,58 %, som er 0,04 p.e. høyere enn i 3. kvartal 2020.

Innen personkundemarkedet er rentemarginen på utlån redusert og innskuddsmarginen økt sammenlignet med både 2. kvartal 2021 og 3. kvartal 2020. Innen næringslivsmarkedet er rentemarginen på utlån stabil mens rentemarginen på innskudd har økt sammenlignet med de samme periodene.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden har bidratt til press nedover på netto renteinntekter, mens et høyere utlåns- og innskuddsvolum har gitt økning i netto renteinntekter.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 71 mill. kroner i kvartalet, 6 mill. kroner lavere enn i 3. kvartal i fjor. Netto resultat fra finansielle instrumenter på 13 mill. kroner er 11 mill. kroner lavere enn i 3. kvartal 2020. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 3 mill. kroner i kvartalet, mot en kursgevinst på 7 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kurstap på aksjer utgjør 1 mill. kroner mot en gevinst på 1 mill. kroner i 3. kvartal 2020. Positiv verdiendring på fastrenteutlån utgjør 3 mill. kroner mot 1 mill. kroner i samme kvartal i fjor. Verdiendring på utstedte obligasjoner er positiv med 5 mill. kroner, mot negativ verdiendring på 6 mill. kroner i 3. kvartal 2020. Inntekter fra valuta og rentehandel viser en økning på 1 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 5 mill. kroner i forhold til 3. kvartal 2020. Økningen er i hovedsak knyttet til forsikringssalg, inntekter fra aktiv forvaltning og betalingsformidling.

Se note 7 for spesifikasjon av andre driftsinntekter.

Kostnader 
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 160 mill. kroner, som er 11 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Lønn m.v. er 6 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 87 mill. kroner. Bemanningen er økt med 8 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 361 årsverk. Andre kostnader har økt med 5 mill. kroner fra samme periode i fjor. Se note 8 for spesifikasjon av kostnader.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 40,9 % i 3. kvartal 2021, som er en økning på 1,9 p.e. sammenlignet med 3. kvartal i fjor. 

Avsetning for forventet tap og mislighold
Kvartalsregnskapet er belastet med 2 mill. kroner i tap på utlån og garantier (36 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,01 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,18 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 9 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en reduksjon på 7 mill. kroner.

Pr utgangen av 3. kvartal 2021 utgjør avsetning for forventet tap totalt 365 mill. kroner, tilsvarende 0,51 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (481 mill. kroner og 0,72 %). Av total avsetning for forventet tap er 18 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med mislighold over 90 dager (22 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,03 %). 231 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (312 mill. kroner), tilsvarende 0,32 % av brutto utlån og garantiforpliktelser (0,46 %). 

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med mislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 9 mill. kroner. Pr utgangen av 3. kvartal 2021 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 774 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 96 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,22 % av netto utlån og garantiforpliktelser (1,31 %). 

Utlån til kunder
Ved utgangen av 3. kvartal 2021 utgjorde utlån til kunder 69 423 mill. kroner (65 367 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 056 mill. kroner, tilsvarende 6,2 %. Utlån til personkunder økte med 4,3 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 10,3 % siste 12 måneder. I 3. kvartal 2021 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 0,6 % og en økning på 0,3 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 3. kvartal 2021 på 67,5 % (68,7 %).

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 1 451 mill. kroner og 3,7 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2021 utgjør innskuddene 40 780 mill. kroner (39 329 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 5,3 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 1,1 % og innskudd fra det offentlige har økt med 3,9 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 60,1 % (59,2 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,6 % (38,5 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,3 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 58,5 % ved utgangen av 3. kvartal 2021 (59,9 %). 

TILLEGGSUTBYTTE
Bankens utbyttepolitikk tilsa et kontantutbytte for 2020 på 13,50 kroner pr. egenkapitalbevis. På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen og myndighetenes forventninger vedtok generalforsamlingen i mars et kontantutbytte på 4,50 kroner pr. egenkapitalbevis, og 45 mill. kroner i utbyttemidler til lokalsamfunnet. I tillegg utstedte generalforsamlingen styrefullmakt for ytterligere utdeling av utbytte på inntil 9,00 kroner pr. egenkapitalbevis, samt utdeling av utbyttemidler til lokalsamfunnet på inntil 91 mill. kroner.

Styret har i sitt møte 25.10.21 benyttet styrefullmakten og vedtatt et tilleggsutbytte på 9,00 kroner pr. egenkapitalbevis, samt utdeling av utbyttemidler til lokalsamfunnet på 90 mill. kroner. Utdelingen vil ikke påvirke bankens rene kjernekapitaldekning.

Styrets vedtak 25.10.21 baserer seg på en vurdering av forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetakslovens § 10-6 første ledd, herunder resultat pr. 3. kvartal 2021.

KAPITALDEKNING 
Sparebanken Møre er godt kapitalisert. Ved utgangen av tredje kvartal var ren kjernekapitaldekning 17,1 % (17,5 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,4 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 20,8 % (21,4 %), og kjernekapital utgjør 18,8 % (19,3 %). 


Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019.

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 3. kvartal 2021 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019. Sparebanken Møre har et internt mål for ren kjernekapitaldekning på 15,2 %.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 3. kvartal 2021 på 7,6 %, 0,3 p.e. lavere enn ved utgangen av 3. kvartal 2020. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin. 

DATTERSELSKAPER 
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 191 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2021 (167 mill. kroner). 

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 3. kvartal 2021 utestående obligasjoner for 29 milliarder kroner, hvorav 37 prosent er utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 2 347 mill. kroner (nominell verdi) av morbank ved utgangen av 3. kvartal 2021. Møre Boligkreditt AS har gitt 190 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet hittil i 2021 (164 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har ikke gitt et resultatbidrag hittil i 2021 (2,2 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 17 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1 mill. kroner hittil i 2021 (1 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet. 

EGENKAPITALBEVIS 
Ved utgangen av 3. kvartal 2021 var det 5 625 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Andelen egenkapitalbevis som er eid av utenlandske statsborgere utgjorde 5,11 prosent ved utgangen av kvartalet. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

note 14 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. september 2021 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.  

UTSIKTENE FRAMOVER 
Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal fortsatte å falle gjennom 3. kvartal. Ved utgangen av september utgjorde antallet helt ledige ved arbeidskontorene 2,0 prosent av arbeidsstyrken ifølge NAV. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 2,4 prosent. Ledigheten ligger nå nær nivået før nedstengningen av norsk økonomi begynte i mars 2020.

Utover høsten har det vært en klar økning i antall utlyste stillinger særlig innenfor helse og omsorgssektoren, industri og serviceyrker. Dessuten har det vært utlyst mange stillinger innenfor butikk- og salgsarbeid. Flere bransjer melder om at de har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft. Også dette er en indikasjon på at produksjon og etterspørsel i fylket er på vei opp.

Veksttakten i utlån til husholdningene for Norge sett under ett har økt svakt i 2021, men har flatet ut gjennom tredje kvartal. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet har vært tiltakende også dette kvartalet og samlet tolvmåneders utlånsvekst til publikum ligger nå på 5,3 prosent mot 4,8 prosent ved utgangen av fjoråret.

Banken har registrert god aktivitet så langt i år med en tiltakende veksttakt i totale utlån sammenlignet utgangen av 2020. 12-månedersveksten endte på 6,2 prosent mot 4,4 prosent ved utgangen av 2020. 12-månedersveksten i utlån til personmarkedet endte på 4,3 prosent ved utgangen av tredje kvartal, mens utlånsveksten til næringslivsmarkedet endte på 10,3 prosent. Innskuddene økte med 3,7 prosent de tolv siste månedene fram til utgangen av tredje kvartal 2021 og innskuddsdekningen holder seg høy.

Sparebanken Møre forventer at utlånsveksten for banken i 2021 vil bli noe høyere enn veksten i 2020 og ende på om lag 5 prosent. Innskuddsveksten forventes fortsatt å holde seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

Sparebanken Møres strategiske finansielle resultatmål er en egenkapitalavkastning som overstiger 11 % og en kostnadsandel under 40 %. De aktivitetsdempende tiltak som følge av koronapandemien har påvirket markedet slik at målene ikke vil nås i 2021. Styret forventer både en videre bedring av måltallene i fjerde kvartal, og at iverksatte tiltak gjør at målene vil nås i 2022.

Ålesund, 30. september 2021
25. oktober 2021

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE
LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
HENRIK GRUNG, styrets nestleder
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
THERESE MONSÅS LANGSET
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm.direktør