Note 1

Regnskapsprinsipper

Generelt
Konsernets delårsregnskap er utarbeidet i henhold til vedtatte IFRS-standarder godkjent av EU pr. 30.09.2017. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som også er morbankens og datterselskapenes funksjonelle valuta.

Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med de regnskapsprinsipper og målemetoder som er benyttet i årsregnskapet for 2016. Det har ikke vært noen endringer eller trådt i kraft noen nye standarder så langt i 2017.

Det henvises til årsrapporten for 2016 for ytterligere beskrivelse av regnskapsprinsipper.

 

Note 2

Utlån og innskudd etter sektor og næring

KONSERNUtlån
Sektor/næring30.09.201730.09.201631.12.2016
Jordbruk og skogbruk402372390
Fiske og fangst2 3032 5342 281
Industri2 6002 0832 327
Bygg og anlegg616603562
Varehandel og hotell634517525
Supply/Offshore8231 062956
Eiendomsdrift6 4825 6815 804
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 299779881
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 0941 7201 891
Offentlig forvaltning004
Utlandet117116113
Sum næringsliv/offentlig17 37015 46715 734
Personkunder39 24536 41537 133
Verdijustering utlån til virkelig verdi7212186
Opptjente, ikke forfalte renter938798
Sum56 78052 09053 051
Individuelle nedskrivninger-45-70-79
Gruppevise nedskrivninger-247-267-281
Sum netto utlån56 48851 75352 691
Utlån med flytende rente (amortisert kost)52 64147 28348 307
Utlån med fast rente (virkelig verdi)4 1394 8074 744
    
    
KONSERNInnskudd
Sektor/næring30.09.201730.09.201631.12.2016
Jordbruk og skogbruk185204196
Fiske og fangst1 494863851
Industri1 4452 0602 080
Bygg og anlegg553558583
Varehandel og hotell754720799
Eiendomsdrift1 3451 3331 230
Faglig/finansiell tjenesteytelse1 9242 0942 316
Transport, privat/offentlig tjenesteytelse2 8012 8392 745
Offentlig forvaltning7901 0321 084
Utlandet5510
Andre1 9341 9821 983
Sum næringsliv/offentlig13 23013 69013 877
Personkunder19 69618 51218 675
Verdijustering innskudd til virkelig verdi100
Påløpte renter15514810
Sum33 08232 35032 562
Innskudd med flytende rente (amortisert kost)31 78831 21531 308
Innskudd med fast rente (virkelig verdi)1 2941 1351 254
 

Note 3

Tap på utlån og garantier

Spesifikasjon av periodens tapskostnad     
 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.201631.12.2016
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån og garantiansvar-2016-91
Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån65-34519
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger112588
Konstaterte tap i perioden uten tidligere individuelle nedskrivninger211145
Inngang på tidligere konstaterte tap124811
Periodens tapskostnad6514022
      
      
Individuelle nedskrivninger på utlån     
 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.201631.12.2016
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån 01.01/01.074770797979
Konstaterte tap i perioden med tidligere individuell nedskrivning112588
Økning i individuelle nedskrivninger i perioden02457
Nye individuelle nedskrivninger i perioden134926
Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden24171525
Individuell nedskrivning til dekning av tap på utlån ved utgangen av perioden4570457079
      
      
Nedskrivning på grupper av utlån     
 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.201631.12.2016
Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01/01.07241262281262262
Endring i perioden65-34519
Nedskrivning på grupper av utlån ved utgangen av perioden247267247267281
      
      
Individuelle avsetninger på garantiansvar     
 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.201631.12.2016
Individuelle avsetninger 01.01/01.07500000
Ny avsetning i perioden005000
Tilbakeføring av avsetninger i perioden00000
Individuell avsetning ved utgangen av perioden5005000
 

Note 4

Tapsutsatte engasjement

Sum av misligholdte engasjement over 3 mnd. og øvrige ikke-misligholdte engasjement med individuell tapsnedskrivning
 30.09.201730.09.201631.12.2016
KONSERNSumPMNLSumPMNLSumPMNL
Engasjement før individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.826616844737654520
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger274132611411512654624522
Sum engasjement før individuelle tapsnedskrivninger356792772256216361169542
Individuelle tapsnedskrivninger på:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.4221331015312
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger91487571047641054
Sum individuelle tapsnedskrivninger95689701357791366
Engasjement etter individuelle tapsnedskrivninger:         
Misligholdte engasjement over 3 mnd.78641471442750428
Ikke misligholdte engasjement med tapsnedskrivninger18391748457948214468
Sum tapsutsatte engasjement etter individuelle tapsnedskr.261731881554910653256476
          
Sum tapsutsatte eng. før individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,610,201,450,430,171,051,160,193,45
Sum tapsutsatte eng. etter individuelle tapsnedskr. i % av utlån/gar.0,450,190,990,300,130,681,010,153,03
 

Note 5

Klassifikasjon av finansielle instrument

Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres på det tidspunkt konsernet blir part i instrumentenes kontraktsmessige betingelser. En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller selskapet overfører den finansielle eiendelen på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i det alt vesentlige blir overført. Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert eller utløpt.

KLASSIFISERING
Konsernets beholdning av finansielle instrument klassifiseres ved første gangs regnskapsføring i henhold til IAS 39. Bankens klasser av finansielle instrumenter og målegrunnlag for disse:

• finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål (tradingportefølje)

• finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet

• instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i totalresultatoppstillingen

• utlån og fordringer

• finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost

Finansielle eiendeler og derivater holdt for handelsformål
Finansielle derivater er kontrakter som er inngått for å nøytralisere en allerede aktuell rente- eller valutarisiko banken har påtatt seg. Finansielle derivater bokføres til virkelig verdi med verdiendring over resultatet, og balanseføres brutto pr. kontrakt som henholdsvis eiendel eller gjeld.

Konsernets kriterier for klassifisering av tradingportefølje er følgende:

• posisjoner i finansielle instrumenter som konsernet innehar for egen regning med henblikk på videresalg og/eller som konsernet har ervervet for på kort sikt å dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- og rentevariasjoner

• posisjoner som konsernet sitter med for å sikre andre deler av tradingporteføljen

• andre engasjementer som er knyttet til posisjoner som inngår i tradingporteføljen

Konsernets handelsportefølje av aksjer er definert inn i denne gruppen og vurderes til virkelig verdi over resultatet.

Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet
Konsernets beholdning av obligasjoner i likviditetsporteføljen er klassifisert til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet da denne porteføljen styres basert på virkelig verdi. Beholdningen av fastrenteutlån og -innskudd er klassifisert for å unngå regnskapsmessig misforhold sett i forhold til underliggende renteswapper.

Tap og gevinst som følge av verdiendringer på de eiendeler og gjeld som måles til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet blir regnskapsført i den perioden de oppstår.

Instrumenter som holdes tilgjengelig for salg vurdert til virkelig verdi med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat
Konsernets beholdning av aksjer, som ikke er klassifisert som holdt for tradingformål, klassifiseres som tilgjengelig for salg med verdiendringer presentert som andre inntekter og kostnader i utvidet resultat. Realiserte gevinster og tap, samt nedskrivninger under kostpris resultatføres i ordinært resultat den perioden de oppstår.

Eierinteressen i Visa Norge FLI er klassifisert som finansiell eiendel i kategorien tilgjengelig for salg i nivå tre i verdsettelseshierarkiet. Verdiendringen av denne eiendelen er regnskapsført i utvidet resultat.

Utlån og fordringer
Alle utlån og fordringer, herunder leasing, men med unntak av fastrenteutlån, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Forskjell mellom opptakskost og oppgjørsbeløpet ved forfall blir amortisert over lånets løpetid.

Finansielle forpliktelser vurdert til amortisert kost
Verdipapirgjeld, herunder verdipapirgjeld som inngår i virkelig verdisikring, lån og innskudd fra kredittinstitusjoner og innskudd fra kunder uten avtalt løpetid, er vurdert til amortisert kost med utgangspunkt i forventede kontantstrømmer. Beholdning av egne obligasjoner føres som reduksjon av gjelden.


NIVÅER
Finansielle instrumenter innplasseres i ulike nivåer basert på kvaliteten på markedsdata for den enkelte type instrument.

Nivå 1 – Verdsettelse basert på priser i et aktivt marked
I nivå 1 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og fondsandeler, samt statsobligasjoner og sertifikater som omsettes i aktive markeder.

Nivå 2 – Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
I nivå 2 innplasseres finansielle instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, inkludert noterte priser i ikke aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser. I kategorien inngår i hovedsak verdipapirgjeld, derivat og obligasjoner som ikke er på nivå 1.

Nivå 3 – Verdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata
I nivå 3 innplasseres finansielle instrumenter som ikke kan verdsettes basert på direkte eller indirekte observerbare priser. I kategorien inngår i hovedsak utlån til og innskudd fra kunder, samt aksjer.    

KONSERN - 30.09.2017Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  1 304 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  675 
Utlån til og fordringer på kunder 4 13952 349 
Sertifikater og obligasjoner 6 307  
Aksjer og andre verdipapirer   169
Finansielle derivater847   
Sum finansielle eiendeler84710 44654 328169
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  725 
Innskudd fra kunder 1 29431 788 
Finansielle derivater405   
Verdipapirgjeld  24 042 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 334 
Sum finansielle forpliktelser4051 29457 889-
     
KONSERN - 30.09.2016Finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatetFinansielle instrumenter vurdert til amortisert kostFinansielle instrumenter holdt for tilgjengelig for salg
 TradingUtpekt til virkelig verdi  
Kontanter og fordringer på Norges Bank  439 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  622 
Utlån til og fordringer på kunder 4 80746 946 
Sertifikater og obligasjoner 7 210  
Aksjer og andre verdipapirer1  125
Finansielle derivater1 146   
Sum finansielle eiendeler1 14712 01748 007125
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner  649 
Innskudd fra kunder 1 13531 215 
Finansielle derivater503   
Verdipapirgjeld  20 998 
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner  1 312 
Sum finansielle forpliktelser5031 13554 174-
Netto verdiendring på finansielle instrumenter     
 3. kv. 20173. kv. 201630.09.201730.09.201631.12.2016
Sertifikater og obligasjoner017232724
Aksjer-47-94441
Valutahandel (for kunder)97292433
Rentehandel (for kunder)013911
Finansielle derivat-2-7-7-6-12
Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter325399897
 

Note 6

Finansielle instrumenter til amortisert kost

KONSERN30.09.201730.09.2016
 Virkelig verdiBokført verdiVirkelig verdiBokført verdi
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 3041 304439439
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner675675622622
Utlån til og fordringer på kunder52 34952 34946 94646 946
Sum finansielle eiendeler54 32854 32848 00748 007
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner725725649649
Innskudd fra kunder31 78831 78831 21531 215
Verdipapirgjeld24 13824 04221 01920 998
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner1 3631 3341 3451 312
Sum finansielle forpliktelser58 01457 88954 22854 174
KONSERN - 30.09.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 304  1 304
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 675 675
Utlån til og fordringer på kunder  52 34952 349
Sum finansielle eiendeler1 30467552 34954 328
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 725 725
Innskudd fra kunder  31 78831 788
Verdipapirgjeld 24 138 24 138
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 363 1 363
Sum finansielle forpliktelser-26 22631 78858 014
     
KONSERN - 30.09.2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank439  439
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 622 622
Utlån til og fordringer på kunder  46 94646 946
Sum finansielle eiendeler43962246 94648 007
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner 649 649
Innskudd fra kunder  31 21531 215
Verdipapirgjeld 21 019 21 019
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner 1 345 1 345
Sum finansielle forpliktelser-23 01331 21554 228
 

Note 7

Finansielle instrumenter til virkelig verdi

KONSERN - 30.09.2017Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 1394 139
Sertifikater og obligasjoner1 8844 423 6 307
Aksjer og andre verdipapirer16 153169
Finansielle derivat 847 847
Sum finansielle eiendeler1 9005 2704 29211 462
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 2941 294
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 405 405
Sum finansielle forpliktelser-4051 2941 699
     
     
KONSERN - 30.09.2016Verdsettelse basert på priser i et aktivt markedVerdsettelse basert på observerbare markedsdataVerdsettelse basert på annet enn observerbare markedsdata 
 Nivå 1Nivå 2Nivå 3Totalt
Kontanter og fordringer på Norges Bank   -
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   -
Utlån til og fordringer på kunder  4 8074 807
Sertifikater og obligasjoner1 9555 255 7 210
Aksjer og andre verdipapirer5 121126
Finansielle derivat 1 146 1 146
Sum finansielle eiendeler1 9606 4014 92813 289
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner   -
Innskudd fra kunder  1 1351 135
Verdipapirgjeld   -
Ansvarlige lån og fondsobligasjoner   -
Finansielle derivat 503 503
Sum finansielle forpliktelser-5031 1351 638
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.164 7441281 254
Kjøp/økning22448425
Salg/reduksjon8433385
Overført til Nivå 3   
Overføring ut av Nivå 3   
Gevinst/tap i perioden14-4 
Balanseført verdi pr 30.09.174 1391691 294
    
    
KONSERNUtlån til og fordringer på kunderAksjerInnskudd fra kunder
Balanseført verdi pr 31.12.155 337161514
Kjøp/økning311-695
Salg/reduksjon7834074
Overført til Nivå 3---
Overføring ut av Nivå 3---
Gevinst/tap i perioden-58--
Balanseført verdi pr 30.09.164 8071211 135
 

Note 8

Driftssegmenter

Resultat - 3. kvartal 2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter281-81081810
Andre driftsinntekter55-124293
Sum inntekter336-91322103
Driftskostnader1452328913
Resultat før tap191-321041190
Tap på utlån663-30
Resultat før skatt185-381011220
Skattekostnad46    
Resultat etter skatt139    
      
      
Resultat - pr 30.09.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter810-173155120
Andre driftsinntekter18428697512
Sum inntekter9941138458712
Driftskostnader446828326813
Resultat før tap548-71301319-1
Tap på utlån14614-60
Resultat før skatt534-77287325-1
Skattekostnad134    
Resultat etter skatt400    
      
      
Nøkkeltall - 30.09.2017KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)56 48892017 05338 5150
Innskudd fra kunder 1)33 08262711 44821 0070
Garantiforpliktelser1 70001 689110
Innskuddsdekning58,668,267,154,50
Antall årsverk3631565114313
      
      
Resultat - 3. kvartal 2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter271-121071760
Andre driftsinntekter742221265
Sum inntekter345101282025
Driftskostnader1482629885
Resultat før tap197-16991140
Tap på utlån55000
Resultat før skatt192-21991140
Skattekostnad46    
Resultat etter skatt146    
      
      
Resultat - pr 30.09.2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Netto renteinntekter809-293255130
Andre driftsinntekter23688647113
Sum inntekter1 0455938958413
Driftskostnader443838526114
Resultat før tap602-24304323-1
Tap på utlån05-1-40
Resultat før skatt602-29305327-1
Skattekostnad141    
Resultat etter skatt461    
      
      
Nøkkeltall - 30.09.2016KonsernElimineringer/annetNæringslivPersonmarked 1)Eiendomsmegling
Utlån til kunder 1)51 75388515 19435 6740
Innskudd fra kunder 1)32 35055511 99419 8010
Garantiforpliktelser1 64201 63480
Innskuddsdekning62,562,778,955,50,0
Antall årsverk3781525415814
      
1) Datterselskapet Møre Boligkreditt AS er en del av segmentet Personmarked. Kredittforetakets hovedmålsetning er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer, og selskapet er et ledd i Sparebanken Møres langsiktige finansieringsstrategi. Hovedtall for selskapet vises i egen tabell.
 MØRE BOLIGKREDITT AS
Resultat3. kv. 20173. kv. 2016
Netto renteinntekter6861
Andre driftsinntekter-31
Sum inntekter6562
Driftskostnader98
Resultat før tap5654
Tap på utlån, garantier m.v.00
Resultat før skatt5654
Skattekostnad1413
Resultat for perioden4241
   
   
Resultat30.09.201730.09.2016
Netto renteinntekter186183
Andre driftsinntekter-146
Sum inntekter172189
Driftskostnader2825
Resultat før tap144164
Tap på utlån, garantier m.v.00
Resultat før skatt144164
Skattekostnad3641
Resultat for perioden108123
   
   
Balanse30.09.201730.09.2016
Utlån til kunder20 83818 005
Egenkapital1 6111 476
 

Note 9

Transaksjoner med nærstående parter

Dette er transaksjoner mellom morbanken og 100 % eide datterselskap som er foretatt på armlengdes avstand og til armlengdes priser.
De vesentligste transaksjonene som er foretatt og eliminert i konsernregnskapet er som følger:
MORBANK30.09.201730.09.201631.12.2016
Resultat   
Renter og kredittprovisjoner fra datterselskaper241727
Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskap156176176
Betalt husleie til Sparebankeiendom AS121216
Forvaltningshonorar fra Møre Boligkreditt AS222026
    
Balanse   
Fordring på datterselskap1 2961 6471 270
Obligasjoner med fortrinnsrett01592 186
Gjeld til datterselskap20749284
Akkumulert overført låneportefølje til Møre Boligkreditt AS20 84318 00919 815
 

Note 10

Egenkapitalbevis

20 største eierne pr 30.09.2017AntallAndel av EKB i %
Sparebankstiftelsen Tingvoll988 1649,99
Cape Invest AS637 2476,45
Verdipapirfond Pareto Aksje Norge392 2493,97
Wenaasgruppen AS380 0003,84
MP Pensjon376 6983,81
Verdipapirfond Nordea Norge Verdi336 0143,40
Pareto AS305 1893,09
Wenaas Kapital AS230 1612,33
FLPS - Princ All Sec218 7342,21
Beka Holding AS150 1001,52
Verdipapirfondet Eika egenkapital144 2171,46
Lapas AS (Leif-Arne Langøy)113 5001,15
Fondsfinans Norge100 0001,01
Verdipapirfondet Landkreditt Utbytte100 0001,01
PIBCO AS75 0000,76
Odd Slyngstad65 2150,66
Forsvarets personell pensjonskasse63 6600,64
Stiftelsen Kjell Holm61 6860,62
Sparebanken Møre55 8510,56
Malme AS55 0000,56
Sum 20 største4 848 68549,04
Totalt9 886 954100,00
 

Note 11

Ansvarlig kapital

 30.09.201730.09.201631.12.2016
Kjernekapital   
Egenkapitalbevis989989989
- egne egenkapitalbevis-6-7-3
Overkursfond354354354
Fondsobligasjoner34900
Grunnfondskapital2 3422 1862 346
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 0919371 092
Verdireguleringsfond518251
Foreslått utbytte00138
Foreslått utbyttemidler for lokalsamfunnet00141
Annen egenkapital203229208
Periodens totalresultat4064200
Sum balanseført egenkapital5 9045 3155 441
Goodwill og immaterielle eiendeler-44-51-47
Verdijusteringer av finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt til virkelig verdi-13-14-14
Verdireguleringsfond-51-82-51
Fondsobligasjoner589803800
Justert forventet tap IRB-portefølje-146-81-219
Fradrag for foreslått utbytte00-138
Fradrag for foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet00-141
Fradrag for periodens totalresultat-406-4200
Sum kjernekapital5 8335 4705 630
Sum ren kjernekapital4 8954 6674 830
    
Tilleggskapital utover kjernekapital   
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital702501502
36 prosent tillegg av netto urealisert gevinst på aksjer tilgjengelig for salg000
50 prosent fradrag ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner000
Sum tilleggskapital702501502
Netto ansvarlig kapital6 5355 9716 132
    
Kapitalkrav fordelt etter engasjementskategorier   
    
Engasjementskategorier i standardmetoden kredittrisiko30.09.201730.09.201631.12.2016
Stater og sentralbanker000
Lokale og regionale myndigheter163214
Offentlig foretak211917
Institusjoner454946
Foretak000
Massemarked000
Pantesikkerhet i eiendom000
Forfalte engasjementer000
Obligasjoner med fortrinnsrett201820
Egenkapitalposisjoner788
Øvrige engasjement121124121
Sum kapitalkrav kredittrisiko, standardmetoden230250226
    
Engasjementskategorier i grunnleggende IRB-metode kredittrisiko30.09.201730.09.201631.12.2016
Massemarked pant i fast eiendom655600602
Massemarked øvrige engasjementer474746
Foretak SMB641619629
Foretak spesialiserte501390415
Foretak øvrige290284465
Sum kapitalkrav kredittrisiko, grunnleggende IRB-metode2 1341 9402 157
Sum kapitalkrav kredittrisiko2 3642 1902 383
    
Engasjementskategorier markedsrisiko30.09.201730.09.201631.12.2016
Gjeld000
Egenkapital000
Valuta000
Risiko for svekket kredittverdighet hos motpart (CVA-tillegg)283429
Sum kapitalkrav markedsrisiko283429
    
Operasjonell risiko (basismetoden)200194194
Fradrag i kapitalkravet000
Sum kapitalkrav2 5922 4182 606
Kapitalkrav overgangsordning (Basel I-gulvet)22720335
Sum kapitalkrav2 8192 6212 641
    
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) før overgangsregel32 39230 22332 553
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) overgangsregel2 8332 537455
Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) etter overgangsregel35 22532 76033 008
Minimumskrav ren kjernekapital, 4,5 prosent1 5851 4741 483
    
Bufferkrav30.09.201730.09.201631.12.2016
Bevaringsbuffer, 2,5 prosent881819825
Systemrisikobuffer, 3,0 prosent1 057983990
Motsyklisk kapitalbuffer, 1,5 prosent528491495
Sum bufferkrav til ren kjernekapital2 4662 2932 310
Tilgjengelig ren kjernekapital etter bufferkrav8449001 037
    
Kapitaldekning i prosent av beregningsgrunnlaget etter overgangsregel30.09.201730.09.201631.12.2016
Ansvarlig kapital18,618,218,6
Ansvarlig kapital inkl. 50 % av resultatet19,118,8 
Kjernekapital16,616,717,0
Kjernekapital inkl. 50 % av resultatet17,117,3 
Ren kjernekapital13,914,314,6
Ren kjernekapital inkl. 50 % av resultatet14,514,9 
    
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio LR)30.09.201730.09.201631.12.2016
Uvektet kjernekapitalandel8,27,88,5
Uvektet kjernekapitalandel inkl. 50 % av resultatet8,58,18,5