Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 3895331 3741 5002 085
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 3475162186243
Rentekostnader 1172576227111 014
Netto renteinntekter9 3063519149751 314
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5257156162221
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 66191926
Andre driftsinntekter 74201624
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5355157159219
Utbytte 016612
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 247505362
Netto avkastning på finansielle investeringer 248565974
Sum inntekter 3834141 1271 1931 607
Kostnader ved ytelser til ansatte 8188251263354
Administrasjonskostnader 3235112109143
Avskrivninger og avsetninger 1111353350
Andre driftskostnader 2527757399
Sum driftskostnader 149161473478646
Resultat før tap 234253654715961
Tap på utlån, garantier m.v.3 36161143550
Resultat før skatt 198237540680911
Skattekostnad 4556120156200
Resultat for perioden 153181420524711
Tilordnet egenkapitaleiere 148174399509688
Tilordnet fondsobligasjonseiere 57211523
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,388,8020,0025,6034,50
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,388,8020,0025,6034,50
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,0015,5015,50
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
Resultat for perioden 153181420524711
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader -7-1-712
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 11100
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-29
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00007
Totalresultat for perioden 147181414525691
Tilordnet egenkapitaleiere 142174393510668
Tilordnet fondsobligasjonseiere 57211523
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.