Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2019. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2018, med unntak av IFRS 16 som trådte i kraft 1.1.2019.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta. Alle beløp er oppgitt i mill. kroner dersom ikke noe annet er opplyst.

IFRS 16 Leieavtaler trådte i kraft 1.1.2019. Denne standarden erstattet IAS 17 Leieavtaler. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling, presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietager innregner eiendeler og forpliktelser for de fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra tidligere prinsipper. Den regnskapsmessige behandlingen for utleier er uforandret. 

Sparebanken Møre har valgt å benytte seg av modifisert retrospektiv metode ved implementeringen av IFRS 16. Dette medfører at sammenligningstall for 2018 ikke blir omarbeidet. I hovedsak er det konsernets ordinære husleieavtaler som blir omfattet av IFRS 16. Diskonteringsrenten som er benyttet utgjør 2,4 %. Bruksrett presenteres i balansen under regnskapslinjen «Varige driftsmidler», mens tilhørende leieforpliktelse presenteres under regnskapslinjen «Andre forpliktelser».

Ved implementeringen av IFRS 16 pr 1.1.2019 ble bruksrett og tilhørende leieforpliktelse innregnet med 90 mill. kroner. Implementeringen medførte en reduksjon i ren kjernekapital på 0,04 prosentpoeng.

Som en konsekvens av de nye reglene er konsernets husleiekostnad redusert med 9,4 mill. kroner hittil i 2019, mens rentekostnaden er økt med 1 mill. kroner og avskrivingene er økt med 8,6 mill. kroner. Overgangen til IFRS 16 har altså gitt en marginal kostnadsøkning for konsernet på 0,2 mill. kroner hittil i 2019.  

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERN Utlån
Sektor/næring30.09.201930.09.201831.12.2018
Jordbruk og skogbruk556505542
Fiske og fangst3 3752 9643 206
Industri2 8742 7742 369
Bygg og anlegg883841698
Varehandel og hotell604630676
Supply/Offshore1 1459321 005
Eiendomsdrift7 3346 4806 733
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 0731 2721 272
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 1351 9781 867
Offentlig forvaltning000
Utlandet255209248
Sum næringsliv/offentlig20 23418 58518 616
Personkunder43 62141 24241 917
Verdijustering utlån til virkelig verdi453956
Sum brutto utlån og fordringer på kunder63 90059 86660 589
Forventet tap (ECL) - Steg 1-34-24-25
Forventet tap (ECL) - Steg 2-80-62-60
Forventet tap (ECL) - Steg 3-14-113-111
Individuelle nedskrivninger-125-43-47
Sum netto utlån og fordringer på kunder63 64759 62460 346
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)59 73155 93656 535
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)3 9163 6883 811
    
    
KONSERN Innskudd
Sektor/næring30.09.201930.09.201831.12.2018
Jordbruk og skogbruk203183181
Fiske og fangst954857995
Industri1 4861 6621 559
Bygg og anlegg714629661
Varehandel og hotell806763813
Eiendomsdrift1 6501 3621 576
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 4705 3965 043
Offentlig forvaltning812867780
Utlandet445
Andre2 4172 2452 177
Sum næringsliv/offentlig14 51613 96813 790
Personkunder21 63120 71620 624
Sum innskudd fra kunder36 14734 68434 414
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser». 

Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 er redegjort for i note 6 i årsrapporten for 2018.

Spesifikasjon av periodens resultatførte tap på utlån og garantier  
KONSERN3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.201831.12.2018
Endring i ECL Steg 150901
Endring i ECL Steg 2106241716
Endring i ECL Steg 325-136-11-12
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger-31512
Nye individuelle nedskrivninger1321521630
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger105511
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-12-6-23-22-33
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger21538
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-2-6-5-7
Tap på utlån og garantier16735416
Endring i balanseførte tapsavsetninger/ECL i perioden    
KONSERN - 30.09.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
ECL 31.12.20182661251338
Tilgang av nye engasjement138021
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-6-16-122-144
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert2406
Migrering til steg 12-12-1-11
Migrering til steg 2-242-2218
Migrering til steg 30-286
Endring i individuelle tapsnedskrivninger--136136
ECL 30.09.20193585250370
- herav forventet tap på utlån3480139253
- herav forventet tap på garantier15111117
     
     
KONSERN - 30.09.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivinger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement812221
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-5-7-9-21
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-31710
Migrering til steg 13-17-6-20
Migrering til steg 2-234-1715
Migrering til steg 30-176
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---6-6
ECL 30.09.20182563252340
- herav forventet tap på utlån2462156242
- herav forventet tap på garantier119698
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   -1
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92546264335
Tilgang av nye engasjement916126
Avgang av engasjement og overføring til individuell tapsvurdering-6-12-13-30
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-2-3138
Migrering til steg 13-18-8-23
Migrering til steg 2-232-1119
Migrering til steg 30-165
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---1-1
ECL 31.12.20182661251338
- herav forventet tap på utlån2560158243
- herav forventet tap på garantier119395
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERN - 30.09.2019Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)50 117457-50 574
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 5743 507-10 081
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)1 66915-1 684
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--934934
Sum brutto engasjement58 3603 97993463 273
- Forventet tap (ECL)-35-85-250-370
Sum netto engasjement *)58 3253 89468462 903
     
     
KONSERN - 30.09.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 193853-49 047
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)5 9353 716-9 651
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)666599-1 265
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--350350
Sum brutto engasjement54 7945 16835060 312
- Forventet tap (ECL)-25-63-252-340
Sum netto engasjement *)54 7695 1059859 973
     
     
KONSERN - 31.12.2018Steg 1Steg 2Steg 3Sum
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)48 342833-49 175
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)6 3453 214-9 559
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)516795-1 311
Misligholdte/tapsutsatte engasjement--382382
Sum brutto engasjement55 2034 84238260 427
- Forventet tap (ECL)-26-61-251-338
Sum netto engasjement *)55 1774 78113160 089
*) Tabellene over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd. og øvrige tapsutsatte engasjement (engasjement uten betalingsmislighold med individuell nedskrivning)
 30.09.201930.09.201831.12.2018
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.1526983796019765521
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement782127702711725430617289
Sum brutto tapsutsatte engasjement934818533507727338272310
          
Individuell nedskrivning på engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.181086601192
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement21742138958488088
Sum individuelle nedskrivninger2351422195118499990
          
Netto engasjement med betalingsmislighold over 3 mnd.1345975735419654619
Netto øvrige tapsutsatte engasjement56585571821217021817201
Netto tapsutsatte engasjement699676322556618928363220
          
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,430,193,930,570,191,350,620,171,54
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier1,070,152,910,420,160,940,460,151,09
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
• amortisert kost

Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:
• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet
• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer
• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.     

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, basert på selskapets forretningsmodell. Porteføljen holdes ikke utelukkende for å motta renter og avdrag. Beholdningen av fastrenteutlån er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.

 

KONSERN - 30.09.2019Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 179179
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 697697
Utlån til og fordringer på kunder3 91659 73163 647
Sertifikater og obligasjoner6 584 6 584
Aksjer og andre verdipapirer190 190
Finansielle derivater1 370 1 370
Sum finansielle eiendeler12 06060 60772 667
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 813813
Innskudd fra kunder 36 14736 147
Finansielle derivater450 450
Verdipapirgjeld 27 20827 208
Ansvarlige lån 703703
Sum finansielle forpliktelser45064 87165 321
    
    
KONSERN - 30.09.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 630630
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 1341 134
Utlån til og fordringer på kunder3 68855 93659 624
Sertifikater og obligasjoner7 108 7 108
Aksjer og andre verdipapirer190 190
Finansielle derivater776 776
Sum finansielle eiendeler11 76257 70069 462
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 720720
Innskudd fra kunder 34 68434 684
Finansielle derivater319 319
Verdipapirgjeld 26 11526 115
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 990990
Sum finansielle forpliktelser31962 50962 828
    
    
KONSERN - 31.12.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostSum bokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank 857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder3 81156 53560 346
Sertifikater og obligasjoner6 789 6 789
Aksjer og andre verdipapirer182 182
Finansielle derivater1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler11 99158 68070 671
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955955
Innskudd fra kunder 34 41434 414
Finansielle derivater525 525
Verdipapirgjeld 26 98026 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 996996
Sum finansielle forpliktelser52563 34563 870
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 3. kv. 20193. kv. 201830.09.201930.09.201831.12.2018
Sertifikater og obligasjoner-3-8-1-11-19
Aksjer-13121610
Valutahandel (for kunder)710302938
Rentehandel (for kunder)311178
Finansielle derivat1-11-71
Netto verdiendring og gevinst /tap på finansielle instrumenter75533438
 

Note 6

Finansielle instrument til amortisert kost

KONSERN30.09.201930.09.201831.12.2018
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank179179630630857857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner6976971 1341 1341 2881 288
Utlån til og fordringer på kunder59 73159 73155 93655 93656 53556 535
Sum finansielle eiendeler60 60760 60757 70057 70058 68058 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner813813720720955955
Innskudd fra kunder36 14736 14734 68434 68434 41434 414
Verdipapirgjeld27 31327 20826 21526 11527 03926 980
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner7117031 0049901 000996
Sum finansielle forpliktelser64 98464 87162 62362 50963 40863 345
KONSERN - 30.09.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank179  179
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 697 697
Utlån til og fordringer på kunder  59 73159 731
Sum finansielle eiendeler17969759 73160 607
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 813 813
Innskudd fra kunder  36 14736 147
Verdipapirgjeld 27 313 27 313
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 711 711
Sum finansielle forpliktelser-28 83736 14764 984
     
KONSERN - 30.09.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank630  630
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 134 1 134
Utlån til og fordringer på kunder  55 93655 936
Sum finansielle eiendeler6301 13455 93657 700
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 720 720
Innskudd fra kunder  34 68434 684
Verdipapirgjeld 26 215 26 215
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 004 1 004
Sum finansielle forpliktelser-27 93934 68462 623
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank857  857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 288 1 288
Utlån til og fordringer på kunder  56 53556 535
Sum finansielle eiendeler8571 28856 53558 680
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 955 955
Innskudd fra kunder  34 41434 414
Verdipapirgjeld 27 039 27 039
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 000 1 000
Sum finansielle forpliktelser-28 99434 41463 408
 

Note 7

Finansielle instrument til virkelig verdi

En endring i diskonteringsrenten på 10 basispunkt vil gi et utslag på ca 9 mill. kroner på fastrenteutlånene.

KONSERN - 30.09.2019Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 9163 916
Sertifikater og obligasjoner4 5612 023 6 584
Aksjer og andre verdipapirer5 185190
Finansielle derivat 1 370 1 370
Sum finansielle eiendeler4 5663 3934 10112 060
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 450 450
Sum finansielle forpliktelser-450-450
     
     
KONSERN - 30.09.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 6883 688
Sertifikater og obligasjoner5 1481 960 7 108
Aksjer og andre verdipapirer14 176190
Finansielle derivat 776 776
Sum finansielle eiendeler5 1622 7363 86411 762
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 319 319
Sum finansielle forpliktelser-319-319
     
KONSERN - 31.12.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 8113 811
Sertifikater og obligasjoner4 6962 093 6 789
Aksjer7 175182
Finansielle derivat 1 209 1 209
Sum finansielle eiendeler4 7033 3023 98611 991
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder   -
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 525 525
Sum finansielle forpliktelser-525-525
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.183 811175
Kjøp/økning6055
Salg/reduksjon-491-9
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-914
Balanseført verdi pr 30.09.193 916185
   
   
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjer
Balanseført verdi pr 31.12.173 923169
Kjøp/økning6542
Salg/reduksjon-862-15
Overført til Nivå 3  
Overføring ut av Nivå 3  
Gevinst/tap i perioden-2720
Balanseført verdi pr 30.09.183 688176
 

Note 8

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett

Konsernets verdipapirgjeld består utstedte obligasjoner med fortrinnsrett kvotert i norske kroner og i Euro utstedt av Møre Boligkreditt AS, i tillegg til sertifikater og obligasjonslån kvotert i norske kroner utstedt av Sparebanken Møre. Tabellen under gir en oversikt over konsernets utstedte obligasjoner med fortrinnsrett.  

Oversikt over utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i konsernet
ISINValutaNominell verdi 30.09.2019RenteUtstedtForfall30.09.201930.09.201831.12.2018
NO0010588072NOK1 050fast NOK 4,75 %201020251 1971 1901 200
NO0010676018NOK-3 mnd Nibor + 0,47 %20132019-2 5012 501
XS0968459361EUR25fast EUR 2,81 %20132028317280298
XS0984191873EUR306 mnd Euribor + 0,20 %20132020297284298
NO0010696990NOK2 5003 mnd Nibor + 0,45 %201320202 5002 4982 499
NO0010720204NOK3 0003 mnd Nibor + 0,24 %201420202 9992 9992 999
NO0010730187NOK1 000fast NOK 1,50 %20152022986982987
NO0010777584NOK3 0003 mnd Nibor + 0,58 %201620213 0023 0023 002
XS1626109968EUR250fast EUR 0,125 %201720222 5172 3682 502
NO0010819543NOK3 0003 mnd Nibor + 0,42 %201820243 0022 4992 499
XS1839386577EUR250fast EUR 0,375 %201820232 5572 3782 519
NO0010836489NOK1 000fast NOK 2,75 %201820281 050-1 018
NO0010853096NOK2 5003 mnd Nibor + 0,37 %201920252 497--
Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett i Møre Boligkreditt AS  22 92020 98122 322

Pr 30.09.2019 eide Sparebanken Møre 589 mill. kroner i OMF utstedt av Møre Boligkreditt AS (556 mill. kroner). Møre Boligkreditt AS hadde pr 30.09.2019 ingen egenbeholdning (0 mill. kroner).

 

Note 9

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter351111332070
Andre driftsinntekter63-621435
Sum inntekter41451542505
Driftskostnader1617331174
Resultat før tap253-21211331
Tap på utlån160880
Resultat før skatt237-21131251
Skattekostnad57    
Resultat for perioden180    
      
      
Resultat - 30.09.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter975203735820
Andre driftsinntekter21830749915
Sum inntekter1 1935044768115
Driftskostnader478629430913
Resultat før tap715-123533722
Tap på utlån3502780
Resultat før skatt680-123263642
Skattekostnad159    
Resultat for perioden521    
      
      
Nøkkeltall - 30.09.2019KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)63 6471 25519 46142 9310
Innskudd fra kunder 1)36 14795112 25822 9380
Garantiforpliktelser1 50101 49470
Innskuddsdekning56,875,863,053,40
Antall årsverk3541555013514
      
      
Resultat - 3. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter29011101790
Andre driftsinntekter61524266
Sum inntekter35161342056
Driftskostnader1522431934
Resultat før tap199-181031122
Tap på utlån7010-30
Resultat før skatt192-18931152
Skattekostnad43    
Resultat for perioden149    
      
      
Resultat - 30.09.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter87023335350
Andre driftsinntekter19226747715
Sum inntekter1 0622840761215
Driftskostnader451788827213
Resultat før tap611-503193402
Tap på utlån408-40
Resultat før skatt607-503113442
Skattekostnad143    
Resultat for perioden464    
      
      
Nøkkeltall - 30.09.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)59 6241 18717 92040 5170
Innskudd fra kunder 1)34 68475211 89322 0390
Garantiforpliktelser1 606061 6000
Innskuddsdekning58,263,466,454,40
Antall årsverk3631575313815
      
      
Resultat - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter1 179-74547320
Andre driftsinntekter2482410010420
Sum inntekter1 4271755483620
Driftskostnader6039812036718
Resultat før tap824-814344692
Tap på utlån1601420
Resultat før skatt808-814204672
Skattekostnad203    
Resultat etter skatt605    
      
Nøkkeltall - 31.12.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)60 3461 24417 96441 1380
Innskudd fra kunder 1)34 41458811 80422 0220
Garantiforpliktelser1 41801 41260
Innskuddsdekning57,047,365,753,50,0
Antall årsverk3611595113813
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS 
Resultat3. kv. 20193. kv. 20182018
Netto renteinntekter8066274
Andre driftsinntekter21-1
Sum inntekter8267273
Driftskostnader101142
Resultat før tap7256231
Tap på utlån, garantier m.v.-10-21
Resultat før skatt8258230
Skattekostnad181456
Resultat for perioden6444174
    
    
Resultat30.09.201930.09.201831.12.2018
Netto renteinntekter226204274
Andre driftsinntekter10-1
Sum inntekter227204273
Driftskostnader333242
Resultat før tap194172231
Tap på utlån, garantier m.v.-12-11
Resultat før skatt206173230
Skattekostnad454056
Resultat for perioden161133174
    
    
Balanse30.09.201930.09.201831.12.2018
Utlån til kunder23 26122 33523 409
Egenkapital2 2121 7321 767
 

Note 10

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.201930.09.201831.12.2018
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper82426
Mottatt utbytte fra datterselskap172152152
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS272534
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS101317
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1231 2961 300
Obligasjoner med fortrinnsrett589556818
Gjeld til datterselskap1 4521 175890
Konsernintern bruksrett til eiendommer i Sparebankeiendom AS110--
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS23 26422 34823 424
 

Note 11

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.09.2019Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll970 5009,82
Cape Invest AS781 2707,90
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge429 5754,34
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi390 6113,95
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon339 7813,44
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS250 0002,53
FLPS - Princ All Sec206 3832,09
Verdipapirfondet Eika egenkapital191 2581,93
Beka Holding AS150 1001,52
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte100 0001,01
State Street Bank76 0000,77
Stiftelsen Kjell Holm76 0000,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse68 9600,70
Malme AS55 0000,56
U Aandals Eftf AS50 0000,51
Mertens40 0000,40
J E Devold AS40 0000,40
Sum 20 største eiere5 089 12751,47
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 12

Ansvarlig kapital

Sparebanken Møres kapitaldekning er beregnet i henhold til IRB grunnleggende metode for kredittrisiko. Beregninger knyttet til markedsrisiko baseres på standardmetoden og for operasjonell risiko på basismetoden.

Alle nøkkeltall for kapitaldekningen er basert på overgangsregelen («Basel I-gulvet») som sier at kapitalkravet ved bruk av interne metoder ikke kan være lavere enn 80 prosent av kapitalkravet etter Basel I-regelverket.

Kravet til ren kjernekapital for Pilar 1 er 12,0 prosent. Kravet består av et minstekrav på 4,5 prosent, bevaringsbuffer på 2,5 prosent, systemrisikobuffer på 3,0 prosent og motsyklisk kapitalbuffer på 2,0 prosent. I tillegg har Finanstilsynet fastsatt et individuelt Pilar 2-krav for Sparebanken Møre på 1,7 prosent.  

 30.09.201930.09.201831.12.2018
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-3-5-3
Overkursfond356355356
Fondsobligasjoner (AT1)599349349
Grunnfondskapital2 6492 5132 649
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 3921 2601 391
Foreslått utbytte00153
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00156
Annen egenkapital217204229
Periodens totalresultat5224560
Sum balanseført egenkapital6 8476 2466 394
    
Kjernekapital (T1)   
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-36-42-42
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-14-14
Fradrag overfinansiering pensjon-180-13
Fondsobligasjoner (AT1)-599-349-349
Forventet tap iht IRB utover beregnet ECL iht IFRS 9-367-150-173
Fradrag for foreslått utbytte00-153
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-156
Fradrag for periodens totalresultat-522-4560
Sum ren kjernekapital (CET1)5 2915 2285 495
Fondsobligasjoner - klassifisert som egenkapital599349349
Fondsobligasjoner - klassifisert som gjeld0199197
Sum kjernekapital (T1)5 8905 7766 041
    
Tilleggskapital (T2)   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital703703703
Sum tilleggskapital (T2)703703703
    
Netto ansvarlig kapital6 5936 4796 743
    
Risikovektede eiendeler (RWA) fordelt etter engasjementskategorier   
Kredittrisiko - standardmetoden30.09.201930.09.201831.12.2018
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter171179150
Offentlig foretak765454
Institusjoner537227472
Obligasjoner med fortrinnsrett357339400
Egenkapitalposisjoner1489898
Øvrige engasjement681641621
Sum kredittrisiko, standardmetoden1 9701 5381 795
    
Kredittrisiko - grunnleggende IRB-metode   
Massemarked pant i fast eiendom8 8598 5628 617
Massemarked øvrige engasjementer655626620
Foretak19 27018 75619 213
Sum kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode28 78427 94428 450
    
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg) - markedsrisiko584266554
Operasjonell risiko (basismetoden)2 5822 5052 582
Overgangsregel (Basel I-gulvet) *)2 1692 2011 009
Risikovektede eiendeler36 08934 45434 390
*) Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 3. kvartal 2019 på 174 mill. kroner.
    
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 6241 5501 548
    
Bufferkrav:30.09.201930.09.201831.12.2018
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent902861860
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0831 0341 032
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent722689688
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 7072 5842 579
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav9601 0941 368
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel30.09.201930.09.201831.12.2018
Ansvarlig kapital18,318,819,6
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet19,019,4-
Kjernekapital16,316,817,6
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,017,4-
Ren kjernekapital14,715,216,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,415,8-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.201930.09.201831.12.2018
Uvektet kjernekapitalandel7,77,98,1
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet8,08,2-