Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.09.202030.09.201931.12.2019 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 6501791 072 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 2 7326971 088 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 65 36763 64764 029 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 8 5176 5846 938 
Finansielle derivater5 7 2 5071 3701 176 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 191190194 
Eiendel ved utsatt skatt 0540 
Immaterielle eiendeler 523753 
Varige driftsmidler 219279236 
Andre eiendeler 14910789 
Sum eiendeler 80 38473 14474 875 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT  
(Mill. kroner)Note30.09.202030.09.201931.12.2019 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 2 462813817 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 39 32936 14736 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 28 78127 20828 271 
Finansielle derivater5 7 863450288 
Andre forpliktelser 765737641 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 659286 
Andre avsetninger og forpliktelser 331147295 
Ansvarlige lån5 6 702703704 
Sum forpliktelser 73 29866 29767 905 
Egenkapitalbevis11 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -2-3-3 
Overkurs 357356357 
Fondsobligasjoner 599599599 
Innskutt egenkapital 1 9431 9411 942 
Grunnfondskapital 2 8192 6492 819 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 5601 3921 559 
Annen egenkapital 225214525 
Totalresultat for perioden 4145250 
Opptjent egenkapital 5 1434 9065 028 
Sum egenkapital 7 0866 8476 970 
Sum forpliktelser og egenkapital 80 38473 14474 875