Egenkapitaloppstilling konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
KONSERN 30.09.2017Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.165 44198635402 3461251 09251487
Endring egne egenkapitalbevis-8-3  -4 -1  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-138       -138
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-141       -141
Utstedt fondsobligasjon349  349     
Betalte renter på utstedt fondsobligasjon-4       -4
Totalresultat for perioden406       406
Egenkapital pr 30.09.175 9059833543492 3421251 09151610
          
          
KONSERN 30.09.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 11297635402 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis126  3 2  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114       -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115       -115
Totalresultat for perioden417       417
Egenkapital pr 30.09.165 31298235402 18612593782646
          
          
KONSERN 31.12.2016Sum egen-kapitalEgen-kapital-bevisOver- kursFonds-obliga-sjonGrunn-fondGave-fondUtjev-nings-fondVerdi-reguler-ingsfondAnnen egen-kapital
Egenkapital pr 31.12.155 11297635402 18312593582457
Endring egne egenkapitalbevis2110  7 4  
Utdelt utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne-114       -114
Utdelt utbyttemidler til lokalsamfunnet-115       -115
Egenkapital før årets resultatdisponering4 90498635402 19012593982229
Tilført grunnfondet159   159    
Tilført utjevningsfondet156     156  
Tilført annen egenkapital-21       -21
Foreslått utbyttemidler til egenkapitalbeviseierne138       138
Foreslått utbyttemidler til lokalsamfunnet141       141
Resultat for regnskapsåret57400015901560259
Verdiendring aksjeinvesteringer og andeler tilgjengelig for salg-31      -31 
Estimatavvik pensjoner-8   -4 -4  
Skatteeffekt av estimatavvik pensjoner2   1 1  
Sum andre inntekter og kostnader fra utvidet resultat-37000-30-3-310
Totalresultat for perioden5370001560153-31259
Egenkapital pr 31.12.165 44198635402 3461251 09251487