Note 1

Regnskapsprinsipper

Konsernets delårsregnskap er avlagt i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2018. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering, og i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som ble benyttet i årsregnskapet for 2017, med unntak av IFRS 9 som trådte i kraft 1.1.2018.

Regnskapsprinsipper for klassifisering i henhold til IFRS 9 er presentert i note 5. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017. Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 ble redegjort for i note 1 i delårsrapporten for 1. kvartal. For øvrig henvises det til årsrapporten for 2017 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERN Utlån
Sektor/næring30.09.201830.09.201731.12.2017
Jordbruk og skogbruk505402464
Fiske og fangst2 9642 3032 402
Industri2 7742 6002 030
Bygg og anlegg841616562
Varehandel og hotell630634620
Supply/Offshore932823882
Eiendomsdrift6 4806 4826 672
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 2721 2991 261
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse1 9782 0942 152
Offentlig forvaltning000
Utlandet209117123
Sum næringsliv/offentlig18 58517 37017 168
Personkunder41 24239 24539 817
Verdijustering utlån til virkelig verdi397266
Opptjente, ikke forfalte renter-93100
Sum brutto utlån59 86656 78057 151
Forventet tap (ECL) - Steg 1-23--
Forventet tap (ECL) - Steg 2-68--
Forventet tap (ECL) - Steg 3-112--
Individuelle nedskrivninger-43-45-48
Gruppevise nedskrivninger (IAS 39)--247-236
Sum utlån og fordringer på kunder59 62056 48856 867
Herav utlån med flytende rente (amortisert kost)55 93252 34952 944
Herav utlån med fast rente (virkelig verdi)3 6884 1393 923
    
    
KONSERN Innskudd
Sektor/næring30.09.201830.09.201731.12.2017
Jordbruk og skogbruk183185186
Fiske og fangst8571 4941 214
Industri1 6621 4451 806
Bygg og anlegg629553636
Varehandel og hotell763754842
Eiendomsdrift1 3621 3451 309
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse5 3964 7254 201
Offentlig forvaltning867790723
Utlandet455
Andre2 2451 9342 179
Sum næringsliv/offentlig13 96813 23013 101
Personkunder20 71619 69619 688
Verdijustering innskudd til virkelig verdi012
Påløpte renter-15512
Sum innskudd fra kunder34 68433 08232 803
Herav innskudd med flytende rente (amortisert kost)33 39231 78831 463
Herav innskudd med fast rente (virkelig verdi)1 2921 2941 340
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Måling av forventet kredittap (ECL) for utlån og garantier er gjennomført i tråd med IFRS 9. For å beregne forventet kredittap fordeler Sparebanken Møre engasjementene i tre steg:

Steg 1: Ved førstegangs innregning og hvis kredittrisikoen ikke har økt vesentlig, skal engasjementet plasseres i steg 1 og det avsettes for 12-måneders forventet tap.

Steg 2: Hvis kredittrisikoen har økt vesentlig uten at det foreligger objektive bevis på tap skal engasjementet overføres til steg 2 og det avsettes for forventet tap over hele levetiden.

Steg 3: Hvis kredittrisikoen økes ytterligere og det foreligger objektive bevis på tap eller det er foretatt individuell nedskrivning, blir engasjementet overført til steg 3.

Forventet tap på utlån er i balansen presentert som reduksjon av «Utlån til og fordringer på kunder» og forventet tap på garantier fremkommer på linjen «Andre avsetninger og forpliktelser». 

Benyttet metodikk for måling av forventet kredittap (ECL) i henhold til IFRS 9 ble redegjort for i note 1 i delårsrapporten for 1. kvartal. Tabeller som viser overgangseffektene av ikrafttredelsen av IFRS 9 er presentert i note 2.6 i årsrapporten for 2017.

Spesifikasjon av periodens tapskostnad på utlån og garantier     
KONSERN3.kv. 20183.kv. 201730.09.201830.09.201731.12.2017
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån (IAS 39)-6--34-45
Endring i ECL Steg 1-1-0--
Endring i ECL Steg 25-22--
Endring i ECL Steg 37--16--
Økning i eksisterende individuelle nedskrivninger10145
Nye individuelle nedskrivninger21165465
Konstaterte tap dekket av tidligere individuelle nedskrivninger0152525
Reversering av tidligere individuelle nedskrivninger-6-3-22-42-49
Konstaterte tap hvor det tidligere ikke er avsatt for individuelle nedskrivninger1231118
Inngang på tidligere konstaterte tap-2-1-5-4-6
Tap på utlån og garantier7641413
Endring i ECL i perioden    
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum
Totale nedskrivninger pr 31.12.2017 ihht IAS 39   336
Effekt av endring av regler ifbm overgang til IFRS 9   7
ECL 01.01.2018 ihht IFRS 92447272343
Tilgang av nye engasjement812222
Avgang av engasjement-5-8-10-23
Endret ECL i perioden for engasjement som ikke har migrert-3-31711
Migrering til steg 13-17-6-20
Migrering til steg 2-239-2314
Migrering til steg 3-1-153
Endring i individuelle tapsnedskrivninger---6-6
ECL 30.09.20182469251344
- herav forventet tap på utlån2368155246
- herav forventet tap på garantier119698
Engasjement (eksponering) fordelt på risikogrupper basert på sannsynligheten for mislighold
KONSERNSteg 1Steg 2Steg 3Sum 30.09.2018
Lav risikoklasse (0 % - < 0,5 %)47 1991 621048 820
Middels risikoklasse (0,5 % - < 3 %)5 7752 7891 2879 851
Høy risikoklasse (3 % - <100 %)629634861 349
Misligholdte/tapsutsatte engasjement00350350
Brutto engasjement før ECL53 6035 0441 72360 370
- Forventet tap (ECL)-24-69-251-344
Netto engasjement *)53 5794 9751 47260 026
*) Tabellen over tar utgangspunkt i eksponering på rapporteringstidspunktet og inkluderer ikke fastrenteutlån vurdert til virkelig verdi. Tallene vil dermed ikke være avstembare mot balansen.
 

Note 4

Tapsutsatte engasjementer

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. med individuell nedskrivning og øvrige tapsutsatte engasjement (ikke-misligholdte engasjement med individuell nedskrivning)
 30.09.201830.09.201731.12.2017
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
          
Brutto misligholdte engasjement over 3 mnd.79601982661662539
Brutto øvrige tapsutsatte engasjement27117254274132612748266
Sum brutto tapsutsatte engasjement350772733567927733661275
          
Individuell nedskrivning på misligholdte engasjement over 3 mnd.660422422
Individuell nedskrivning på øvrige tapsutsatte engasjement895849148796492
Sum individuelle nedskrivninger95118495689100694
          
Netto misligholdte engasjement over 3 mnd.73541978641458517
Netto øvrige tapsutsatte engasjement1821217018391741784174
Netto tapsutsatte engasjement255661892617318823655181
          
Brutto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,570,191,350,610,201,430,570,151,46
Netto tapsutsatte engasjement i % av utlån/garantier0,420,160,940,450,190,970,400,140,96
 

Note 5

Klassifikasjon av finansuelle instrumenter

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.   

KLASSIFISERING OG MÅLING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved førstegangs regnskapsføring i henhold til IFRS 9. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av følgende kategorier:

• virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• amortisert kost

  Klassifiseringen av de finansielle eiendelene er avhengig av to faktorer:

• formålet ved anskaffelsen av det finansielle instrumentet

• de kontraktsmessige kontantstrømmene til de finansielle eiendelene

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost
Kategoriseringen av eiendelene forutsetter at følgende krav er oppfylt:

• eiendelen er anskaffet for å motta kontraktsmessige kontantstrømmer

• kontantstrømmene består utelukkende av hovedstol og renter

Alle utlån og fordringer i konsernregnskapet, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid. 

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.

Finansielle instrument vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert til virkelig verdi for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Aksjeporteføljen bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for det enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt obligasjoner og sertifikater på LCR-nivå 1 som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.     

KONSERN - 30.09.2018Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  
Kontanter og fordringer på Norges Bank 630  
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 134  
Utlån til og fordringer på kunder3 68855 932  
Sertifikater og obligasjoner7 108   
Aksjer og andre verdipapirer190   
Finansielle derivater776   
Sum finansielle eiendeler11 76257 696  
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 720  
Innskudd fra kunder1 29233 392  
Finansielle derivater319   
Verdipapirgjeld 26 115  
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 990  
Sum finansielle forpliktelser1 61161 217  
     
KONSERN - 30.09.2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 304 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  675 
Utlån til og fordringer på kunder 4 13952 349 
Sertifikater og obligasjoner 6 307  
Aksjer og andre verdipapirer   169
Finansielle derivater847   
Sum finansielle eiendeler84710 44654 328169
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  725 
Innskudd fra kunder 1 29431 788 
Finansielle derivater405   
Verdipapirgjeld  24 042 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 334 
Sum finansielle forpliktelser4051 29457 889-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 3. kv. 20183. kv. 201730.09.201830.09.201731.12.2017
Sertifikater og obligasjoner-80-112323
Aksjer3-416-9-10
Valutahandel (for kunder)109292938
Rentehandel (for kunder)10734
Finansielle derivat-1-2-7-7-9
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter53343946
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.09.201830.09.2017
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank6306301 3041 304
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 1341 134675675
Utlån til og fordringer på kunder55 93255 93252 34952 349
Sum finansielle eiendeler57 69657 69654 32854 328
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner720720725725
Innskudd fra kunder33 39233 39231 78831 788
Verdipapirgjeld26 21526 11524 13824 042
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 0049901 3631 334
Sum finansielle forpliktelser61 33161 21758 01457 889
KONSERN - 30.09.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank630  630
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 134 1 134
Utlån til og fordringer på kunder  55 93255 932
Sum finansielle eiendeler6301 13455 93257 696
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 720 720
Innskudd fra kunder  33 39233 392
Verdipapirgjeld 26 215 26 215
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 004 1 004
Sum finansielle forpliktelser-27 93933 39261 331
     
KONSERN - 30.09.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 304  1 304
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 675 675
Utlån til og fordringer på kunder  52 34952 349
Sum finansielle eiendeler1 30467552 34954 328
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 725 725
Innskudd fra kunder  31 78831 788
Verdipapirgjeld 24 138 24 138
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-26 22631 78858 014
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 30.09.2018Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  3 6883 688
Sertifikater og obligasjoner5 1481 960 7 108
Aksjer og andre verdipapirer14 176190
Finansielle derivat 776 776
Sum finansielle eiendeler5 1622 7363 86411 762
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2921 292
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 319 319
Sum finansielle forpliktelser-3191 2921 611
     
     
KONSERN - 30.09.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1394 139
Sertifikater og obligasjoner4 2112 096 6 307
Aksjer og andre verdipapirer16 153169
Finansielle derivat 847 847
Sum finansielle eiendeler4 2272 9434 29211 462
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2941 294
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 405 405
Sum finansielle forpliktelser-4051 2941 699
Avstemming av bevegelser i nivå 3 i perioden
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.173 9231691 340
Kjøp/økning6542253
Salg/reduksjon86215301
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden-2720 
Balanseført verdi pr 30.09.183 6881761 292
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning22432425
Salg/reduksjon8433385
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden14-4 
Balanseført verdi pr 30.09.174 1391531 294
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter29011101790
Andre driftsinntekter61524266
Sum inntekter35161342056
Driftskostnader1522431934
Resultat før tap199-181031122
Tap på utlån7010-30
Resultat før skatt192-18931152
Skattekostnad43    
Resultat for perioden149    
      
      
Resultat - pr 30.09.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter87023335350
Andre driftsinntekter19226747715
Sum inntekter1 0622840761215
Driftskostnader451788827213
Resultat før tap611-503193402
Tap på utlån408-40
Resultat før skatt607-503113442
Skattekostnad143    
Resultat for perioden464    
      
      
      
Nøkkeltall - 30.09.2018KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)59 6201 18317 92040 5170
Innskudd fra kunder 1)34 68475211 89322 0390
Garantiforpliktelser1 606061 6000
Innskuddsdekning58,263,666,454,40
Antall årsverk3631575313815
      
      
Resultat - 3. kvartal 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter281-81081810
Andre driftsinntekter55-124293
Sum inntekter336-91322103
Driftskostnader1452328913
Resultat før tap191-321041190
Tap på utlån663-30
Resultat før skatt185-381011220
Skattekostnad46    
Resultat for perioden139    
      
      
Resultat - pr 30.09.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter810-173155120
Andre driftsinntekter18428697512
Sum inntekter9941138458712
Driftskostnader446828326813
Resultat før tap548-71301319-1
Tap på utlån14614-60
Resultat før skatt534-77287325-1
Skattekostnad134    
Resultat for perioden400    
      
      
      
Nøkkeltall - 30.09.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 48892017 05338 5150
Innskudd fra kunder 1)33 08262711 44821 0070
Garantiforpliktelser1 70001 689110
Innskuddsdekning58,668,267,154,50,0
Antall årsverk3631565114313
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3. kv. 20183. kv. 2017
Netto renteinntekter6668
Andre driftsinntekter1-3
Sum inntekter6765
Driftskostnader119
Resultat før tap5656
Tap på utlån, garantier m.v.-20
Resultat før skatt5856
Skattekostnad1314
Resultat for perioden4542
   
   
Resultat30.09.201830.09.2017
Netto renteinntekter204186
Andre driftsinntekter0-14
Sum inntekter204172
Driftskostnader3228
Resultat før tap172144
Tap på utlån, garantier m.v.-30
Resultat før skatt175144
Skattekostnad4036
Resultat for perioden135108
   
   
Balanse30.09.201830.09.2017
Utlån til kunder22 32920 838
Egenkapital1 7271 611
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.201830.09.201731.12.2017
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper242428
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap152156156
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS131217
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS252230
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 2961 2961 328
Obligasjoner med fortrinnsrett5560425
Gjeld til datterselskap1 175207102
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS22 34820 84321 164
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eiere pr 30.09.2018Antall EKBAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll841 0008,51
Cape Invest AS700 0007,08
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge403 0324,08
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi386 0143,90
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon375 3233,80
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec208 5322,11
Verdipapirfondet Eika egenkapital181 1161,83
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte125 0001,26
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
State Street Bank75 9130,77
PIBCO AS75 0000,76
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Odd Slyngstad59 9150,61
Fondsfinans Norge58 3000,59
Malme AS55 0000,56
Sparebanken Møre52 1840,53
Sum 20 største eiere4 838 93948,94
Totalt antall EKB9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 30.09.201830.09.201731.12.2017
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-5-6-5
Overkursfond355354355
Fondsobligasjoner349349349
Grunnfondskapital2 5132 3422 470
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 2601 0911 216
Verdireguleringsfond-5178
Foreslått utbytte00138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00141
Annen egenkapital197204222
Periodens totalresultat456406 
Sum balanseført egenkapital6 2395 9056 078
Goodwill, immaterielle eiendeler og andre fradrag-42-95-100
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-14-13-14
Fondsobligasjoner199589254
Justert forventet tap IRB-portefølje-150-146-151
Fradrag for foreslått utbytte00-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-141
Fradrag for periodens totalresultat-456-406 
Sum kjernekapital5 7765 8335 788
Sum ren kjernekapital5 2284 8955 185
    
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital (tilleggskapital)703702530
Netto ansvarlig kapital6 4796 5356 318
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko30.09.201830.09.201731.12.2017
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter141614
Offentlig foretak4213
Institusjoner184536
Foretak000
Massemarked000
Pantesikkerhet i eiendom000
Forfalte engasjementer000
Obligasjoner med fortrinnsrett272025
Egenkapitalposisjoner878
Øvrige engasjement5212186
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden123230172
    
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko30.09.201830.09.201731.12.2017
Massemarked pant i fast eiendom685655638
Massemarked øvrige engasjementer504747
Foretak SMB718641682
Foretak spesialiserte516501549
Foretak øvrige304290252
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 2732 1342 168
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3962 3642 340
    
Engasjementskategorier markedsrisiko30.09.201830.09.201731.12.2017
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)212829
Sum kapitalkrav markedsrisiko212829
    
Operasjonell risiko (basismetoden)200200200
Fradrag i kapitalkravet000
Sum kapitalkrav før overgangsregler2 6172 5922 569
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)139227181
Sum kapitalkrav etter overgangsregler2 7562 8192 750
    
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel32 74332 39232 105
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel1 7112 8332 265
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel34 45435 22534 370
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5501 5851 542
    
Bufferkrav30.09.201830.09.201731.12.2017
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent861881859
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 0341 0571 031
Motsyklisk kapitalbuffer, 2,0 prosent689528687
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 5842 4662 578
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav1 0948441 065
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel30.09.201830.09.201731.12.2017
Ansvarlig kapital18,818,618,4
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet19,419,1-
Kjernekapital16,816,616,8
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,417,1-
Ren kjernekapital15,213,915,0
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet15,814,5-
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.201830.09.201731.12.2017
Uvektet kjernekapitalandel7,98,28,2
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet8,28,5-