Kontantstrømoppstilling

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
(Mill. kroner)30.09.201830.09.201731.12.2017
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 5221 4311 905
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-268-272-343
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag322
Driftsutbetalinger-405-383-525
Utbetalinger av skatt-202-202-168
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner161-27-646
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-2 404-3 273-3 777
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-310-453-321
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder1 881520242
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-22-2 657-3 631
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer8380106
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer8 1843 4774 162
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-9 268-3 582-4 022
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.000
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-16-18-24
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler280330149
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter-737287371
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-316-288-380
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner15167-89
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld3 8687 0677 942
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-2 418-3 380-3 841
Utbetalinger av utbytte-138-138-138
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-384-299-239
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon0349349
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-11-4-7
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter7523 3743 597
    
Netto endring likvider-71 004337
Likviditetsbeholdning 01.01637300300
Likviditetsbeholdning 30.09/31.126301 304637