Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner)Note3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.20182018
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 5404351 5131 2941 769
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 6852173132171
Rentekostnader 257197711556761
Netto renteinntekter9 3512909758701 179
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5756162158208
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 66192025
Andre driftsinntekter 46161724
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5556159155207
Utbytte 10633
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 75533438
Netto avkastning på finansielle investeringer 85593741
Sum inntekter 4143511 1931 0621 427
Kostnader ved ytelser til ansatte 8885263254340
Administrasjonskostnader 353110999133
Avskrivninger og avsetninger 118332331
Andre driftskostnader 2728737599
Sum driftskostnader 161152478451603
Resultat før tap 253199715611824
Tap på utlån, garantier m.v.3 16735416
Resultat før skatt 237192680607808
Skattekostnad 5743159143203
Resultat for perioden 180149521464605
Tilordnet egenkapitaleiere 174147509455594
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6212911
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,807,3525,6022,8529,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 8,807,3525,6022,8529,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0015,5014,0014,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN - SAMMENDRATT      
(Mill. kroner) 3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.20182018
Resultat for perioden 180149521464605
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring basisspreader -101-10-18
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 1-2024
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 000012
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 0000-3
Totalresultat for perioden 180147522456600
Tilordnet egenkapitaleiere 174145510447589
Tilordnet fondsobligasjonseiere 6212911
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.