Kvartalsberetning fra styret


Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

RESULTAT PR. 3. KVARTAL 2018
Sparebanken Møres resultat før skatt for de tre første kvartalene av 2018 ble 607 mill. kroner mot 534 mill. kroner for samme periode i 2017.

Sum inntekter var 68 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2017. Rentenettoen er økt med 60 mill. kroner og andre inntekter er økt med 8 mill. kroner. Kurstap fra obligasjonsbeholdningen utgjør 11 mill. kroner mot en gevinst på 23 mill. kroner etter de tre første kvartalene av 2017. Kursgevinst fra aksjer utgjør 16 mill. kroner mot et kurstap på 9 mill. kroner pr 3. kvartal 2017. 

Kostnadene er 5 mill. kroner høyere i de tre første kvartalene av 2018 enn i 2017. Personalkostnadene er 1 mill. kroner høyere enn i fjor og andre kostnader er 4 mill. kroner høyere enn i fjor.

Tap på utlån og garantier endte på 4 mill. kroner og er 10 mill. kroner lavere enn for tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter tredje kvartal i år 42,5 %. Dette er en reduksjon i forhold til samme periode i 2017 med 2,4 p.e. Styret har i strategisk plan for 2019-2022 vedtatt å endre konsernets målsetting for maksimal kostnadsandel fra 45 % til 40 %.

Resultat etter skatt på 464 mill. kroner er 64 mill. kroner høyere enn for samme periode i 2017. Resultat pr. 3. kvartal gir en egenkapitalrentabilitet på 10,9 % omregnet til årsbasis, mot 10,2 % etter de tre første kvartalene av 2017. Styret har i strategisk plan for 2019- 2022 vedtatt å øke minimumsmålsettingen for egenkapitalrentabilitet fra 10 % til 11 %.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 22,85 (20,10) for konsernet og kroner 23,30 (22,30) for morbanken. Styret er fornøyd med resultatet etter de tre første kvartalene av 2018.

RESULTAT I 3. KVARTAL 2018
Resultat etter skatt i 3. kvartal 2018 utgjorde 149 mill. kroner, 0,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 139 mill. kroner og 0,85 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 3. kvartal 2018 ble 10,3 %, mot 10,5 % i 3. kvartal 2017.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 7,35 (6,95) for konsernet og kroner 4,90 (4,75) for morbanken.

Rentenetto
Netto renteinntekter på 290 mill. kroner er 9 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,63 %, som er 0,09 p.e. lavere enn i 3. kvartal 2017.

Et høyere utlånsvolum i kombinasjon med et høyere rentebidrag fra innskudd og bankens høye egenkapital har gitt økt rentenetto i kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden og redusert risiko har bidratt til press nedover på rentemarginen.

Andre driftsinntekter
Andre driftsinntekter ble 61 mill. kroner, 6 mill. kroner høyere enn i 3. kvartal i fjor. Verdiendring på obligasjonsporteføljen utgjør -8 mill. kroner i kvartalet (ingen verdiendring i 3. kvartal 2017). Andre inntekter utenom finansielle instrumenter viser en økning på 5 mill. kroner sammenlignet med 3. kvartal 2017.

Kostnader
Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 152 mill. kroner som er 7 mill. kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er 2 mill. kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor og utgjør 85 mill. kroner. Finansskatt i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 3 mill. kroner i kvartalet. Bemanningen er uforandret i antall årsverk de siste 12 månedene og utgjør 363 årsverk. Andre kostnader er økt med 5 mill. kroner fra samme periode i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 43,4 % i 3. kvartal 2018, som er en reduksjon på 0,8 p.e. sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

Tapsnedskrivning og mislighold
I kvartalet er det kostnadsført 7 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,04 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 3. kvartal 2017 var 6 mill. kroner (0,04 %). Tap innen næringslivssegmentet er økt med 13 mill. kroner i kvartalet, mens det er bokført 6 mill. kroner i inngang på tap innen personkundesegmentet.

Pr utgangen av 3. kvartal 2018 utgjør totalt forventet tap 344 mill. kroner, tilsvarende 0,56 % av utlån og garantier (342 mill. kroner og 0,58 %). Av de individuelt vurderte engasjementene er 6 mill. kroner av nedskrivningene knyttet til mislighold over 90 dager (4 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av utlån og garantier (0,01 %). 89 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (91 mill. kroner), tilsvarende 0,15 % av brutto utlån og garantier (0,16 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 6 mill. kroner. Pr utgangen av 3. kvartal 2018 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 189 mill. kroner for næringsliv og 66 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,42 % av brutto utlån og garantier (0,45 %).

Utlån til kunder
Ved utgangen av 3. kvartal 2018 utgjorde utlån til kunder 59 620 mill. kroner (56 488 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 3 132 mill. kroner, tilsvarende 5,5 %. Utlån til personkunder økte med 5,1 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 7,0 % siste 12 måneder. I 3. kvartal 2018 er det en økning i utlån til næringslivskunder på 1,8 % og en økning på 1,1 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 3. kvartal 2018 på 69,1 % (69,1 %).

Innskudd fra kunder
Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 4,8 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2018 utgjør innskuddene 34 684 mill. kroner (33 082 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 5,2 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv har økt med 5,3 % og innskudd fra det offentlige har økt med 9,8 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,7 % (59,5 %), innskudd fra næringslivsmarkedet utgjør 37,8 % (38,1 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,5 % (2,4 %).   

Innskudd som andel av utlån utgjør 58,2 % ved utgangen av 3. kvartal 2018 (58,6 %).

KAPITALDEKNING
Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 3. kvartal 2018 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,4 % (19,1 %), kjernekapital utgjør 17,4 % (17,1 %) og ren kjernekapital utgjør 15,8 % (14,5 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 3. kvartal 2018 på 139 mill. kroner som tilsvarer et beregningsgrunnlag på 1 711 mill. kroner.

DATTERSELSKAPER
Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 139 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2018 (109 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 3. kvartal 2018 netto utstående obligasjoner for 20,4 milliarder kroner i markedet, om lag 25 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 135 mill. kroner i resultatbidrag hittil i 2018 (108 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 1,5 mill. kroner hittil 2018 (-0,4 mill. kroner pr 3. kvartal 2017). Det var ved utgangen av kvartalet 15 årsverk i selskapet.

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et resultatbidrag på 2 mill. kroner hittil i 2018 (1 mill. kroner pr 3. kvartal 2017). Det er ingen ansatte i selskapet.

EGENKAPITALBEVIS
Ved utgangen av tredje kvartal 2018 var det 5 371 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 30. september 2018 eide banken 52 184 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTSIKTENE FRAMOVER
Aktivitetsnivået i Møre og Romsdal er høyt innenfor de fleste næringer og bransjer. Dette skyldes oppgangen i oljeprisen og flere nye investeringsprosjekter i petroleumssektoren, lav rente, en svak kronekurs og god vekst på eksportmarkedene. Videre er aktivitetsnivået i offentlig sektor høyt. Utviklingen i boligmarkedet er stabil. Med dagens økonomiske rammebetingelser synes de økonomiske utsiktene for fylket å være gode.

Økningen i produksjon og etterspørsel, sammen med betydelige omstillinger i arbeidsmarkedet, har ført til lavere arbeidsledighet. I september utgjorde den registrerte ledigheten ved arbeidskontorene i Møre og Romsdal 2,3 prosent av arbeidsstyrken i følge NAV. Dette er samme ledighetsprosent som for landet som helhet. Arbeidsledigheten i fylket er nå kommet så langt ned at den trolig vil flate ut framover.

Kredittveksten i Norge, både til husholdninger og til næringslivet, falt gjennom første halvår. Mens utlånsveksten til næringslivet har tatt seg noe opp igjen har utlånsveksten til husholdningene falt videre i tredje kvartal.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd. Banken er konkurransedyktig og registrerer god, men avtakende veksttakt i lån til personkundemarkedet. For utlån til næringslivsmarkedet har vi registrert en økning i veksttakten i siste kvartal. Innskuddsveksten fra personmarkedet er god og innskuddsdekningen er høy, spesielt i næringslivsmarkedet. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil være noe lavere i 2018 sammenlignet med veksttakten ved utgangen av 2017. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift der kostnadsandelen i strategiperioden 2019-2022 skal komme under 40 prosent. Kostnadsandelen vil være klart lavere enn 45 prosent av inntektene i 2018.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå også i 2018. Totalt sett forventes det et godt resultat for 2018, og en egenkapitalrentabilitet over 10 prosent. Bankens strategiske målsetting er en egenkapitalrentabilitet på minimum 11 prosent for strategiperioden 2019-2022.       

Ålesund, 30. september 2018
23. oktober 2018

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
JILL AASEN
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE


TROND LARS NYDAL, adm.direktør