Resultat morbank

RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.20162016
Renteinntekter3233289679831 313
Rentekostnader110116341354470
Netto renteinntekter213212626629843
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester5250146142189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester87202127
Andre driftsinntekter117262128
Netto provisjons- og andre driftsinntekter5550152142190
Utbytte10158177178
Netto verdiendring på finansielle instrumenter524529298
Netto avkastning på finansielle investeringer624210269276
Sum inntekter2742869881 0401 309
Kostnader ved ytelser til ansatte8182244240322
Administrasjonskostnader29309795123
Avskrivninger og avsetninger76201926
Andre driftskostnader2427707493
Sum driftskostnader141145431428564
Resultat før tap133141557612745
Tap på utlån, garantier m.v.6514021
Resultat før skatt127136543612724
Skattekostnad323398100129
Resultat for perioden95103445512595
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,755,1522,3025,7029,85
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner)4,755,1522,3025,7029,85
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner)0,000,0014,0011,5011,50
      
      
UTVIDET RESULTAT MORBANK     
Beløp i mill. kroner3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.20162016
Resultat for perioden95103445512595
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:     
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt)0-36-41-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:     
Estimatavvik pensjon0000-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon00002
Totalresultat for perioden95100451471558