Kvartalsberetning fra styret

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT PR. 3. KVARTAL 2019
Sparebanken Møres resultat før skatt for de tre første kvartalene av 2019 ble 680 mill. kroner mot 607 mill. kroner for samme periode i 2018.

Sum inntekter var 131 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2018. Rentenettoen er økt med 105 mill. kroner og andre inntekter er økt med 26 mill. kroner. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 1 mill. kroner mot et tap på 11 mill. kroner etter de tre første kvartalene av 2018. Kursgevinst på aksjer utgjør 12 mill. kroner mot 16 mill. kroner pr 3. kvartal 2018. Inntekter fra øvrige finansielle investeringer viser en økning på 16 mill. kroner sammenlignet med samme periode i 2018.

Kostnadene er 27 mill. kroner og 6,0 prosent høyere i de tre første kvartalene av 2019 enn i 2018. Personalkostnadene er 9 mill. kroner høyere enn i fjor og finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 10 mill. kroner, det samme som i 2018. Øvrige kostnader viser en økning på 18 mill. kroner i samme periode.

Tap på utlån og garantier utgjør 35 mill. kroner og er 31 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter tredje kvartal i år 40,1 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2018 med 2,4 p.e.

Resultat etter skatt på 521 mill. kroner er 57 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2018. Resultat pr. 3. kvartal gir en egenkapitalrentabilitet på 11,6 % omregnet til årsbasis, mot 10,9 % etter de tre første kvartalene av 2018.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 25,60 (22,85) for konsernet og kroner 25,90 (23,30) for morbanken.

Styret er fornøyd med resultatet etter de tre første kvartalene av 2019.

RESULTAT I 3. KVARTAL 2019
Resultat etter skatt i 3. kvartal 2019 utgjorde 180 mill. kroner, 0,98 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 149 mill. kroner og 0,84 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 3. kvartal 2019 ble 11,8 %, mot 10,3 % i 3. kvartal 2018 og kostnader i prosent av inntekter utgjorde 39,0 % mot 43,4 % i 3. kvartal 2018.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 8,80 (7,35) for konsernet og kroner 5,30 (4,90) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 351 mill. kroner er 61 mill. kroner og 21,0 % høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,91 %, som er 0,28 p.e. høyere enn i 3. kvartal 2018.

Banken gjennomførte en renteendring med virkning fra 9. august hvor både utlåns- og innskuddsrenter ble økt med inntil 0,25 prosentpoeng. Det er varslet en tilsvarende renteendring med virkning fra 13. november 2019.

Et stigende rentenivå har gitt økte fundingkostnader og reduserte marginer på utlån i løpet av året. De gjennomførte renteendringene i 2019 har medført at marginen på utlån er på omlag samme nivå som i 3. kvartal 2018. Marginen på innskudd har økt sammenlignet med 3. kvartal 2018 og i sum har dette bedret rentenettoen i kroner i 3. kvartal 2019 sammenlignet med 3. kvartal 2018.

I tillegg har et høyere utlåns- og innskuddsvolum, samt bedre rentebidrag fra bankens egenkapital gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko i utlånsporteføljen har bidratt til press nedover på rentenettoen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 63 mill. kroner i kvartalet, 2 mill. kroner høyere enn i 3. kvartal i fjor. Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en reduksjon på 1 mill. kroner i forhold til 3. kvartal 2018. Verdiendring på obligasjonsporteføljen og aksjer utgjør et kurstap på 4 mill. kroner i kvartalet, mot et kurstap på 5 mill. kroner i 3. kvartal 2018.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 161 mill. kroner, som er 9 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 3 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 88 mill. kroner. Bemanningen er redusert med 9 årsverk de siste 12 månedene og utgjør 354 årsverk. Andre kostnader er økt med 6 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 39,0 % i 3. kvartal 2019, som er en reduksjon på 4,4 p.e. sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
Kvartalsregnskapet er belastet med 16 mill. kroner i tap på utlån og garantier (7 mill. kroner). Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,09 % (0,04 %) av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tap innen næringslivssegmentet er økt med 8 mill. kroner i kvartalet, og innen personkundesegmentet er det en økning på 8 mill. kroner.

Pr utgangen av 3. kvartal 2019 utgjør totalt forventet tap 370 mill. kroner, tilsvarende 0,57 % av utlån og garantier (340 mill. kroner og 0,56 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 18 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til betalingsmislighold over 90 dager (6 mill. kroner), noe som utgjør 0,03 % av utlån og garantier (0,01 %). 217 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (89 mill. kroner), tilsvarende 0,33 % av brutto utlån og garantier (0,15 %).

Netto tapsutsatte engasjement (engasjement med betalingsmislighold over 90 dager og øvrige tapsutsatte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 444 mill. kroner som følge av individuell nedskrivning på engasjement som tidligere lå i steg 3 i konsernets ECL-modell. Pr utgangen av 3. kvartal 2019 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 632 mill. kroner på næringslivsmarkedet og 67 mill. kroner på personmarkedet. Totalt utgjør dette 1,07 % av brutto utlån og garantier (0,42 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 3. kvartal 2019 utgjorde utlån til kunder 63 647 mill. kroner (59 624 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 023 mill. kroner, tilsvarende 6,7 %. Utlån til personkunder økte med 5,8 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 8,9 % siste 12 måneder. I 3. kvartal 2019 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 4,3 % og en økning på 0,7 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 3. kvartal 2019 på 68,3 % (69,1 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 1 463 mill, kroner og 4,2 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2019 utgjør innskuddene 36 147 mill. kroner (34 684 mill. kroner). Innskudd fra personmarkedet har økt med 4,4 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 4,6 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 6,3 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,8 % (59,7 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,9 % (37,8 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,3 % (2,5 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 56,8 % ved utgangen av 3. kvartal 2019 (58,2 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 3. kvartal 2019 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,0 % (19,4 %), kjernekapital utgjør 17,0 % (17,4 %) og ren kjernekapital utgjør 15,4 % (15,8 %).

Sparebanken Møre har et beregningsgrunnlag på 2 169 mill. kroner og et kapitalkrav på 174 mill. kroner knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 3. kvartal 2019. Beregningsgrunnlaget inkl. Basel I-gulvet utgjør 36 089 mill. kroner, en økning på 1 635 mill. kroner siden samme tidspunkt i 2018.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 161 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2019 (139 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 3. kvartal 2019 netto utstående obligasjoner for 22,9 milliarder kroner i markedet, nær 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 161 mill. kroner i resultatbidrag hittil i 2019 (135 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1,5 mill. kroner hittil i 2019 (1,5 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 14 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på -0,8 mill. kroner hittil i 2019 (2 mill. kroner). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av 3. kvartal 2019 var det 5 448 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital.

I note 11 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis. Pr 30. september 2019 eide banken 24 832 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
Produksjon og etterspørsel i fylket vil trolig vokse moderat framover. Fortsatt lave renter, en svak kronekurs og oppgangen i oljeinvesteringene i år vil bidra til dette. Ikke minst har den økte aktiviteten i oljesektoren positive ringvirkninger for deler av det øvrige næringsliv. På den annen side bidrar usikkerheten rundt Brexit og handelskonflikten mellom USA og Kina til å dempe markedsveksten for våre eksportbedrifter.

Arbeidsledigheten i fylket har falt kraftig siden begynnelsen av 2017. I følge NAV utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,0 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av september. Til sammenligning var arbeidsledigheten på landsbasis 2,2 prosent. Med moderat produksjonsvekst framover ligger det an til at ledigheten vil stabilisere seg rundt dagens nivå gjennom resten av inneværende år.

For Norge som helhet registrerer vi en liten nedgang i kredittveksten til husholdningene så langt i år, mens utlånsveksten til ikke-finansiell sektor er på samme nivå som ved utgangen av fjoråret.

Sparebanken Møre opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd.

Banken er konkurransedyktig og registrerer høy, men svakt avtakende veksttakt i utlån til husholdninger sammenlignet med utgangen av andre kvartal. Veksttakten til næringslivsmarkedet holder seg høy. Innskuddsveksten er god og innskuddsdekningen er høy. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil ligge på om lag 5-6 prosent i 2019. Dette innebærer en vekst på – eller over markedsveksten. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen skal komme under 40 prosent.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2019. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2019. Bankens strategiske målsetting er en egenkapitalrentabilitet over 11 prosent.

 

Ålesund, 30. september 2019
23. oktober 2019

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE


TROND LARS NYDAL, adm.direktør