Balanse konsern

Vi vil på det sterkeste beklage at tabellen ikke vil leses i 100% korrekt rekkefølge. Dette på grunn av at der ikke er tekniske løsninger som løser opplesning av komplekse tabeller. Vi arbeider med å finne en løsning, og regner med den skal være på plass til neste årsrapportering.
BALANSE KONSERN     
Eiendeler     
Beløp i mill. kronerNote30.09.201730.09.201631.12.2016 
Kontanter og fordringer på Norges Bank5 6 9 1 304439300 
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner5 6 9 675622649 
Utlån til og fordringer på kunder2 3 4 5 7 9 56 48851 75352 691 
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer5 7 9 6 3077 2106 199 
Finansielle derivater5 7 8471 1461 224 
Aksjer og andre verdipapirer5 7 169126133 
Eiendel ved utsatt skatt 435042 
Immaterielle eiendeler 435047 
Varige driftsmidler 227235230 
Andre eiendeler 8615978 
Sum eiendeler 66 18961 79061 593 
      
Forpliktelser og egenkapital     
Beløp i mill. kronerNote30.09.201730.09.201631.12.2016 
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner5 6 9 725649658 
Innskudd fra kunder2 5 7 9 33 08232 35032 562 
Utstedte sertifikater og obligasjoner5 6 24 04220 99820 363 
Finansielle derivater5 7 405503580 
Andre forpliktelser 523533558 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 899473 
Andre avsetninger og forpliktelser 843940 
Fondsobligasjoner5 6 632811816 
Ansvarlige lån5 6 702501502 
Sum forpliktelser 60 28456 47856 152 
Egenkapitalbevis10 989989989 
Beholdning av egne egenkapitalbevis -6-7-3 
Overkurs 354354354 
Fondsobligasjoner 34900 
Innskutt egenkapital 1 6861 3361 340 
Grunnfondskapital 2 3422 1862 346 
Gavefond 125125125 
Utjevningsfond 1 0919371 092 
Verdireguleringsfond 518251 
Annen egenkapital 204229487 
Totalresultat for perioden 4064170 
Opptjent egenkapital 4 2193 9764 101 
Sum egenkapital 5 9055 3125 441 
Sum forpliktelser og egenkapital 66 18961 79061 593