Kontantstrømoppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
Beløp i mill. kroner30.09.201730.09.201631.12.2016
    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   
Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer1 4311 4301 880
Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer-272-244-344
Innbetalinger av utbytte og konsernbidrag212
Driftsutbetalinger-383-323-465
Utbetalinger av skatt-202-227-214
Netto inn-/utbetaling på utlån til og fordringer på andre finansinstitusjoner-27583556
Netto inn-/utbetaling av nedbetalingslån/leasing til kunder-3 273-921-1 845
Netto inn-/utbetaling av benyttede rammekreditter-453457420
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder5202 9623 173
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter-2 6573 7183 163
    
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter   
Renteinnbetalinger på sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer8080110
Innbetaling ved salg av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer3 4771 8043 860
Utbetaling ved kjøp av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapirer-3 582-4 345-5 380
Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v.01717
Utbetaling ved tilgang av driftsmidler m.v.-18-18-20
Netto inn-/utbetaling av øvrige eiendeler3308592
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter287-2 377-1 321
    
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter   
Renteutbetalinger på utstedte verdipapirer og ansvarlig lånekapital-288-303-404
Netto inn-/utbetaling av innskudd fra Norges Bank og andre finansinstitusjoner67-409-400
Innbetaling ved utstedelse av verdipapirgjeld7 0671 3601 527
Utbetaling ved innløsning av verdipapirgjeld-3 380-2 175-2 947
Utbetalinger av utbytte-138-114-114
Netto inn-/utbetaling av øvrig gjeld-299-315-258
Innbetaling ved utstedelse av fondsobligasjon34900
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-400
Netto kontantstrømmer av finansieringsaktiviteter3 374-1 956-2 596
    
Netto endring likvider1 004-615-754
Likviditetsbeholdning 01.013001 0541 054
Likviditetsbeholdning 30.09/31.121 304439300