Kvartalsberetning fra styret

KVARTALSBERETNING FRA STYRET

Samtlige tallstørrelser er knyttet til konsernet. Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor. Regnskapet er rapportert i henhold til IFRS og delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34 for delårsrapportering. Avgift til bankenes sikringsfond er periodisert pr 30.9.2017. Tallene for samme periode i 2016 er gjort sammenlignbare.


RESULTAT PR 3. KVARTAL 2017

Sparebanken Møres resultat før skatt for de tre første kvartalene av 2017 ble 534 mill. kroner mot 602 mill. kroner i samme periode i 2016.

Sum inntekter var 51 mill. kroner lavere enn etter samme periode i 2016.  Rentenettoen er økt med 1 mill. kroner og andre inntekter er redusert med 52 mill. kroner. Reduksjonen i andre inntekter er i hovedsak knyttet til inntekten fra VISA-transaksjonen som var på 45 mill. kroner pr 3. kvartal 2016. Kursgevinst fra obligasjonsbeholdningen utgjør 23 mill. kroner mot 27 mill. kroner etter de tre første kvartalene av 2016. Inntekter fra renteforretninger med kunder er 6 mill. kroner lavere enn i i samme periode i 2016.

Kostnadene er 3 mill. kroner høyere i de tre første kvartalene av 2017 enn i 2016. Personalkostnadene er 4 mill. kroner høyere enn i fjor og av denne økningen utgjør finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift 9 mill. kroner.

Tap på utlån og garantier er på 14 mill. kroner og er 14 mill. kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Kostnader i forhold til inntekter utgjør etter tredje kvartal i år 44,9 %. Dette er en økning i forhold til samme periode i 2016 med 2,5 p.e. Kostnadsandelen hittil i 2017 er innenfor Sparebanken Møres målsetting om en kostnadsandel på maksimalt 45 % i forhold til inntektene.

Resultat etter skatt på 400 mill. kroner er 61 mill. kroner lavere enn i samme periode i 2016. Resultat pr 3. kvartal gir en egenkapitalrentabilitet på 10,2 % omregnet til årsbasis, mot 12,5 % etter de tre første kvartalene av 2016. Sparebanken Møres strategiske målsetting for egenkapitalrentabilitet er minimum 10 % etter skatt.

Resultat pr. egenkapitalbevis for konsernet utgjør kr 20,10 mot kr 23,10 for samme periode i fjor.

Styret er fornøyd med resultatet etter de tre første kvartalene av 2017.

 

RESULTAT I 3. KVARTAL 2017

Resultat etter skatt i 3. kvartal 2017 utgjorde 139 mill. kroner, 0,85 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 146 mill. kroner og 0,95 % i tilsvarende kvartal i fjor.

Egenkapitalrentabiliteten i 3. kvartal 2017 ble 10,5 %, mot 11,7 % i 3. kvartal 2016.

Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kroner 6,95 (7,35) for konsernet og kroner 4,75 (5,15) for morbanken.      


Rentenetto

Netto renteinntekter på 281 mill. kroner er 10 mill. kroner høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Som andel av forvaltningskapitalen utgjør dette 1,72 %, som er 0,05 p.e. lavere enn i 3. kvartal 2016.

Det generelt lave rentenivået i markedet, sammen med sterk konkurranse både på utlåns- og innskuddssiden påvirker utviklingen i rentenettoen. I tillegg har lavere volum sammen med reduserte marginer som følge av redusert risiko i marin sektor medført lavere rentenetto sammenlignet med i fjor. Et høyere utlånsvolum har gitt økt rentenetto i kroner.

 

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter ble 55 mill. kroner, 19 mill. kroner lavere enn i 3. kvartal i fjor.

Det var ingen verdiendring på obligasjonsporteføljen i kvartalet, mens det i 3. kvartal 2016 var en gevinst på 17 mill. kroner.

Verdien av aksjebeholdningen er redusert med 4 mill. kroner i 3. kvartal 2017. Inntekter fra VISA-transaksjonen utgjorde 7 mill. kroner i 3. kvartal 2016.

 

Kostnader

Driftskostnadene i kvartalet utgjorde 145 mill. kroner, som er 3 mill. kroner lavere enn i samme kvartal i fjor. Personalkostnadene er redusert med 1 mill. kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjør 83 mill. kroner. Finansskatten i form av økt arbeidsgiveravgift utgjør 3 mill. kroner i kvartalet. Bemanningen er redusert med 15 årsverk de siste 12 månedene til 363 årsverk. Andre kostnader er 2 mill. kroner lavere enn i fjor.

Kostnader som andel av inntekter utgjorde 44,2 % i 3. kvartal 2017 som er en økning på 1,1 p.e. sammenlignet med 3. kvartal i fjor. 

 

Tapsnedskrivning og mislighold

I kvartalet er det bokført 6 mill. kroner i tap på utlån og garantier. Omregnet på årsbasis utgjør dette 0,04 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 3. kvartal i 2016 var 5 mill. kroner (0,03 %). Gruppevise tapsnedskrivninger er økt med 6 mill. kroner i kvartalet, innen personkundesegmentet er det en inngang på tap med 3 mill. kroner og innen næringslivssegmentet er det bokført tap på 3 mill. kroner.

Pr utgangen av 3. kvartal 2017 utgjør totale tapsnedskrivninger 342 mill. kroner, tilsvarende 0,58 % av utlån og garantier (337 mill. kroner og 0,63 %). 4 mill. kroner av de individuelle nedskrivningene er knyttet til mislighold over 90 dager (13 mill. kroner), noe som utgjør 0,01 % av utlån og garantier (0,02 %). 91 mill. kroner er relatert til øvrige engasjementer (57 mill. kroner), tilsvarende 0,16 % av brutto utlån og garantier (0,11 %). Gruppevise tapsnedskrivninger utgjør 247 mill. kroner (267 mill. kroner), og utgjør 0,42 % av brutto utlån og garantier (0,50 %).

Netto tapsutsatte engasjement (misligholdte engasjement over 90 dager og ikke-misligholdte engasjement hvor det er foretatt individuell tapsnedskrivning) har de siste 12 månedene hatt en økning på 106 mill. kroner. Pr utgangen av 3. kvartal 2017 fordeler netto tapsutsatte engasjement seg med 188 mill. kroner for næringsliv og 73 mill. kroner for personmarkedet. Totalt utgjør dette 0,45 % av brutto utlån og garantier (0,30 %).  


Utlån til kunder

Ved utgangen av 3. kvartal 2017 utgjorde utlån til kunder 56 488 mill. kroner (51 753 mill. kroner). De siste 12 månedene har det vært en økning på utlån til kunder på totalt 4 735 mill. kroner, tilsvarende 9,1 %. Utlån til personkunder økte med 7,8 %, mens utlån til næringslivskunder har økt med 12,3 % siste 12 måneder. I 3. kvartal 2017 er det en reduksjon i utlån til næringslivskunder på 1,6 % og en økning på 1,6 % til personkunder. Personmarkedsandelen av utlån er ved utgangen av 3. kvartal 2017 på 69,1 % (70,1 %).

 

Innskudd fra kunder

Innskudd fra kunder har de siste 12 månedene økt med 2,3 %. Ved utgangen av 3. kvartal 2017 utgjør innskuddene 33 082 mill. kroner (32 350 mill. kroner). Innskudd fra personmarked har økt med 6,4 % de siste 12 månedene, innskudd fra næringsliv er redusert med 1,7 % og innskudd fra det offentlige er redusert med 23,5 %. Personmarkedets relative andel av innskuddene utgjør 59,5 % (57,3 %), innskudd fra næringslivsmarkedet 38,1 % (39,5 %) og det offentliges andel av innskuddene utgjør 2,4 % (3,2 %).

Innskudd som andel av utlån utgjør 58,6 % ved utgangen av tredje kvartal 2017 (62,5 %).

 

KAPITALDEKNING

Konsernets kapitaldekning ved utgangen av 3. kvartal 2017 ligger over de regulatoriske kapitalkravene og internt satt minimumsmålsetting for ren kjernekapital. Inkludert 50 % av resultatet hittil i år utgjør ansvarlig kapital 19,1 % (18,8 %), kjernekapital 17,1 % (17,3 %) og ren kjernekapital utgjør 14,5 % (14,9 %).

Sparebanken Møre har et kapitalkrav knyttet til overgangsordningen vedrørende Basel I-gulvet ved utgangen av 3. kvartal 2017 på 227 mill. kroner.

 

DATTERSELSKAPER

Samlet resultat i bankens tre datterselskaper ble 109 mill. kroner etter skatt etter de tre første kvartalene av 2017 (122 mill. kroner).

Møre Boligkreditt AS er etablert som et ledd i konsernets langsiktige finansieringsstrategi, og kredittforetakets hovedmålsetting er å utstede obligasjoner med fortrinnsrett rettet mot nasjonale og internasjonale investorer. Selskapet har ved utgangen av 3. kvartal netto utstående obligasjoner for 18,7 milliarder kroner i markedet, om lag 20 % av innlånene er i annen valuta enn NOK. Selskapet har gitt 108 mill. kroner i resultatbidrag pr 30.9.2017 (123 mill. kroner).

Møre Eiendomsmegling AS tilbyr tjenester innen eiendomsomsetning til både personkunder og næringslivet. Selskapet har ikke gitt noe resultatbidrag hittil i 2017 (-1 mill. kroner). Det var ved utgangen av kvartalet 13 årsverk i selskapet. 

Sparebankeiendom AS har som formål å eie og forvalte bankens egne forretningseiendommer. Selskapet har gitt et overskudd på 1 mill. kroner hittil i 2017. Det er ingen ansatte i selskapet.

 

EGENKAPITALBEVIS

Ved utgangen av tredje kvartal 2017 var det 5 677 eiere av Sparebanken Møres egenkapitalbevis. Antall utstedte egenkapitalbevis er 9 886 954. Eierandelskapitalen utgjør 49,6 % av bankens totale egenkapital. I note 10 finnes en oversikt over de 20 største eierne av bankens egenkapitalbevis.

Pr 30. september 2017 eide banken 55 851 egne egenkapitalbevis. Disse er anskaffet via Oslo Børs til markedskurs.

UTBYTTEPOLITIKKEN PRESISERES

Sparebanken Møre har de siste årene definert en utbyttegrad på mellom 40-50 prosent. Styret presiserer nå at om lag 50 prosent av overskuddet kan utdeles som utbytte i form av kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne og samfunnsutbytte.

 

UTSIKTENE FRAMOVER

Etter bedringen fram til i sommer har de økonomiske utsiktene for Møre og Romsdal stabilisert seg utover høsten. Det er høy aktivitet i de fleste næringer og nedgangen i oljerelaterte næringer er ikke like markert. Videre er det høy aktivitet i offentlig sektor. Styrken i boligprisfallet har imidlertid tiltatt og usikkerheten om prisutviklingen er blitt større.

Utviklingen på arbeidsmarkedet i fylket har vært tilfredsstillende i år, selv om det er store lokale forskjeller. Ved utgangen av september lå den registrerte ledigheten fra NAV i Møre og Romsdal på 2,5 prosent. Dette var samme ledighetsprosent som for landet som helhet. Ledigheten i fylket er nå den laveste på to år. NAV Møre og Romsdal skriver imidlertid i sin pressemelding for september at man fortsatt får inn varsler om permitteringer og oppsigelser. Det er derfor ikke usannsynlig at ledigheten kan stige noe de nærmeste månedene.

Det forventes at tapene i Sparebanken Møre vil være på et lavt nivå i 2017.

Kredittveksten i Norge har inneværende år vært relativt stabil til husholdninger og tiltakende til næringslivet. Veksttakten i innskudd er i tredje kvartal for landet sett under ett noe lavere enn ved inngangen til året.

Vi opplever fortsatt sterk konkurranse i markedet, både for utlån og innskudd, men banken er konkurransedyktig og har registrert god, men svakt avtakende utlånsvekst både til personmarkedet og til næringslivsmarkedet. Innskuddsveksten er god. Det forventes at utlånsveksten innenfor både personmarkedet og næringslivsmarkedet vil avta videre gjennom resten av året. Fokus er hele tiden å ha god drift og økt lønnsomhet.

Banken vil fortsatt være en sterk og engasjert støttespiller for næringslivet på Nordvestlandet.

Sparebanken Møre har en målsetting om kostnadseffektiv drift, med en kostnadsandel lavere enn 45 prosent av inntektene i 2017.

Totalt sett forventes det et godt resultat for 2017, og en egenkapitalrentabilitet som når måltallet på 10 prosent.

Ålesund, 30. september 2017
18. oktober 2017

I STYRET FOR SPAREBANKEN MØRE

LEIF-ARNE LANGØY, styreleder
ROY REITE, styrets nestleder
RAGNA BRENNE BJERKESET
HENRIK GRUNG
ELISABETH MARÅK STØLE
ANN MAGRITT BJÅSTAD VIKEBAKK
HELGE KARSTEN KNUDSEN
MARIE REKDAL HIDE

TROND LARS NYDAL, adm. direktør