Balanse morbank

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.201930.09.201831.12.2018
Kontanter og fordringer på Norges Bank179630857
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner6972 3062 330
Utlån til og fordringer på kunder40 50637 41537 059
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer7 0937 4517 095
Finansielle derivater640503584
Aksjer og andre verdipapirer190190182
Eierinteresser i konsernselskaper2 0711 6211 621
Eiendel ved utsatt skatt495950
Immaterielle eiendeler374242
Varige driftsmidler2053334
Andre eiendeler1069183
Sum eiendeler51 77350 34149 937
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL - SAMMENDRATT   
(Mill. kroner)30.09.201930.09.201831.12.2018
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner2 0091 8751 668
Innskudd fra kunder36 16834 70534 437
Utstedte sertifikater og obligasjoner4 8095 6535 415
Finansielle derivater422295502
Andre forpliktelser795557550
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter948378
Andre avsetninger og forpliktelser148131125
Fondsobligasjoner0287293
Ansvarlige lån703703703
Sum forpliktelser45 14844 28943 771
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-3-5-3
Overkurs356355356
Fondsobligasjoner599349349
Innskutt egenkapital1 9411 6881 691
Grunnfondskapital2 6492 5132 649
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 3921 2601 391
Annen egenkapital-10-8310
Totalresultat for perioden5284740
Opptjent egenkapital4 6844 3644 475
Sum egenkapital6 6256 0526 166
Sum forpliktelser og egenkapital51 77350 34149 937