Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202030.09.201931.12.2019
Kontanter og fordringer på Norges Bank6501791 072
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 3656973 259
Utlån til og fordringer på kunder38 76040 50638 494
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer8 4867 0936 260
Finansielle derivater766640586
Aksjer og andre verdipapirer191190194
Eierinteresser i konsernselskaper2 0712 0712 071
Eiendel ved utsatt skatt0490
Immaterielle eiendeler523753
Varige driftsmidler179205198
Andre eiendeler14310684
Sum eiendeler56 66351 77352 271
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.202030.09.201931.12.2019
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner3 3692 0091 519
Innskudd fra kunder39 35136 16836 824
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 4084 8095 209
Finansielle derivater835422242
Andre forpliktelser762795733
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter659486
Andre avsetninger og forpliktelser266148230
Ansvarlige lån702703704
Sum forpliktelser49 75845 14845 547
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-2-3-3
Overkurs357356357
Fondsobligasjoner599599599
Innskutt egenkapital1 9431 9411 942
Grunnfondskapital2 8192 6492 819
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 5601 3921 559
Annen egenkapital-21-13279
Totalresultat for perioden4795310
Opptjent egenkapital4 9624 6844 782
Sum egenkapital6 9056 6256 724
Sum forpliktelser og egenkapital56 66351 77352 271