Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
(Mill. kroner)3. kv. 20183. kv. 201730.09.201830.09.20172017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost2952848788331 116
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi5039138134172
Rentekostnader120110348341447
Netto renteinntekter225213668626841
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5552157146195
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester68202026
Andre driftsinntekter911272636
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5855164152205
Utbytte01154158158
Netto verdiendring på finansielle instrumenter45345260
Netto avkastning på finansielle investeringer46188210218
Sum inntekter2872741 0209881 264
Kostnader ved ytelser til ansatte8481246244322
Administrasjonskostnader30299897127
Avskrivninger og avsetninger77202027
Andre driftskostnader2824747095
Sum driftskostnader149141438431571
Resultat før tap138133582557693
Tap på utlån, garantier m.v.9671416
Resultat før skatt129127575543677
Skattekostnad293210198133
Resultat for perioden10095474445544
Tilordnet egenkapitaleiere9891465441538
Tilordnet fondsobligasjonseiere24946
      
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,904,7523,3022,3027,00
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1)4,904,7523,3022,3027,00
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,0014,0014,00
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
(Mill. kroner)3. kv. 20183. kv. 201730.09.201830.09.20172017
Resultat for perioden10095474445544
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2)-00627
Verdiendring basisspreader 3)0 0--
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader0 0--
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00003
Totalresultat for perioden10095474451562
Tilordnet egenkapitaleiere9891465447556
Tilordnet fondsobligasjonseiere24946
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 01.01.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 01.01.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).