Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN      
(Mill. kroner)Note3. kv. 20183. kv. 201730.09.201830.09.20172017
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til amortisert kost 4424131 3011 2051 612
Renteinntekter fra eiendeler vurdert til virkelig verdi 4540125127175
Rentekostnader 197172556522687
Netto renteinntekter9 2902818708101 100
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5652158146196
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 68202026
Andre driftsinntekter 67171724
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5651155143194
Utbytte 01322
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 53343946
Netto avkastning på finansielle investeringer 54374148
Sum inntekter 3513361 0629941 342
Kostnader ved ytelser til ansatte 8583254253335
Administrasjonskostnader 31309998128
Avskrivninger og avsetninger 88232431
Andre driftskostnader 2824757196
Sum driftskostnader 152145451446590
Resultat før tap 199191611548752
Tap på utlån, garantier m.v.3 7641413
Resultat før skatt 192185607534739
Skattekostnad 4346143134182
Resultat for perioden 149139464400557
Tilordnet egenkapitaleiere 147135455396551
Tilordnet fondsobligasjonseiere 24946
       
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,356,9522,8520,1027,70
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 1) 7,356,9522,8520,1027,70
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,0014,0014,00
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
(Mill. kroner) 3. kv. 20183. kv. 201730.09.201830.09.20172017
Resultat for perioden 149139464400557
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg 2)  0 627
Verdiendring basisspreader 3) -2 -10  
Skatteeffekt av verdiendring basisspreader 0 2  
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-12
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00003
Totalresultat for perioden 147139456406575
Tilordnet egenkapitaleiere 145135447402569
Tilordnet fondsobligasjonseiere 24946
1) Beregnet med utgangspunkt i egenkapitalbeviseiernes andel (49,6 %) av periodens resultat som tilfaller egenkapitaleierne.
2) Kategorien Tilgjengelig for salg eksisterer ikke i IFRS 9. Aksjer og andeler er fra og med 01.01.2018 vurdert til virkelig verdi og verdiendringer inngår i linjen Netto verdiendring på finansielle instrumenter i ordinært resultat.
3) Verdiendring på konsernets basisswaper som inngår i sikringsforhold, ble til og med 31.12.2017 innregnet i ordinært resultat. Fra og med 01.01.2018 blir verdiendringer på basisswaper som skyldes endringer i basisspreader, regnskapsført i utvidet resultat som en sikringskostnad (cost of hedging).