Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2513438829881 367
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi2675148186245
Rentekostnader72149366426605
Netto renteinntekter2052696647481 007
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5157155161220
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester66191926
Andre driftsinntekter1110332838
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5661169170232
Utbytte11234178184
Netto verdiendring på finansielle instrumenter254505265
Netto avkastning på finansielle investeringer265284230249
Sum inntekter2873351 1171 1481 488
Kostnader ved ytelser til ansatte7887242254340
Administrasjonskostnader3234111108143
Avskrivninger og avsetninger1313393954
Andre driftskostnader2122625980
Sum driftskostnader144156454460617
Resultat før tap143179663688871
Tap på utlån, garantier m.v.38241114760
Resultat før skatt105155552641811
Skattekostnad253873110150
Resultat for perioden80117479531661
Tilordnet egenkapitaleiere75110458516638
Tilordnet fondsobligasjonseiere57211523
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)3,725,3022,9525,9032,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)3,725,3022,9525,9032,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,0015,5015,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
Resultat for perioden80117479531661
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00007
Totalresultat for perioden80117479531639
Tilordnet egenkapitaleiere75110458516616
Tilordnet fondsobligasjonseiere57211523
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.