Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.09.201930.09.201831.12.2018 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 10 179630857 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 10 6971 1341 288 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 10 63 64759 62460 346 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 10 6 5847 1086 789 
Finansielle derivater5 7 1 3707761 209 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 190190182 
Eiendel ved utsatt skatt 546154 
Immaterielle eiendeler 374242 
Varige driftsmidler 279221220 
Andre eiendeler 1079087 
Sum eiendeler 73 14469 87671 074 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL - SAMMENDRATT     
(Mill. kroner)Note30.09.201930.09.201831.12.2018 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 10 813720955 
Innskudd fra kunder2 5 7 10 36 14734 68434 414 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 8 27 20826 11526 980 
Finansielle derivater5 7 450319525 
Andre forpliktelser 737596609 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 927576 
Andre avsetninger og forpliktelser 147131125 
Fondsobligasjoner5 6 0287293 
Ansvarlige lån5 6 703703703 
Sum forpliktelser 66 29763 63064 680 
Egenkapitalbevis11 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -3-5-3 
Overkurs 356355356 
Fondsobligasjoner 599349349 
Innskutt egenkapital 1 9411 6881 691 
Grunnfondskapital 2 6492 5132 649 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 3921 2601 391 
Annen egenkapital 217204538 
Totalresultat for perioden 5224560 
Opptjent egenkapital 4 9064 5584 703 
Sum egenkapital 6 8476 2466 394 
Sum forpliktelser og egenkapital 73 14469 87671 074