Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.09.202030.09.201931.12.2019
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 5971 7832 449
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-433-372-515
Innbetalinger av utbytte6612
Driftsutbetalinger-385-391-548
Utbetalinger av skatt-33-201-81
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-1 644591200
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-1 384-2 904-3 755
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-18-40752
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder2 5251 7332 390
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter231-162204
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer9497134
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer6 5946 5148 462
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-10 604-6 797-8 649
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-10-10-33
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler-19532263
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-4 121126-23
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-331-402-563
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner1 646-142-138
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 3313 7115 374
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-1 494-3 422-4 317
Utbetalinger av utbytte-138-153-153
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld475-469-396
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0250250
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-21-15-23
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter3 468-64234
    
Netto endring likvider-422-678215
Likviditetsbeholdning 01.011 072857857
Likviditetsbeholdning 30.09/31.126501791 072