Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2020
Sparebanken Møres resultat før skatt for de tre første kvartalene av 2020 ble 540 mill. kroner mot 680 mill. kroner for samme periode i 2019.

Sum inntekter var 66 mill. kroner lavere enn for samme periode i 2019. Rentenettoen er redusert med 61 mill. kroner og andre inntekter er redusert med 5 mill. kroner. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 6 mill. kroner mot et tap på 1 mill. kroner etter de tre første kvartalene av 2019. Kursgevinst på aksjer utgjør 6 mill. kroner mot 12 mill. kroner pr 3. kvartal 2019. Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 8 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2019.

Kostnadene er 5 mill. kroner lavere i de tre første kvartalene av 2020 enn i 2019. Personalkostnadene er 12 mill. kroner lavere enn i fjor og andre kostnader viser en økning på 7 mill. kroner i samme periode.

Tap på utlån og garantier utgjør 114 mill. kroner og er 79 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter tredje kvartal i år 42,0 %. Dette er en økning i forhold til samme periode i 2019 med 1,9 p.e.

Resultat etter skatt på 420 mill. kroner er 104 mill. kroner lavere enn for samme periode i 2019. Resultat pr 3. kvartal gir en egenkapitalrentabilitet på 8,6 % omregnet til årsbasis, mot 11,6 % etter de tre første kvartalene av 2019.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 20,00 (25,60) for konsernet og kroner 22,95 (25,90) for morbanken.

RESULTAT I 3. KVARTAL 2020
Resultat etter skatt i 3. kvartal 2020 utgjorde 153 mill. kroner, 0,78 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 181 mill. kroner og 0,98 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 3. kvartal 2020 ble 9,4 %, mot 11,8 % i 3. kvartal 2019 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 39,0 %, det samme som i 3. kvartal 2019.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,38 (8,80) for konsernet og kroner 3,72 (5,30) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 306 mill. kroner er 45 mill. kroner og 12,8 % lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,54 %, som er 0,37 p.e. lavere enn i 3. kvartal 2019.

Innen både personkunde- og næringslivsmarkedet var de fleste renteendringene på utlån gjennomført ved inngangen til 3. kvartal, siste endring av innskuddsrentene ble gjennomført med virkning fra 15. juli.

Reprisingen av konsernets innlån fra kapitalmarkedet er gjennomført i løpet av kvartalet og har gitt en økning i netto renteinntekter.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden samt redusert bidrag fra bankens egenkapital har redusert netto renteinntekter i 3. kvartal.

Samlet har disse forholdene gitt en økning i netto renteinntekter i kvartalet på 40 mill. kroner sammenlignet med 2. kvartal 2020.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 77 mill. kroner i kvartalet, 14 mill. kroner høyere enn i 3. kvartal i fjor. Avkastning på finansielle investeringer er 16 mill. kroner høyere enn i 3. kvartal 2019. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 8 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 3 mill. kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Kursgevinst på aksjer utgjør 1 mill. kroner mot et tap på 1 mill. kroner i 3. kvartal 2019, og inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 3 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Andre inntekter utenom finansielle investeringer viser en reduksjon på 2 mill. kroner i forhold til 3. kvartal 2019.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 149 mill. kroner, som er 12 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 7 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 81 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 1 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 353 årsverk. Andre kostnader er redusert med 5 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 39,0 % i 3. kvartal 2020, som er det samme som i 3. kvartal 2019.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalet er belastet med 36 mill. kroner i tap på utlån og garantier (16 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,18 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,09 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 45 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en reduksjon på 9 mill. kroner.

Pr utgangen av 3. kvartal 2020 utgjør totalt forventet tap 481 mill. kroner, tilsvarende 0,72 % av utlån og garantier (370 mill. kroner og 0,57 %). Av totalt forventet tap er 22 mill. kroner knyttet til kredittforringede engasjement med betalingsmislighold over 90 dager (33 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av utlån og garantier (0,05 %). 312 mill. kroner er relatert til øvrige kredittforringede engasjementer (217 mill. kroner), tilsvarende 0,46 % av brutto utlån og garantier (0,33 %).

Netto kredittforringede engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige engasjement i steg 3) har de siste 12 månedene hatt en økning på 195 mill. kroner. Pr utgangen av 3. kvartal 2020 fordeler netto kredittforringede engasjement seg med 793 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 86 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,31 % av brutto utlån og garantier (1,07 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 3. kvartal 2020 utgjorde utlån til kunder 65 367 mill. kroner (63 647 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 1 720 mill. kroner, tilsvarende 2,7 %. Utlån til personkunder økte med 3,4 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 1,6 % siste 12 måneder. I 3. kvartal 2020 er det en reduksjon i utlån til næringslivskunder på 0,4 % og en økning på 0,8 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 3. kvartal 2020 på 68,7 % (68,3 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 3 182 mill. kroner og 8,8 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2020 utgjør innskuddene 39 329 mill. kroner (36 147 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 7,6 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 10,6 % og innskudd fra det offentlige har økt med 10,8 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,2 % (59,8 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 38,5 % (37,9 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,3 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 60,2 % ved utgangen av 3. kvartal 2020 (56,8 %).

KAPITALDEKNING
Sparebanken Møre er meget godt kapitalisert. Ved utgangen av tredje kvartal var ren kjernekapitaldekning 17,5 % (15,4 %) inkl. 50 % av resultatet hittil i år. Dette er 4,8 prosentpoeng høyere enn det samlede regulatoriske minstekravet til ren kjernekapitaldekning på 12,7 %. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 21,4 % (19,0 %), og kjernekapitalen utgjør 19,3 % (17,0 %).

Kapitaldekningen er beregnet i henhold til EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV som ble innført med virkning fra 31.12.2019.

De viktigste endringene gjeldende fra 31.12.2019 er at overgangsregelen knyttet til Basel I -gulvet ble fjernet og det er innført en SMB-rabatt på 23,82 % for SMB-kunder med lån inntil EUR 1,5 millioner og årlig omsetning under EUR 50 millioner.

Motsyklisk kapitalbuffer ble med virkning fra 13. mars 2020 redusert fra 2,5 prosent til 1,0 prosent. Nivået fastsettes av Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank.

Samlet regulatorisk minstekrav til ren kjernekapitaldekning for Sparebanken Møre inkludert Pilar 2 tillegg var ved utgangen av 3. kvartal 2020 på 12,7 %. Ved vurdering av Pilar 2 tillegget for Sparebanken Møre i 2018 fastsatte Finanstilsynet dette til 1,7 %, dog minimum 590 mill. kroner med virkning fra 31. mars 2019.

Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio, LR) er ved utgangen av 3. kvartal 2020 på 7,9 %, 0,1 p.e. lavere enn ved utgangen av 3. kvartal 2019. Det regulatoriske minimumskravet (3 %) og bufferkravet (2 %), samlet 5 % overholdes med god margin.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 167 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2020 (161 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 3. kvartal 2020 utstående obligasjoner for 24,9 milliarder kroner, hvorav 35 prosent utstedt i annen valuta enn NOK. Av utstedt obligasjonsvolum fra selskapet holdes 498 mill. kroner av morbank ved utgangen av 3. kvartal 2020. Møre Boligkreditt AS har gitt 164 mill. kroner i resultatbidrag til konsernet hittil i 2020 (161 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 2,2 mill. kroner hittil i 2020 (1,5 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1 mill. kroner hittil i 2020 (-0,8 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 3. kvartal 2020 var det 5 753 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. september 2020 eide banken 22 111 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

COVID-19: LIKVIDITET, FINANSIERING OG RESULTATKONSEKVENSER
Sparebanken Møre gikk inn i koronakrisen med gode nøkkeltall for likviditet og kapital. Ved utgangen av 2019 lå LCR (kortsiktig likviditetsindikator) på 165, NSFR (langsiktig likviditetsindikator) på 113 mens konsernets rene kjernekapital (CET1) lå på 17,7 prosent.

Konsernets første store låneforfall i obligasjonsmarkedet inneværende år kom 23. september 2020 med brutto 3 000 mill. kroner i MOBK14 fra Møre Boligkreditt AS. Neste større forfall er i februar 2021 med brutto 2 100 mill. kroner i MORG44 seniorlån. Førtidig tilbakekjøp hadde redusert MOBK14 til 438 mill. kroner på forfallsdato, mens MORG44 tilsvarende er redusert til 1 774 mill. kroner ved kvartalsskiftet.

Ved utgangen av tredje kvartal endte LCR på 126, NSFR på 114 og ren kjernekapital på 17,5 prosent.

I tillegg til forfall på markedsfinansiering er det normale sesongvariasjoner og vekstendringer for utlån og innskudd som følge av den aktuelle situasjonen som har påvirket bankens likviditet hittil i år. Myndighetstiltak knyttet til skatte- og avgiftsutsettelser, samt støtteordninger mv som følge av covid-19 har også til noen grad påvirket likviditetssituasjonen.

I løpet av årets tre første kvartaler har innskuddene vokst med nær 1 200 mill. kroner mer enn utlånene og konsernets innskuddsdekning har økt fra 57,5 prosent til 60,2 prosent.

Sparebanken Møre har benyttet seg av Norges Banks F-lånsordning med to lån på til sammen 1 000 mill. kroner, 500 mill. kroner med 6 måneders- og 500 mill. kroner med 12 måneders løpetid. Det første lånet hadde forfall i september. Likviditeten fra lånene har gått til å styrke bankens LCR-likviditetsportefølje tilsvarende. Ut over dette har konsernet gjennomført planlagt finansieringsstrategi. I juni gikk vi således i markedet med en OMF-emisjon på 3 000 mill. kroner med en løpetid på 5,25 år til erstatning for obligasjonsforfallet i september. Emisjonen ble godt mottatt. I september emitterte Møre Boligkreditt AS videre 30 millioner Euro i en privat plassering med sju års løpetid.

Banken følger likviditetsutviklingen tett. Det er avholdt hyppige møter i beredskapsgruppen for likviditet med rapportering administrativt og til styret med høy frekvens.  Likviditetsstatus og innskuddsutvikling har også vært fast agendapunkt i møter i bankens beredskapsledelse. LCR har kontinuerlig blitt monitorert og rapportert daglig gjennom perioden og vi har ikke registrert noen dager uten robuste marginer mot minimumskravet.

All markedsfinansiering til konsernet er gjort til flytende rente eller ved at rentene på fastrenteobligasjoner er swappet til flytende. Innlånskostnaden vil således følge utviklingen i 3 måneders NIBOR med et tidslag svarende til tidspunkt for rentefixing. Sparebanken Møre hadde således først fra juli finansieringskostnader for utestående markedsfinansiering tilpasset et nytt og lavere nivå på markedsrentene.

Ovennevnte rentefastsettelsesprofil, og det faktum at våre utlånsrenter til kunder ble nedjustert rett i etterkant av sentralbankens rentekutt, mens innskuddsrentene først ble redusert 6 uker senere, svekket bankens rentenetto markert i 2. kvartal. Rentenettoen er også generelt negativt påvirket av lavere avkastning på bankens frie egenkapital samt muligheter til å holde på innskuddsmarginen i lavrenteomgivelser. Dette innebærer at Sparebanken Møre har nedjustert prognosen for rentenetto for året som helhet. I forhold til 2. kvartal styrket imidlertid banken rentenettoen med 40 mill. kroner i 3. kvartal.

Utviklingen i markedsverdien på bankens likviditetsbeholdning var den posten som hadde størst negativ effekt på bankens resultat i første kvartal. Denne effekten har blitt vesentlig redusert fram til utløpet av tredje kvartal, men vil være et usikkerhetsmoment også framover. Banken har ingen handelsportefølje i aksjer eller vesentlige eierposisjoner i produktselskaper, noe som innebærer lav volatilitet i resultatutviklingen også resten av året.

Den store økonomiske usikkerheten som oppstod i slutten av 1. kvartal 2020 som følge av covid-19 situasjonen og oljeprisfallet, medførte økt kredittrisiko og økt forventet tap. Til tross for forbedringer i de makroøkonomiske forholdene utover året og fortsatt lavt mislighold, hersker det fortsatt usikkerhet om utvikling i covid-19 situasjonen og konsekvensene av oljeprisfallet. En endring av disse forholdene vil kunne påvirke konsernets tapsnivå.

Deler av næringslivsporteføljen fikk innvilget avdragsfrihet i vår på grunn av covid-19. De fleste næringslivskundene fikk innvilget 6 måneders avdragsfrihet. Det er i september gjennomført en spørreundersøkelse blant kunder som fikk avdragsfrihet våren 2020. Tilbakemeldinger viser at en svært lav andel har behov for ytterligere avdragsfrihet.

Sannsynlighetsvektingen av makroscenarioer i konsernets ECL-modell er holdt uendret ved utgangen av 3. kvartal 2020. I 1. kvartal 2020 ble sannsynligheten for pessimistisk scenario økt fra 10 til 40 prosent, mens basis scenariet ble redusert fra 80 prosent til 50 prosent sannsynlighet. Det henvises til ytterligere informasjon om konsekvenser av covid-19 og måling av forventet kredittap i note 3.


UTSIKTENE FRAMOVER
Økonomiske nøkkeltall indikerer at produksjon og etterspørsel i Møre og Romsdal fortsatte å stige gjennom 3. kvartal 2020. Fra august til september falt ledigheten i fylket fra 3,7 til 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var ledigheten på landsbasis 3,7 prosent. Dersom det ikke kommer nye perioder med nedstengning kan ledigheten falle ytterligere fram mot årsskiftet.

Den økonomiske situasjonen er imidlertid fortsatt alvorlig for flere bransjer. Blant annet gjelder dette for reiselivsnæringen, maritim industri og oljerelaterte næringer. En eventuell videre nedgang i ledigheten vil derfor trolig bli langsommere etter hvert som arbeidsmarkedet normaliserer seg og de økonomiske annenrunde-effektene av koronapandemien gjør seg gjeldende.

Etter å ha falt fram til juni, viser de siste tallene at årstakten i utlånsvekst til husholdningene for Norge sett under ett igjen har vist en liten stigning. Utlånsveksten til næringslivsmarkedet er nå på sitt høyeste nivå siden februar i år.

Banken registrerer gjennom de tre første kvartalene i år avtakende veksttakt både i utlån til personmarkedet og i utlån til næringslivsmarkedet sammenlignet med årsveksten ved utgangen av fjerde kvartal 2019. Årsveksten for utlån endte på 2,7 prosent ved utgangen av kvartalet. Innskuddsveksten så langt i år er svært god med en årstakt på 8,8 posent. Innskuddsdekningen er høy og stigende.

Banken forventer at utlånsveksten i 2020 vil bli noe lavere enn forventet ved inngangen av året. Årsaken er god vekst i 2019 og et lavere investeringsnivå som følge av koronapandemien og oljeprisfallet. Utlånsveksten ventes likevel å tilta gjennom fjerde kvartal og ende høyere ved utgangen 2020 enn ved utgangen av tredje kvartal. Innskuddsveksten forventes fortsatt å holde seg høy.

Banken har en solid kapitalbase og god likviditet og vil også framover være en sterk og engasjert støttespiller for våre kunder. Fokus er hele tiden å ha god drift og lønnsomhet.

De økonomiske annenrunde-effekter av koronapandemien ventes å kunne påvirke markedet gjennom 4. kvartal. Dette, kombinert med en svakere rentenetto bl.a. som følge av markedspraksis for endring av utlåns- og innskuddsrenter våren 2020, gjør at bankens finansielle strategiske mål ikke vil nås i 2020.

Sparebanken Møres mål om en egenkapitalrentabilitet som overstiger 11 prosent og en kostnadsandel under 40 prosent ligger fast, og banken har iverksatt tiltak for å nå disse målene.

 

Ålesund, 30. september 2020
21. oktober 2020

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
RAGNA BRENNE BJERKESET, styrets nestleder
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
KÅRE ØYVIND VASSDAL
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE


TROND LARS NYDAL, adm.direktør