Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
EIENDELER     
(Mill. kroner)Note30.09.201830.09.201731.12.2017 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 6301 304637 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 1 1346751 295 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 59 62056 48856 867 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 7 1086 3076 096 
Finansielle derivater5 7 7768471 004 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 190169188 
Eiendel ved utsatt skatt 614359 
Immaterielle eiendeler 424342 
Varige driftsmidler 221227228 
Andre eiendeler 948675 
Sum eiendeler 69 87666 18966 491 
      
FORPLIKTELSER og EGENKAPITAL     
(Mill. kroner)Note30.09.201830.09.201731.12.2017 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 720725569 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 34 68433 08232 803 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 26 11524 04224 488 
Finansielle derivater5 7 319405483 
Andre forpliktelser 596523558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 828978 
Andre avsetninger og forpliktelser 1318496 
Fondsobligasjoner5 6 287632302 
Ansvarlige lån5 6 7037021 036 
Sum forpliktelser 63 63760 28460 413 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -5-6-5 
Overkurs 355354355 
Fondsobligasjoner 349349349 
Innskutt egenkapital 1 6881 6861 688 
Grunnfondskapital 2 5132 3422 470 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 2601 0911 216 
Verdireguleringsfond -5178 
Annen egenkapital 197204501 
Totalresultat for perioden 4564060 
Opptjent egenkapital 4 5514 2194 390 
Sum egenkapital 6 2395 9056 078 
Sum forpliktelser og egenkapital 69 87666 18966 491