Resultat morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.20182018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost3492951 0008701 194
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi6950174146186
Rentekostnader149120426348472
Netto renteinntekter269225748668908
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5755161157208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester66192025
Andre driftsinntekter109282736
Netto provisjons- og andre driftsinntekter6158170164219
Utbytte10178154154
Netto verdiendring på finansielle instrumenter44523840
Netto avkastning på finansielle investeringer54230192194
Sum inntekter3352871 1481 0241 321
Kostnader ved ytelser til ansatte8784254246327
Administrasjonskostnader343010898132
Avskrivninger og avsetninger137392027
Andre driftskostnader2228597499
Sum driftskostnader156149460438585
Resultat før tap179138688586736
Tap på utlån, garantier m.v.249471114
Resultat før skatt155129641575722
Skattekostnad3929113101146
Resultat for perioden116100528474576
Tilordnet egenkapitaleiere11098516465565
Tilordnet fondsobligasjonseiere6212911
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)5,304,9025,9023,3028,35
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)5,304,9025,9023,3028,35
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0015,5014,0015,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.20182018
Resultat for perioden116100528474576
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring basisspreader00000
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader00000
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon0000-3
Totalresultat for perioden116100528474585
Tilordnet egenkapitaleiere11098516465574
Tilordnet fondsobligasjonseiere6212911
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.