Resultat konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kronerNote3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.20162016
Renteinntekter 4534441 3321 3351 783
Rentekostnader 172173522526701
Netto renteinntekter9 2812718108091 082
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5250146142189
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 87202127
Andre driftsinntekter 76171620
Netto provisjons- og andre driftsinntekter 5149143137182
Utbytte 10212
Netto verdiendring på finansielle instrumenter5 325399897
Netto avkastning på finansielle investeringer 425419999
Sum inntekter 3363459941 0451 363
Kostnader ved ytelser til ansatte 8384253249335
Administrasjonskostnader 30309895124
Avskrivninger og avsetninger 88242332
Andre driftskostnader 2426717695
Sum driftskostnader 145148446443586
Resultat før tap 191197548602777
Tap på utlån, garantier m.v.3 6514022
Resultat før skatt 185192534602755
Skattekostnad 4646134141181
Resultat for perioden 139146400461574
Resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,957,3520,1023,1028,80
Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (kroner) 6,957,3520,1023,1028,80
Utbetalt utbytte pr. egenkapitalbevis i perioden (kroner) 0,000,0014,0011,5011,50
       
       
UTVIDET RESULTAT KONSERN      
Beløp i mill. kroner 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.20162016
Resultat for perioden 139146400461574
Andre inntekter/kostnader som reverseres over ordinært resultat:      
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg (uten skatteeffekt) 0-36-41-31
Andre inntekter/kostnader som ikke reverseres over ordinært resultat:      
Estimatavvik pensjon 0000-8
Skatteeffekt av estimatavvik pensjon 00002
Totalresultat for perioden 139143406420537