Balanse morbank

BALANSE MORBANK   
Eiendeler   
Beløp i mill. kroner30.09.201730.09.201631.12.2016
Kontanter og fordringer på Norges Bank1 304439300
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner1 8442 1201 789
Utlån til og fordringer på kunder35 77733 89633 011
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer6 1396 9967 863
Finansielle derivater529727856
Aksjer og andre verdipapirer168126133
Eierinteresser i konsernselskaper1 5211 3711 371
Eiendel ved utsatt skatt495949
Immaterielle eiendeler435047
Varige driftsmidler373836
Andre eiendeler8215377
Sum eiendeler47 49345 97545 532
    
Forpliktelser og egenkapital   
Beløp i mill. kroner30.09.201730.09.201631.12.2016
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner918669929
Innskudd fra kunder33 09532 38032 575
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 3515 3534 284
Finansielle derivater390499576
Andre forpliktelser489496499
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter899377
Andre avsetninger og forpliktelser843940
Fondsobligasjoner632811816
Ansvarlige lån702501502
Sum forpliktelser41 75040 84140 298
Egenkapitalbevis989989989
Beholdning av egne egenkapitalbevis-6-7-3
Overkurs354354354
Fondsobligasjoner34900
Innskutt egenkapital1 6861 3361 340
Grunnfondskapital2 3422 1862 346
Gavefond125125125
Utjevningsfond1 0919371 092
Verdireguleringsfond518251
Annen egenkapital-40279
Totalresultat for perioden4514680
Opptjent egenkapital4 0573 7983 894
Sum egenkapital5 7435 1345 234
Sum forpliktelser og egenkapital47 49345 97545 532