Balanse morbank

Balanse morbank
EIENDELER   
(Mill. kroner)30.09.201830.09.201731.12.2017
Kontanter og fordringer på Norges Bank6301 304637
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner2 3061 8442 497
Utlån til og fordringer på kunder37 41535 77735 832
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer7 4516 1396 461
Finansielle derivater503529564
Aksjer og andre verdipapirer190168188
Eierinteresser i konsernselskaper1 6211 5211 521
Eiendel ved utsatt skatt594962
Immaterielle eiendeler424342
Varige driftsmidler333737
Andre eiendeler918272
Sum eiendeler50 34147 49347 913
    
FORPLIKTELSER OG EGENKAPITAL   
(Mill. kroner)30.09.201830.09.201731.12.2017
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner1 875918654
Innskudd fra kunder34 70533 09532 820
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6535 3516 090
Finansielle derivater295390480
Andre forpliktelser557489500
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter838978
Andre avsetninger og forpliktelser1318496
Fondsobligasjoner287632302
Ansvarlige lån7037021 036
Sum forpliktelser44 28941 75042 056
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-5-6-5
Overkurs355354355
Fondsobligasjoner349349349
Innskutt egenkapital1 6881 6861 688
Grunnfondskapital2 5132 3422 470
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 2601 0911 216
Verdireguleringsfond-5178
Annen egenkapital-8-4280
Totalresultat for perioden4744510
Opptjent egenkapital4 3644 0574 169
Sum egenkapital6 0525 7435 857
Sum forpliktelser og egenkapital50 34147 49347 913