Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2020. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

Note 1.5 i årsregnskapet for 2019 omtaler bruk av estimater ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Ett av de viktigste områdene som det er knyttet kritiske estimater og forutsetninger til er måling av forventet tap på utlån (ECL) i henhold til IFRS 9. Covid-19 har medført endrede forutsetninger for beregning av forventet tap pr Q3 2020. Se note 3 for ytterligere informasjon. 

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring30.09.202030.09.201931.12.2019
Jordbruk og skogbruk592556568
Fiske og fangst3 4443 3753 502
Industri2 6382 8742 346
Bygg og anlegg957883915
Varehandel og hotell686604621
Supply/Offshore1 1051 1451 042
Eiendomsdrift7 6507 3347 692
Faglig/finansiell tjenesteytelse9431 0731 186
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 5402 3902 569
Sum næringsliv/offentlig20 55520 23420 441
Personkunder45 13643 66643 847
Sum brutto utlån og fordringer på kunder65 69163 90064 288
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Næringsliv (NL)-26-29-30
Forventet tap (ECL) - Steg 1 Personkunder (PM)-7-5-5
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Næringsliv (NL)-57-44-58
Forventet tap (ECL) - Steg 2 Personkunder (PM)-47-36-36
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Næringsliv (NL)-169-114-106
Forventet tap (ECL) - Steg 3 Personkunder (PM)-18-25-24
Sum netto utlån og fordringer på kunder 1)65 36763 64764 029
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)61 03259 73159 832
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)4 3353 9164 197
1) Sparebanken Møres samlede EAD blir offentliggjort i bankens årsrapport, jfr. Note 3 i årsrapporten for 2019. Samlet EAD offentliggjøres også kvartalsvis i bankens Pilar 3 dokument, jfr. vedlegg CR6.
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring30.09.202030.09.201931.12.2019
Jordbruk og skogbruk217203187
Fiske og fangst1 3399541 252
Industri2 7901 4861 659
Bygg og anlegg858714841
Varehandel og hotell991806839
Eiendomsdrift1 8771 6501 648
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse4 7975 4705 448
Offentlig forvaltning900812777
Andre2 2872 4212 467
Sum næringsliv/offentlig16 05614 51615 118
Personkunder23 27321 63121 685
Sum innskudd fra kunder39 32936 14736 803
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:   

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig siden første gangs innregning, og det ikke foreligger en tapshendelse, skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen øker ytterligere, herunder at det foreligger tapshendelser, blir engasjementet overført til steg 3 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden. Engasjementet anses for å være kredittforringet.

Stegtildeling gjøres på avtalenivå og innebærer at to eller flere avtaler mot samme kunde kan ha ulik stegtildeling.

Et engasjement defineres som summen av utlån, ubenyttede trekkfasiliteter og garantier (ubenyttede trekkfasiliteter og garantier er ikke-balanseførte størrelser).

Innplassering i og migrering mellom stegene styres etter følgende kriterier:

 • Nye konti og konti med økte bevilgninger og tilleggsbevilgninger (basert på kredittsaker) plasseres i steg 1 måneden etter opprettelsestidspunktet, med unntak av tilfeller der:
  • PD = 100 %. Da plasseres konti i steg 3.
  • Det er registrert mer enn 30 dager med restanse/overtrekk eller er registrert betalingslettelser pga. betalingsvansker på kunden. Da plasseres alle kundens konti i steg 2.

 • Konti migrerer fra steg 1 til 2 hvis det er registrert mer enn 30 dager med restanse/overtrekk, hvis det er registrert betalingslettelser pga. betalingsvansker eller hvis det ellers oppstår en vesentlig økning i kredittrisiko. Med vesentlig økning i kredittrisiko menes:
  • Hvis PD var mindre enn 1 % da konto var ny:
   • PD er doblet siden konto var ny og økning i PD er større enn 0,5 prosentpoeng
  • Hvis PD var større enn eller lik 1 % da konto var ny:
   • PD er doblet siden konto var ny eller økning i PD er større enn 2 prosentpoeng

En konto migrerer fra steg 2 til 1 hvis det oppstår en vesentlig reduksjon i kredittrisiko ift. sist gang kontoen migrerte til steg 2. Med vesentlig reduksjon i kredittrisiko menes:

 • Kriteriene for migrasjon fra steg 1 til steg 2 ikke lenger er til stede, og dette tilfredsstilles for minst 1 etterfølgende måned (totalt 2 måneder).


En konto migrerer fra steg 1 eller 2 til steg 3 hvis PD er lik 100 % (risikoklasse M eller N).


En konto migrerer fra steg 3 til steg 1 eller 2 hvis kontoen ikke lenger oppfyller vilkårene for migrering til steg 3:

 • Konto migrerer til steg 2 ved mer enn 30 dager med restanse/overtrekk.
 • Ellers migrerer konto til steg 1.

Konti som ikke omfattes av ovennevnte migreringsregler antas ikke å ha vesentlig endring i kredittrisiko, og beholder stegtilhørighet fra forrige måned.

Et engasjement defineres som misligholdt og kredittforringet (non-performing) dersom et krav er forfalt med mer enn 90 dager og beløpet overstiger 1 000 kroner.

Et engasjement anses også for å være kredittforringet (non-performing) dersom engasjementet på grunn av svekket kredittverdighet hos debitor har blitt gjenstand for en individuell vurdering som har resultert i en livstids-ECL i steg 3.

Et engasjement er gjenstand for forbearance (betalingslettelse som følge av betalingsvansker) hvis banken innvilger endringer i engasjementsvilkårene som en følge av at skyldneren har problemer med å innfri sine betalingsforpliktelser. En performing (ikke-misligholdt) forbearance vil ligge i steg 2, mens en non-performing (misligholdt) forebearance vil ligge i steg 3.

Skjønnsmessige overstyringer av modellberegnet ECL vurderes der modellene ikke tar tilstrekkelig hensyn til kjent/tilgjengelig informasjon og det tar tid før variablene i modellen hensyntar informasjonen. Eventuelle skjønnsmessige overstyringer av beregnet forventet tap gjennomgås av en tverrfaglig ledergruppe.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser». 


Konsekvenser av Covid-19 og måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier

Det følger av regnskapsreglene (IAS 34) at en delårsrapport skal inkludere informasjon om hendelser og transaksjoner som er vesentlige for å forstå endringene i et foretaks finansielle stilling og inntjening siden siste årsrapport. Opplysninger knyttet til disse hendelsene og transaksjonene skal ta hensyn til relevant informasjon som presenteres i siste årsrapport.

Delårsrapporten for 3. kvartal 2020 er avlagt under andre økonomiske utsikter enn årsregnskapet for 2019.

Bankens tapsavsetning gjenspeiler forventet kredittap etter IFRS 9. Ved vurdering av forventet kredittap er de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet og forventingene til den økonomiske utviklingen hensyntatt. Covid-19 har medført en ekstraordinær situasjon for bankens kunder. Flere av næringslivs- og personkundene har på kort sikt fått reduserte inntekter og det er knyttet stor usikkerhet til estimering av fremtidig kontantstrøm- og gjeldsbetjeningsevne for disse kundene.

Situasjonen har gitt seg utslag i ECL-beregningen pr 30.09.2020. Endringer i økonomiske forhold har fått konsekvenser i makroøkonomiske scenarier og vekting. Vektinger pr 1. kvartal 2020 er videreført pr 3. kvartal 2020.

Vekting pr 30.09.2020:                                Vekting pr 31.12.2019:

 • Best:             10 %                               Best:                10 %
 • Basis:            50 %                              Basis:               80 %
 • Dårligst:        40 %                              Dårligst:           10 %


Ved endring av scenariovekter fra 31.12.2019 er det tatt utgangspunkt i analyser og anslag fra Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Anslagene for sentrale makrofaktorer er justert ned i forhold til tidligere anslag. I tillegg til de eksterne anslagene legger banken til grunn beste skjønn for å sikre at framskrivningene blir forventningsrette. Myndighetenes tiltakspakker vil på den annen side kunne begrense forventet tap. Statsgarantier reflekteres i bankens LGD-modell (forventet tapsgrad reduseres).

Den store økonomiske usikkerheten som oppstod i slutten av 1. kvartal 2020 som følge av covid-19 situasjonen og oljeprisfallet, medførte økt kredittrisiko og økt forventet tap. Til tross for forbedringer i de makroøkonomiske forholdene utover året og fortsatt lavt mislighold, hersker det fortsatt usikkerhet om utvikling i covid-19 situasjonen og konsekvensene av oljeprisfallet. En endring av disse forholdene vil kunne påvirke konsernets tapsnivå.

Banken har i vurderingene hensyntatt en vesentlig økning i bevilgede betalingslettelser. Det gjennomføres en individuell og konkret vurdering av om søknaden om betalingslettelse er «forbearance» og dermed skal migrere til steg 2 (performing) eller steg 3 (non-performing).

Videre er det supplert med en mer portefølje- eller segmentbasert (hotell, turisme, reiseliv, personlig tjenesteytende næringer) tilnærming for vurdering av vesentlig økt kredittrisiko og migrering til steg 2. Dette på bakgrunn av at endringene i framtidsutsikter i mindre grad er fanget opp av ECL-modellen.

Deler av næringslivsporteføljen fikk innvilget avdragsfrihet i vår på grunn av covid-19. De fleste næringslivskundene fikk innvilget 6 måneders avdragsfrihet. Det er i september gjennomført en spørreundersøkelse blant kunder som fikk avdragsfrihet våren 2020. Tilbakemeldinger viser at en svært lav andel har behov for ytterligere avdragsfrihet.

I tillegg til Covid-19 har det vært et kraftig fall i oljeprisen som en konsekvens av høy produksjon og vesentlig fall i etterspørselen. Dette har medført en overstyring av relevante variabler i ECL-modellen for å hensynta økt usikkerhet på enkeltengasjement innenfor oljeservicebransjen.

 

                                              

                                                          

                                                          

 

 

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier
KONSERN3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.20192019
Endring i ECL Steg 1-15-2910
Endring i ECL Steg 2-210142437
Endring i ECL Steg 3-32-1-136-138
Økning i eksisterende forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)10-34452
Nye forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)341365152155
Konstaterte tap dekket av tidligere tapsavsetninger i steg 3 (individuelt vurdert)319512
Reversering av tidligere forventede tap i steg 3 (individuelt vurdert)-5-12-15-23-30
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell vurdering225510
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-5-6-8
Tap på utlån og garantier36161143550
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 30.09.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20193699240375
Tilgang av nye engasjement1221134
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-11-13-4-28
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-140-16
Migrering til steg 14-20-1-17
Migrering til steg 2-541-135
Migrering til steg 30-143
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--9595
ECL 30.09.202034113334481
- herav forventet tap på utlån PM7471872
- herav forventet tap på utlån NL2657169252
- herav forventet tap på garantier19147157
     
     
KONSERN - 30.09.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement138021
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-6-16-122-144
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2406
Migrering til steg 12-12-1-11
Migrering til steg 2-242-2218
Migrering til steg 30-286
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--136136
ECL 30.09.20193585250370
- herav forventet tap på utlån PM5362566
- herav forventet tap på utlån NL2944114187
- herav forventet tap på garantier15111117
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement1511127
Avgang av engasjement og overføring til steg 3 (individuell vurdering)-5-12-125-142
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2204
Migrering til steg 11-22-1-22
Migrering til steg 2-360-2136
Migrering til steg 30-187
Endring steg 3 (individuelt vurdert)--127127
ECL 31.12.20193699240375
- herav forventet tap på utlån PM5362465
- herav forventet tap på utlån NL3058106194
- herav forventet tap på garantier15110116
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.09.2020Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)51 666752-52 418
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 8272 245-10 072
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)6291 144-1 773
Kredittforringede engasjement--1 2131 213
Sum brutto engasjement60 1224 1411 21365 476
- Forventet tap (ECL)-34-113-334-481
Sum netto engasjement *)60 0884 02887964 995
     
     
KONSERN - 30.09.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 117457-50 574
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 5743 507-10 081
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 66915-1 684
Kredittforringede engasjement--934934
Sum brutto engasjement58 3603 97993463 273
- Forventet tap (ECL)-35-85-250-370
Sum netto engasjement *)58 3253 89468462 903
     
     
KONSERN - 31.12.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 157171-50 328
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)7 3692 489-9 858
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 7261 004-2 730
Kredittforringede engasjement--976976
Sum brutto engasjement59 2523 66497663 892
- Forventet tap (ECL)-36-99-240-375
Sum netto engasjement *)59 2163 56573663 517
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering (inkl. ubenyttede trekkfasiliteter og garantier) og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Kredittforringede engasjement

Tabellen viser summen av engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige kredittforringede engasjement (uten betalingsmislighold over 90 dager).
          
 30.09.202030.09.201931.12.2019
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager104762815269831627686
Brutto øvrige kredittforringede engasjement1 109291 0807821277081434780
Brutto kredittforringede engasjement1 2131051 10893481853976110866
          
Tapsavsetning på engasjement med betalingsmislighold over 90 dager22121033201324195
Tapsavsetning på øvrige kredittforringede engasjement312730521772102165211
Tapsavsetning knyttet til kredittforringede engasjement334193152502722324024216
          
Netto engasjement med betalingsmislighold over 90 dager82641811949701385781
Netto øvrige kreditforringede engasjement79722775565556059829569
Netto kredittforringede engasjement879867936845463073686650
          
Brutto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,800,234,941,430,193,931,480,253,96
Netto kredittforringede engasjement i % av utlån/garantier1,310,193,531,070,152,921,120,202,98
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• amortisert kost
• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost

Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Porteføljen holdes utelukkende for likviditetsstyring og porteføljen omsettes for å optimalisere avkastningen innenfor gjeldende kvalitetskrav til likviditetsporteføljen.

Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.


NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår børsnoterte aksjer, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår derivat, samt obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår utlån til kunder, samt aksjer.
KONSERN - 30.09.2020Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 650650
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 7322 732
Utlån til og fordringer på kunder4 33561 03265 367
Sertifikater og obligasjoner8 517 8 517
Aksjer og andre verdipapirer191 191
Finansielle derivater2 507 2 507
Sum finansielle eiendeler15 55064 41479 964
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 2 4622 462
Innskudd fra kunder 39 32939 329
Finansielle derivater863 863
Verdipapirgjeld 28 78128 781
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 702702
Sum finansielle forpliktelser86371 27472 137
    
    
KONSERN - 30.09.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 179179
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 697697
Utlån til og fordringer på kunder3 91659 73163 647
Sertifikater og obligasjoner6 584 6 584
Aksjer og andre verdipapirer190 190
Finansielle derivater1 370 1 370
Sum finansielle eiendeler12 06060 60772 667
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 813813
Innskudd fra kunder 36 14736 147
Finansielle derivater450 450
Verdipapirgjeld 27 20827 208
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 703703
Sum finansielle forpliktelser45064 87165 321
    
    
    
KONSERN - 31.12.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 1 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder4 19759 83264 029
Sertifikater og obligasjoner6 938 6 938
Aksjer og andre verdipapirer194 194
Finansielle derivater1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler12 50561 99274 497
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 817817
Innskudd fra kunder 36 80336 803
Finansielle derivater288 288
Verdipapirgjeld 28 27128 271
Ansvarlige lån 704704
Sum finansielle forpliktelser28866 59566 883
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 3. kv. 20203. kv. 201930.09.202030.09.201931.12.2019
Sertifikater og obligasjoner8-3-6-1-9
Aksjer1-161216
Valutahandel (for kunder)187443041
Rentehandel (for kunder)33141116
Finansielle derivat-61-81-2
Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter247505362
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN30.09.202030.09.201931.12.2019
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank6506501791791 0721 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 7322 7326976971 0881 088
Utlån til og fordringer på kunder61 03261 03259 73159 73159 83259 832
Sum finansielle eiendeler64 41464 41460 60760 60761 99261 992
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 4622 462813813817817
Innskudd fra kunder39 32939 32936 14736 14736 80336 803
Verdipapirgjeld28 89828 78127 31327 20828 36228 271
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner712702711703714704
Sum finansielle forpliktelser71 40171 27464 98464 87166 69666 595
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.09.2020Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 3354 335
Sertifikater og obligasjoner6 1462 371 8 517
Aksjer og andre verdipapirer5 186191
Finansielle derivat 2 507 2 507
Sum finansielle eiendeler6 1514 8784 52115 550
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 863 863
Sum finansielle forpliktelser-863-863
     
KONSERN - 30.09.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9163 916
Sertifikater og obligasjoner4 5612 023 6 584
Aksjer og andre verdipapirer5 185190
Finansielle derivat 1 370 1 370
Sum finansielle eiendeler4 5663 3934 10112 060
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 450 450
Sum finansielle forpliktelser-450-450
     
     
     
KONSERN - 31.12.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1974 197
Sertifikater og obligasjoner4 7412 197 6 938
Aksjer og andre verdipapirer6 188194
Finansielle derivat 1 176 1 176
Sum finansielle eiendeler4 7473 3734 38512 505
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 288 288
Sum finansielle forpliktelser-288-288
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.194 197188
Kjøp/økning9730
Salg/reduksjon-876-10
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden418
Balanseført verdi pr 30.09.204 335186
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning6055
Salg/reduksjon-491-9
Overført til Nivå 300
Overføring ut av Nivå 300
Gevinst/tap i perioden-914
Balanseført verdi pr 30.09.193 916185
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består av obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i NOK og EUR utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i NOK utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett. 

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.09.2020RenteUtstedtForfall30.09.202030.09.201931.12.2019
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 2341 1981 187
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028348318308
XS0984191873EUR306 mnd Euribor + 0,20 %20132020332297296
NO0010696990NOK-3 mnd Nibor + 0,45 %20132020-2 510231
NO0010720204NOK-3 mnd Nibor + 0,24 %20142020-3 0013 001
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %201520221 021996999
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0053 0123 013
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 7952 5182 490
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0023 0043 004
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 8342 5592 522
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 1401 0731 024
NO0010853096NOK3 0003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 9982 5022 503
XS2063496546EUR250fast EUR 0,01 %201920242 819-2 484
NO0010884950NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %202020252 998--
XS2233150890EUR303 mnd Euribor + 0,75 %20202027345--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS (inkl. påløpte renter)24 87122 98823 062

Pr 30.09.2020 eide Sparebanken Møre 498 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (589 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.09.2020 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3061-21131940
Andre driftsinntekter77-133423267
Sum inntekter383-12321362207
Driftskostnader149-1325311015
Resultat før tap234171051192
Tap på utlån360045-90
Resultat før skatt19817601282
Skattekostnad45     
Resultat for perioden153     
       
       
Resultat - 30.09.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter9142303535290
Andre driftsinntekter213-4181768017
Sum inntekter1 127-3911142960917
Driftskostnader473-401119629214
Resultat før tap654103333173
Tap på utlån1140010590
Resultat før skatt540102283083
Skattekostnad120     
Resultat for perioden420     
       
Nøkkeltall - 30.09.2020KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)65 367-1171 33719 67544 4720
Innskudd fra kunder 1)39 329-2272313 98524 6430
Garantiforpliktelser1 9000051 8950
Innskuddsdekning60,20,054,171,155,40,0
Antall årsverk35301564913414
       
       
Resultat - 3. kvartal 2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter3510111332070
Andre driftsinntekter63-131921315
Sum inntekter414-13301542385
Driftskostnader161-1336331014
Resultat før tap2530-61211371
Tap på utlån1600880
Resultat før skatt2370-61131291
Skattekostnad56     
Resultat for perioden181     
       
Resultat - 30.09.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter9750203735820
Andre driftsinntekter218-3779748715
Sum inntekter1 193-379944766915
Driftskostnader478-371159429313
Resultat før tap7150-163533762
Tap på utlån35002780
Resultat før skatt6800-163263682
Skattekostnad156     
Resultat for perioden524     
       
Nøkkeltall - 30.09.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)63 647-1201 37519 46142 9310
Innskudd fra kunder 1)36 147-2297312 25822 9380
Garantiforpliktelser1 501001 49470
Innskuddsdekning56,818,370,863,053,40
Antall årsverk35401555013514
       
       
Resultat - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 314255097980
Andre driftsinntekter293-511109911520
Sum inntekter1 607-4911560891320
Driftskostnader646-5015312739719
Resultat før tap9611-384815161
Tap på utlån500040100
Resultat før skatt9111-384415061
Skattekostnad200     
Resultat for perioden711     
       
       
Nøkkeltall - 31.12.2019KonsernElimineringerAnnet 2)NæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)64 029-1201 20419 79443 1510
Innskudd fra kunder 1)36 803-2169613 13422 9940
Garantiforpliktelser1 360001 35550
Innskuddsdekning57,50,057,866,453,30,0
Antall årsverk35701565113713
       
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
       
2) Består av hovedkontorsaktiviteter som ikke fordeles på rapportsegment, kundeengasjement ansatte, samt datterselskapet Sparebankeiendom AS som forvalter konsernets eide bygg.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3. kv. 20203. kv. 201931.12.2019
Netto renteinntekter10080308
Andre driftsinntekter02-3
Sum inntekter10082305
Driftskostnader111045
Resultat før tap8972260
Tap på utlån, garantier m.v.-1-10-11
Resultat før skatt9082271
Skattekostnad201849
Resultat for perioden7064222
    
    
Resultat30.09.202030.09.201931.12.2019
Netto renteinntekter250226308
Andre driftsinntekter-11-3
Sum inntekter249227305
Driftskostnader373345
Resultat før tap212194260
Tap på utlån, garantier m.v.2-12-11
Resultat før skatt210206271
Skattekostnad464549
Resultat for perioden164161222
    
    
Balanse30.09.202030.09.201931.12.2019
Utlån til kunder26 72423 26125 655
Egenkapital2 2082 2122 274
 

Note 10

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.202030.09.201931.12.2019
Resultat   
Netto renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper18810
Mottatt utbytte fra datterselskap227172172
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS302736
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS101013
    
Balanse   
Fordring på datterselskap2 7511232 290
Obligasjoner med fortrinnsrett4985890
Gjeld til datterselskap1 8211 452848
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS99110107
Konsernintern sikring76--
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS26 73023 26425 658
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.09.2020Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll981 3009,93
Cape Invest AS883 9728,94
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 3433,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS302 2233,06
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge286 8742,90
Wenaas Kapital AS250 0002,53
Verdipapirfondet Eika egenkapital232 4352,35
FLPS - Princ All Sec204 7282,07
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)123 5001,25
Forsvarets personell pensjonskasse80 7600,82
Stiftelsen Kjell Holm79 7000,81
PIBCO AS75 0000,76
BKK Pensjonskasse58 8280,60
Malme AS55 0000,56
Storebrand Norge I Verdipapirfond51 9620,53
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Mertens40 0000,40
J E Devold AS40 0000,40
Sum 20 største eiere5 056 50651,14
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 11,0 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 1,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent, dog minimum 590 mill. kroner.

Rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2019 var basert på et foreslått kontantutbytte på kr 17,50 per egenkapitalbevis, totalt 173 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet på totalt 176 mill. kroner. Endelig kontantutbytte for 2019 ble 16. april 2020 fastsatt av Generalforsamlingen i Sparebanken Møre til kr 14,00 pr egenkapitalbevis, totalt 138 mill. kroner, og avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet ble fastsatt til 141 mill. kroner. Som følge av redusert utbytteutdeling ble konsernets rene kjernekapitaldekning pr 31.12.2019 styrket med 0,3 p.p., fra 17,4 % til 17,7 %. Tilsvarende ble kjernekapitaldekningen økt fra 19,3 % til 19,5 %, og ansvarlig kapital ble økt fra 21,5 % til 21,7 %.

Tallene for 31.12.2019 i kvartalsrapporten er omarbeidet i forhold til rapportert kapitaldekning i årsrapporten for 2019, og reflekterer dermed Generalforsamlingens vedtak av 16. april 2020. 

 30.09.202030.09.201931.12.2019
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkursfond357356357
Fondsobligasjoner (AT1)599599599
Grunnfondskapital2 8192 6492 819
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 5601 3921 559
Foreslått utbytte00138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00140
Annen egenkapital225214246
Periodens totalresultat4145250
Sum balanseført egenkapital7 0866 8476 970
    
Kjernekapital (T1)   
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-52-36-53
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-17-13-14
Fradrag overfinansiering pensjon-3-180
Fondsobligasjoner (AT1)-599-599-599
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-381-367-352
Fradrag for foreslått utbytte00-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-140
Fradrag for periodens totalresultat-414-525-
Sum ren kjernekapital (CET1)5 6205 2915 673
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599599599
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld000
Sum kjernekapital (T1)6 2195 8906 272
    
Tilleggskapital (T2)   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702703704
Sum tilleggskapital (T2)702703704
    
Netto ansvarlig kapital6 9216 5936 976
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.09.202030.09.201931.12.2019
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter240171188
Offentlig foretak817673
Institusjoner597537342
Obligasjoner med fortrinnsrett450357373
Egenkapitalposisjoner173148148
Øvrige engasjement695681666
Sum kredittrisiko, standardmetoden2 2361 9701 790
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode   
Massemarked pant i fast eiendom9 3908 8598 684
Massemarked øvrige engasjementer457655431
Foretak17 89519 27017 969
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode27 74228 78427 084
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko528584535
Operasjonell risiko (basismetoden)2 7352 5822 735
Overgangsregel (Basel I-gulvet)02 1690
Risikovektede eiendeler33 24136 08932 144
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 4961 6241 446
    
Bufferkrav:30.09.202030.09.201931.12.2019
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent831902804
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent9971 083964
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,0 % (2,0 % pr 30.09.2019 og 2,5 % pr 31.12.2019)332722804
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 1612 7072 572
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 9639601 655
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget30.09.202030.09.201931.12.2019
Ansvarlig kapital20,818,321,7
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet21,419,0-
Kjernekapital18,716,319,5
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet19,317,0-
Ren kjernekapital16,914,717,7
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,515,4-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.202030.09.201931.12.2019
Beregningsgrunnlag81 84376 79177 552
Uvektet kjernekapitalandel prosent7,67,78,1
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet7,98,0-
 

Note 13

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke oppstått hendelser etter balansedagen 30.09.2020, som vil påvirke presenterte tall vesentlig.

Det er fortsatt stor usikkerhet om covid-19 situasjonen og konsekvensene av oljeprisfallet. Denne usikkerheten er tatt hensyn til i beregning av forventet tap. Det vises til styrets beretning og informasjon i note 3.