Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.09.201930.09.201831.12.2018
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 7831 5222 059
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-372-268-383
Innbetalinger av utbytte633
Driftsutbetalinger-391-405-561
Utbetalinger av skatt-201-202-204
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner5911617
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån til kunder-2 904-2 404-3 740
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-407-310303
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 7331 8811 610
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-162-22-906
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer9783112
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer6 5148 1849 469
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-6 797-9 268-10 198
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-10-16-23
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler322280-135
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter126-737-775
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-402-316-434
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner-142151386
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 7113 8684 603
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 422-2 418-2 654
Utbetalinger av utbytte-153-138-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-469-384153
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon25000
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-15-11-15
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter-6427521 901
    
Netto endring likvider-678-7220
Likviditetsbeholdning 01.01857637637
Likviditetsbeholdning 30.09/31.12179630857